Jaarlijkse vakantie
Vorige

1 van 216

Volgende
Volgend artikel:

Vijf tips om stressvrij op vakantie te gaan

Vakantie FAQ: alle feiten op een rij
Vakantie FAQ
Iedereen heeft af en toe nood aan een ontspannende vakantie en vaak geldt: hoe meer verlof, hoe liever. Maar wat is het wettelijk minimum aan vakantiedagen? Kan je werkgever je extra vakantiedagen geven? Wat als je ziek wordt tijdens je verlof? Waaruit bestaat het vakantiegeld? Heb je ook recht op vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen? Alle relevante informatie staat hieronder voor jou opgelijst...
Wat is het wettelijk minimum aan vakantiedagen?
Wanneer je als bediende een volledig jaar voltijds gewerkt hebt in een systeem van 6 dagen per week, heb je recht op 24 vakantiedagen. Heb je een heel jaar 5 dagen per week gewerkt, dan heb je recht op 20 vakantiedagen. Daarnaast krijg je ook nog 10 wettelijke feestdagen. Lees meer…
Hoe wordt het aantal vakantiedagen voor bedienden bepaald?
Per maand tewerkstelling heeft een bediende recht op 2 wettelijke vakantiedagen in een zesdagenstelsel. Om het resultaat om te zetten naar het vijfdagenstelsel, breng je per schijf van 6 wettelijke vakantiedagen 1 dag in mindering. Lees meer…
Hoe wordt het aantal vakantiedagen berekend wanneer je deeltijds werkt?
Voor wie deeltijds werkt, wordt het aantal vakantiedagen pro rata berekend. Als je bijvoorbeeld een vier vijfde contract hebt, zal je als bediende 16 vakantiedagen krijgen wanneer je het jaar ervoor een volledig jaar gewerkt hebt. Lees meer...
Op hoeveel vakantiedagen heb je als arbeider recht?
Voor arbeiders wordt het aantal vakantiedagen bepaald in functie van het aantal gepresteerde en gelijkgestelde dagen in het vakantiedienstjaar. Deze worden dan vergeleken met een berekeningstabel met het aantal vakantiedagen. Arbeiders kunnen nooit meer dan 4 weken vakantie opnemen. Lees meer...
Hoe verschilt het aantal vakantiedagen naargelang je statuut?
Een statutair ambtenaar kan gemiddeld rekenen op 37 dagen vakantie, een contractueel ambtenaar op 34 dagen. Ben je werkzaam in overheidsdiensten? Dan krijg je gemiddeld 33 dagen vakantie. Bedienden hebben gemiddeld 27 dagen vakantie, arbeiders 24. Lees meer…
Welke sector biedt het meeste vakantiedagen?
De sector van onderwijs, vorming en opleiding biedt de meeste vakantiedagen. Met 46 dagen rijden zij alle sectoren uit de wielen. Lees meer...
Welke sectoren hebben het minst aantal vakantiedagen?
Het minst aantal vakantiedagen vind je in de horeca (22 dagen), bij vrije beroepen (23 dagen) en bij franchising/filiaalhouders (24 dagen). Lees meer…
Kan je werkgever je extra vakantiedagen geven?
Ja. Sommige sectoren of ondernemingen kennen meer vakantiedagen toe, dit zijn zogenaamde extralegale vakantiedagen. Zo kan je bvb. recht hebben op ‘dagen arbeidsduurvermindering’ of ‘ADV-dagen’. Daarnaast kunnen ook bijkomende vakantiedagen gekoppeld worden aan anciënniteit. Lees meer…
Wanneer mag je vakantie nemen?
Een werknemer moet de kans krijgen minstens 2 weken ononderbroken vakantie te nemen in de periode van 1 mei tot 31 oktober. Deze periode bedraagt 3 weken voor wie nog geen 18 jaar is. Er moet in ieder geval een ononderbroken vakantieperiode van één week worden gewaarborgd. Lees meer…
Mag je baas je verlofaanvraag weigeren?
Als er geen regeling bestaat op sector- of ondernemingsvlak, dan geldt de algemene regel dat de data van de vakantieperiodes in onderling overleg tussen de werkgever en werknemer worden vastgelegd. Er is dus geen sprake van verplichtingen op te leggen aan de één of andere partij. Lees meer…
Kan je baas reeds goedgekeurde vakantie intrekken?
Nergens in de wet vind je regels terug over omstandigheden waarin of redenen waarom een werkgever reeds toegestane vakantie kan intrekken. Een intrekking moet in proportie staan tot de gevolgen die dit heeft voor de werknemer. In geval van discussie heeft de rechtbank het laatste woord. Lees meer…
Mag je niet opgenomen vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?
Als basisprincipe geldt dat je verplicht bent om je wettelijke vakantie op te nemen vóór 31 december van het lopende jaar. Toch zijn er situaties (bv. ziekte) die ervoor zorgen dat je onmogelijk al je vakantiedagen kunt opnemen. Sinds 2024 mag je die dagen overdragen naar een latere datum. Lees meer…
Verlies je vakantiedagen als je ziek wordt tijdens je vakantie?
Als je ziek wordt tijdens je vakantie, dan verlies je spijtig genoeg je geplande vakantiedagen, ook al heb je er geen genot van. Je zal voor deze vakantiedagen dan het gewone vakantiegeld ontvangen. Let op: vanaf 2023 zal je niet-opgenomen vakantiedagen wegens ziekte wél later kunnen opnemen. Lees meer…
Wat gebeurt er als je ziek wordt net voor het opnemen van je vakantiedagen?
Als je ziek wordt vóór het begin van je vakantie, dan wordt de uitvoering van je arbeidsovereenkomst geschorst door ziekte. Die kan niet nog eens geschorst worden door vakantie, zelfs niet indien je verlof al lang op voorhand gepland is. Daarom mag je de geplande vakantiedagen later opnemen. Lees meer…
Als je bedrijf beslist een bepaalde periode te sluiten, ben je dan als werknemer verplicht verlof te nemen?
Je werkgever kan inderdaad je vakantie collectief vastleggen in een sectorale overeenkomst. Is er op sectoraal vlak niets geregeld, dan kan met de werkgever op ondernemingsvlak ook een collectieve vakantieperiode worden overeengekomen. Lees meer…
Kan je werkgever eisen dat je je vakantie afzegt?
Jij en je werkgever moeten onderling bepalen wanneer je vakantie wordt opgenomen. Het criterium “redelijkheid” speelt hier een belangrijke rol. Het is redelijk wanneer je werkgever je geruime tijd op voorhand meedeelt dat vakantie op een bepaald ogenblik moeilijk ligt. Lees meer…
Waaruit bestaat het vakantiegeld?
Het vakantiegeld bestaat uit een enkel en een dubbel deel. Het loon dat je krijgt voor de dagen dat je met vakantie bent, wordt het enkel vakantiegeld genoemd. Daarbovenop komt het dubbel vakantiegeld, een soort vergoeding voor de extra kosten die vakantie met zich meebrengt. Lees meer…
Heb je als bediende recht op vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen?
Ja. Als het onmogelijk is om je wettelijke vakantie op te nemen, dan moet het vakantiegeld voor die niet-opgenomen vakantiedagen uiterlijk op 31 december worden uitbetaald. Als het wél mogelijk is om vakantie op te nemen maar je dat niet doet, dan heb je geen recht meer op vakantiegeld. Lees meer…
Heb je als arbeider recht op vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen?
Als arbeider ontvang je elk jaar een vakantiecheque van de vakantiekas. Het geld dat je via die cheque ontvangt, is definitief verworven, onafhankelijk van het feit of je je vakantiedagen al dan niet opneemt. De vakantiekas zal m.a.w. het geld van de niet-opgenomen dagen niet terugvorderen. Lees meer…
Wat gebeurt er met je vakantiegeld bij ontslag?
Wanneer je een bedrijf verlaat, ontvang je vertrekvakantiegeld. Daarin zit een bedrag voor de vakantiedagen die je nog niet had opgenomen. Je ex-werkgever moet ook het enkel én het dubbel vakantiegeld uitbetalen voor de vakantierechten die je hebt opgebouwd voor het volgende jaar. Lees meer…
Wat is onbeperkt verlof?
Bij onbeperkt verlof, of open verlof, moet je geen rekening houden met een aantal vaste betaalde vakantiedagen per jaar. Je kiest namelijk volledig zelf wanneer en hoe vaak je met vakantie gaat. Deze onbeperkte vakantiedagen moet je wel op voorhand aanvragen bij je leidinggevende. Lees meer…
Nemen werknemers met onbeperkte vakantiedagen meer of juist minder vakantie op?
Volgens onderzoek nemen werknemers met onbeperkt verlof minder vakantie op. Dat heeft te maken met de norm rond vakantie in een bedrijf. We zijn bang om meer vakantie op te nemen dan andere collega’s, waardoor werknemers met onbeperkt verlof bijna nooit vakantie nemen. Lees meer…
Is onbetaald verlof een recht?
Neen. Je hebt geen recht op onbetaald verlof of ‘verlof zonder wedde’. Integendeel, als werknemer ben je contractueel verplicht het overeengekomen werk uit te voeren. Je kan slechts van het werk afwezig blijven mits het akkoord van je werkgever. Hij is niet verplicht om dit verzoek in te willigen. Lees meer…
Wat zijn de gevolgen van onbetaald verlof nemen?
Als je onbetaald verlof neemt, werk je in feite minder dagen. Daardoor kan je eindejaarspremie lager uitvallen. Verder ben je niet beschermd tegen ontslag en ontvang je geen loon bij ziekte. In principe krijg je ook geen extralegale voordelen meer. Onbetaald verlof kan bovendien een effect hebben op je wachttijd. Lees meer…
Wat is verlof om dwingende redenen?
Verlof om dwingende redenen houdt in dat je onder bepaalde voorwaarden het recht hebt van het werk afwezig te zijn om een aantal zaken te regelen. Je wordt die dag niet betaald, behalve als het in jouw bedrijf anders geregeld is (bvb. in een collectieve arbeidsovereenkomst). Lees meer…
Wanneer kan je verlof om dwingende redenen nemen?
Je kan verlof om dwingende redenen enkel krijgen als het gaat om een gebeurtenis, onafhankelijk van jouw wil, die je niet hebt kunnen voorzien en dus ook niet vooraf hebt kunnen oplossen en die je door niemand anders kan laten regelen. Lees meer…
Wat is seniorvakantie?
Vijftigplussers die terug aan de slag gaan, na een periode van werkloosheid of invaliditeit in het vorige kalenderjaar, hebben geen recht op 4 weken betaalde vakantie. Om dat op te vangen is er seniorvakantie. Deze regeling zorgt ervoor dat ook deze werknemers 4 weken betaald verlof kunnen nemen. Lees meer…
Heb jij recht op jeugdverlof?
Je hebt recht op jeugdverlof als je jonger bent dan 25 jaar op 31 december van het vakantiedienstjaar, minstens 1 maand gewerkt hebt in het jaar dat je afgestudeerd bent, je een arbeidsovereenkomst hebt, geen vervangingsinkomen geniet en al je eventuele wettelijke vakantiedagen al opgebruikt hebt. Lees meer…
Heb jij recht op Europees verlof?
Het Europees verlof is voor werknemers die voor het eerst als loontrekkende werken, de overstap maken van een zelfstandigen naar een -werknemersstatuut of van de overheidssector naar de privésector, na een periode in het buitenland terug in België aan de slag gaan, of hun activiteit hervatten. Lees meer…
Hoeveel vakantiedagen zijn er gemiddeld nodig om de batterijen vol op te laden?
Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde Belgische werknemer iets meer dan 2 weken vakantie nodig heeft om de batterijen weer optimaal op te laden. Hiermee komt België dicht in de buurt van het Europese gemiddelde van 17,3 vakantiedagen. Lees meer…
Kan vakantie nemen je kans op promotie verhogen?
Ja. Volgens onderzoek hebben mensen die al hun vakantiedagen opnemen 6,5 procent meer kans op promotie of loonsverhoging dan mensen die 11 of meer dagen betaald verlof laten staan. Lees meer…
Hoe geniet je zo goed mogelijk van je vakantie?
Laat je laptop thuis en schakel een collega in die tijdelijk jouw verantwoordelijkheden opneemt. Wees actief en creatief, en maak ruimte voor spontaniteit op vakantie. Denk aan wat jij belangrijk vindt en zorg ervoor dat je je niet verveelt. Na je reis plan je best ook nog enkele dagen thuis in. Lees meer…
Hoe vertrek je zonder stress op vakantie?
Ten eerste laat je je collega’s weten dat je binnenkort vakantie neemt. Reserveer ook tijd in je agenda om nog voor je vertrek taken af te ronden. Bij jouw terugkomst op kantoor plan je best je dag, maak je een to-do lijst en scan je e-mails voor belangrijke taken. Lees meer…

Heb je na het lezen van bovenstaande info nog vragen over vakantie die niet beantwoord werden? Stuur ze naar ons door via redactie@jobat.be en wij maken er werk van.

(lm/kv)

Anderen bekeken ook
Meest gelezen
  1. 1 Bereken je vakantiegeld
  2. 6 De 10 officiële feestdagen van 2024
  3. 2 Hoe stel ik mijn cv op? 4 voorbeeld cv's om te gebruiken
  4. 7 7 signalen dat je collega verliefd op je is
  5. 3 Verdien jij genoeg? Bereken het met ons Jobat Salariskompas
  6. 8 Hoeveel pensioen zal ik krijgen?
  7. 4 Al jouw vragen over flexi-jobs beantwoord
  8. 9 De 6 beste alternatieven voor een kop koffie
  9. 5 Bereken hoeveel werkloosheidsuitkering jij krijgt
  10. 10 Studentenjob FAQ: alles wat je moet weten