Ontslag nemen
Vorige

1 van 94

Volgende

Hoe lang is de opzegtermijn als ik ontslag neem?

exit ontslag nemen
Als je ontslag neemt, moet je een opzeggingstermijn respecteren. Dat is de periode dat je nog doorwerkt, nadat je je ontslag hebt gegeven.

De wijze waarop de duur van deze periode moet worden berekend, hangt in eerste instantie af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Indien je na 1 januari 2014 bent gestart, gelden de nieuwe opzeggingstermijnen. Indien je ervoor bent gestart, geldt een bijzondere overgangsregeling.

Bereken snel je opzegtermijn

De arbeidsovereenkomst heeft ten vroegste een aanvang genomen op 1 januari 2014

Wanneer de werknemer ontslag neemt, bedraagt de opzeggingstermijn die hij moet naleven de helft van de termijn die voor de werkgever zou gelden. De gehalveerde termijnen worden, zo nodig, afgerond op de laagste eenheid. Vanaf het moment waarop de werknemer 8 jaar anciënniteit bereikt heeft, neemt de te respecteren opzeggingstermijn niet meer toe. Ze is geplafonneerd op 13 weken.

De toepasselijke opzeggingstermijn kan aan de hand van onderstaande tabel worden bepaald:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3="" /> 1 week
3 < 6="" /> 2 weken
6 < 12="" /> 3 weken
12 < 18="" /> 4 weken
18 < 24="" /> 5 weken
2 < 4="" /> 6 weken
4 < 5="" /> 7 weken
5 < 6="" /> 9 weken
6 < 7="" /> 10 weken
7 < 8="" /> 12 weken
>= 8 jaar 13 weken

De opzeggingstermijn wordt op de gewone wijze ter kennis gebracht en neemt een aanvang de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd.

De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen vóór 1 januari 2014

De vaststelling van de toepasselijke opzeggingstermijn in de overgangsregeling vereist een optelsom van twee opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 (deel 1) en de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (deel 2).

Je bent bediende 

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit op 31 december 2013 
Het eerste deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, bedraagt 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van:

 • 3 maanden indien jaarlijkse loon lager is dan 32.254,00 EUR
 • 4,5 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR niet overschrijdt
 • 6 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR overschrijdt

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
Het tweede deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel die van toepassing is op werknemers wiens arbeidsovereenkomst aanving na 1 januari 2014 maar waarbij de teller van de anciënniteit op 1 januari 2014 op nul werd gezet.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn moet niet meer worden berekend wanneer bij de vaststelling van het eerste deel van de opzeggingstermijn de bovenvermelde maxima al zijn bereikt op 31 december 2013. Zijn de plafonds nog niet bereikt, dan moet het tweede deel van de opzeggingstermijn wel worden berekend.

De totale opzeggingstermijn die je moet naleven is gelijk aan de som van deel 1 en deel 2 van de aldus berekende opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.

Je bent arbeider 

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit op 31 december 2013 
Het eerste deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, bedraagt:

 • 14 dagen indien je niet meer dan 20 jaar anciënniteit hebt;
 • 28 dagen als je meer dan 20 jaar anciënniteit in de onderneming hebt.

In de meeste sectoren werden echter C.A.O.’s gesloten die afwijkende opzeggingstermijnen voorzien. U moet dus steeds nagaan welke opzeggingstermijn geldt binnen de sector waartoe uw werkgever behoort.

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
Het tweede deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel die van toepassing is op werknemers wiens arbeidsovereenkomst aanving na 1 januari 2014 maar waarbij de teller van de anciënniteit op 1 januari 2014 op nul werd gezet.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn moet niet meer worden berekend wanneer bij de vaststelling van het eerste deel van de opzeggingstermijn de bovenvermelde maxima al zijn bereikt op 31 december 2013. Zijn de plafonds nog niet bereikt, dan moet het tweede deel van de opzeggingstermijn wel worden berekend.

De totale opzeggingstermijn die je moet naleven is gelijk aan de som van deel 1 en deel 2 van de aldus berekende opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.

Opgelet indien je een arbeider bent tewerkgesteld binnen werkgelegenheidsgevoelige sectoren 

Arbeiders die tewerkgesteld zijn in sectoren waar de opzeggingstermijn op 31 december 2013 korter was dan de opzeggingstermijn vastgelegd in de CAO75 zullen tot 31 december 2017 nog steeds kunnen ontslagen worden met verkorte opzeggingstermijnen. Het gaat over arbeiders tewerkgesteld in de PC’s PC 109, PC 124, PC 126, PC 128.01, PC 128.02, PC 140.04, PC 142.02, PC 147, PC 301.01, PC 311, PC 324, PC 330.

Dezelfde verkorte opzeggingstermijnen zijn permanent van toepassing op arbeiders die tewerkgesteld zijn in sectoren waar de opzeggingstermijn op 31 december 2013 korter was dan de opzeggingstermijn vastgelegd in de CAO75, die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben en gewoonlijk op tijdelijke of mobiele werkplaatsen één of meer door de Wet opgesomde bouw-, landbouw- of wegenwerken uitvoeren.

De volgende opzeggingstermijn moet je dan in acht nemen:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3="" /> 1 week
3 maanden < 5="" /> 2 weken
5 < 10="" /> 3 weken
10 < 15="" /> 4 weken
15 < 20="" /> 6 weken
>= 20 jaar 8 weken

Je bent ambtenaar 

Je werkt als federaal ambtenaar in statutair verband 
Je moet je ontslag vooraf per aangetekende brief betekenen aan de overheid waarvan je afhangt en haar akkoord verkrijgen.

 • Statutaire ambtenaren moeten een opzegtermijn presteren van minstens 30 dagen, die begint op de datum van de verzending van de aangetekende brief.
 • De opzegtermijn kan na onderling akkoord verkort worden.
 • Onder “statutair” wordt verstaan: vastbenoemd of in stage om vastbenoemd te worden.

Je werkt als federaal ambtenaar met een arbeidsovereenkomst 
Voor federale contractuele ambtenaren gelden dezelfde regels als voor de werknemers.

EXTRA: Hoe schrijf je een goede ontslagbrief?

Met dank aan Stijn Demeestere

16 maart 2019
Aanbevolen jobs

Hoe lang is de opzegtermijn als ik ontslag neem?

exit ontslag nemen
Als je ontslag neemt, moet je een opzeggingstermijn respecteren. Dat is de periode dat je nog doorwerkt, nadat je je ontslag hebt gegeven.

De wijze waarop de duur van deze periode moet worden berekend, hangt in eerste instantie af van de aanvangsdatum van je arbeidsovereenkomst. Indien je na 1 januari 2014 bent gestart, gelden de nieuwe opzeggingstermijnen. Indien je ervoor bent gestart, geldt een bijzondere overgangsregeling.

Bereken snel je opzegtermijn

De arbeidsovereenkomst heeft ten vroegste een aanvang genomen op 1 januari 2014

Wanneer de werknemer ontslag neemt, bedraagt de opzeggingstermijn die hij moet naleven de helft van de termijn die voor de werkgever zou gelden. De gehalveerde termijnen worden, zo nodig, afgerond op de laagste eenheid. Vanaf het moment waarop de werknemer 8 jaar anciënniteit bereikt heeft, neemt de te respecteren opzeggingstermijn niet meer toe. Ze is geplafonneerd op 13 weken.

De toepasselijke opzeggingstermijn kan aan de hand van onderstaande tabel worden bepaald:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3="" /> 1 week
3 < 6="" /> 2 weken
6 < 12="" /> 3 weken
12 < 18="" /> 4 weken
18 < 24="" /> 5 weken
2 < 4="" /> 6 weken
4 < 5="" /> 7 weken
5 < 6="" /> 9 weken
6 < 7="" /> 10 weken
7 < 8="" /> 12 weken
>= 8 jaar 13 weken

De opzeggingstermijn wordt op de gewone wijze ter kennis gebracht en neemt een aanvang de maandag volgend op de week waarin de opzeggingstermijn betekend werd.

De arbeidsovereenkomst heeft een aanvang genomen vóór 1 januari 2014

De vaststelling van de toepasselijke opzeggingstermijn in de overgangsregeling vereist een optelsom van twee opzeggingstermijnen: de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven op 31 december 2013 (deel 1) en de opzeggingstermijn berekend in functie van de anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (deel 2).

Je bent bediende 

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit op 31 december 2013 
Het eerste deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, bedraagt 1,5 maand per begonnen periode van 5 jaar anciënniteit met een maximum van:

 • 3 maanden indien jaarlijkse loon lager is dan 32.254,00 EUR
 • 4,5 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR niet overschrijdt
 • 6 maanden indien het jaarlijkse loon 64.508,00 EUR overschrijdt

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
Het tweede deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel die van toepassing is op werknemers wiens arbeidsovereenkomst aanving na 1 januari 2014 maar waarbij de teller van de anciënniteit op 1 januari 2014 op nul werd gezet.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn moet niet meer worden berekend wanneer bij de vaststelling van het eerste deel van de opzeggingstermijn de bovenvermelde maxima al zijn bereikt op 31 december 2013. Zijn de plafonds nog niet bereikt, dan moet het tweede deel van de opzeggingstermijn wel worden berekend.

De totale opzeggingstermijn die je moet naleven is gelijk aan de som van deel 1 en deel 2 van de aldus berekende opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.

Je bent arbeider 

Deel 1: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit op 31 december 2013 
Het eerste deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, bedraagt:

 • 14 dagen indien je niet meer dan 20 jaar anciënniteit hebt;
 • 28 dagen als je meer dan 20 jaar anciënniteit in de onderneming hebt.

In de meeste sectoren werden echter C.A.O.’s gesloten die afwijkende opzeggingstermijnen voorzien. U moet dus steeds nagaan welke opzeggingstermijn geldt binnen de sector waartoe uw werkgever behoort.

Deel 2: opzeggingstermijn op basis van anciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 
Het tweede deel van de opzeggingstermijn die je moet naleven, wordt vastgesteld aan de hand van de tabel die van toepassing is op werknemers wiens arbeidsovereenkomst aanving na 1 januari 2014 maar waarbij de teller van de anciënniteit op 1 januari 2014 op nul werd gezet.

Het tweede deel van de opzeggingstermijn moet niet meer worden berekend wanneer bij de vaststelling van het eerste deel van de opzeggingstermijn de bovenvermelde maxima al zijn bereikt op 31 december 2013. Zijn de plafonds nog niet bereikt, dan moet het tweede deel van de opzeggingstermijn wel worden berekend.

De totale opzeggingstermijn die je moet naleven is gelijk aan de som van deel 1 en deel 2 van de aldus berekende opzeggingstermijn. Deze opzeggingstermijn wordt in elk geval geplafonneerd op 13 weken.

Opgelet indien je een arbeider bent tewerkgesteld binnen werkgelegenheidsgevoelige sectoren 

Arbeiders die tewerkgesteld zijn in sectoren waar de opzeggingstermijn op 31 december 2013 korter was dan de opzeggingstermijn vastgelegd in de CAO75 zullen tot 31 december 2017 nog steeds kunnen ontslagen worden met verkorte opzeggingstermijnen. Het gaat over arbeiders tewerkgesteld in de PC’s PC 109, PC 124, PC 126, PC 128.01, PC 128.02, PC 140.04, PC 142.02, PC 147, PC 301.01, PC 311, PC 324, PC 330.

Dezelfde verkorte opzeggingstermijnen zijn permanent van toepassing op arbeiders die tewerkgesteld zijn in sectoren waar de opzeggingstermijn op 31 december 2013 korter was dan de opzeggingstermijn vastgelegd in de CAO75, die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben en gewoonlijk op tijdelijke of mobiele werkplaatsen één of meer door de Wet opgesomde bouw-, landbouw- of wegenwerken uitvoeren.

De volgende opzeggingstermijn moet je dan in acht nemen:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3="" /> 1 week
3 maanden < 5="" /> 2 weken
5 < 10="" /> 3 weken
10 < 15="" /> 4 weken
15 < 20="" /> 6 weken
>= 20 jaar 8 weken

Je bent ambtenaar 

Je werkt als federaal ambtenaar in statutair verband 
Je moet je ontslag vooraf per aangetekende brief betekenen aan de overheid waarvan je afhangt en haar akkoord verkrijgen.

 • Statutaire ambtenaren moeten een opzegtermijn presteren van minstens 30 dagen, die begint op de datum van de verzending van de aangetekende brief.
 • De opzegtermijn kan na onderling akkoord verkort worden.
 • Onder “statutair” wordt verstaan: vastbenoemd of in stage om vastbenoemd te worden.

Je werkt als federaal ambtenaar met een arbeidsovereenkomst 
Voor federale contractuele ambtenaren gelden dezelfde regels als voor de werknemers.

EXTRA: Hoe schrijf je een goede ontslagbrief?

Met dank aan Stijn Demeestere

16 maart 2019
Aanbevolen jobs

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Anderen bekeken ook