Bedrijfswagen
Vorige

1 van 112

Volgende
Volgend artikel:

Betaal jij voortaan meer voor je bedrijfswagen? Nieuwe regels sinds 1 juli 2023

Wat met je extralegale voordelen bij (langdurige) ziekte?

Extralegale voordelen bij ziekte
Stel: door ziekte ben je langdurig afwezig op het werk. Kan je baas dan je extralegale voordelen - zoals een gsm, laptop of bedrijfswagen - terugvorderen voor de periode van je afwezigheid?

Eerste 30 dagen

Tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en dus ook de wederzijdse verplichtingen van beide partijen, geschorst. Die schorsing houdt in dat de werkgever in principe geen loon meer moet betalen en dat jij als werknemer ook geen arbeidsprestaties meer moet verrichten.

Arbeidsongeschiktheid is echter een van de schorsingsgevallen waarbij van deze regel wordt afgeweken: de werkgever moet het (gewaarborgd) loon in principe verder betalen gedurende de eerste 30 dagen arbeidsongeschiktheid.

Tijdens die periode van gewaarborgd loon behoud jij dan ook het recht op je verschillende voordelen, zoals een gsm, laptop of firmawagen, omdat die eveneens als loon worden beschouwd. Als de werkgever die voordelen niet verder toekent gedurende de periode van het gewaarborgd loon, kan je hiervoor een schadevergoeding eisen.

Gewaarborgd loon: hoe, wat en waarom?

En nadien?

Na de eerste dagen arbeidsongeschiktheid heb je als werknemer geen recht meer op (gewaarborgd) loon, noch op de verschillende voordelen die als loon worden beschouwd!

Je ontvangt dan ziekte-uitkeringen, die een percentage van je (begrensd) loon bedragen. Omdat die uitkeringen het inkomen vaak flink doen slinken, gaan veel grote bedrijven een verzekering aan die tijdelijk voorziet in een aanvullende vergoeding. Soms geven werkgevers ook zelf een toeslag aan hun werknemer gedurende een aantal maanden.

Doordat je geen recht meer hebt op loon na de periode van gewaarborgd loon, kan je werkgever eisen dat je voordelen zoals een gsm, bedrijfswagen en/of laptop terugbezorgd moeten worden van zodra het gewaarborgd loon eindigt. Als je dit weigert, kan je werkgever een schadevergoeding eisen. Hierover duidelijke afspraken maken is de boodschap.

Lees ook: Wanneer ben je arbeidsongeschikt?

Gsm en bedrijfswagen

Om discussies te vermijden, is het aangeraden om de modaliteiten over de terugbezorging of het verder gebruik van de gsm of bedrijfswagen bij arbeidsongeschiktheid na de periode van gewaarborgd loon specifiek te regelen. Dat kan in een policy, arbeidsreglement of individuele overeenkomst.

De werkgever doet er goed aan de werknemer vooraf te herinneren aan die terugbezorging met een afzonderlijke brief.

Extra: Mag ik mijn bedrijfswagen gebruiken als ik ziek ben of tijdskrediet neem?

Werkgeverspremie groepsverzekering

Een groepsverzekeringspolis bevat dikwijls een aparte verzekering die de arbeidsongeschiktheid van de werknemer dekt, zodat de werkgever de kosten van de betaling tijdens de arbeidsongeschiktheid niet verder draagt.

Deze verzekering dekt doorgaans niet alle ziektes of ongevallen. Wanneer de ziekte niet gedekt wordt door deze verzekering, kan de werkgever de stopzetting van de premiebetalingen overwegen en dezelfde principes toepassen als uitgelegd voor de gsm en bedrijfswagen.

Anciënniteit en werkhervatting in de onderneming

Tijdens de eigenlijke periode van arbeidsongeschiktheid loopt de anciënniteit, die voor de berekening van de opzegtermijn of opzegvergoeding in aanmerking wordt genomen, in principe door.

Aan het einde van de periode van de arbeidsongeschiktheid is de werkgever verplicht de werknemer onder dezelfde arbeidsvoorwaarden en binnen dezelfde loonschaal (eventueel aangepast met indexverhogingen en verhogingen binnen het paritair comité) tewerk te stellen als deze die vóór de arbeidsongeschiktheid golden.

FAQ: Alles over jouw rechten en plichten als je ziek bent

Maaltijdcheques

Een werknemer die recht heeft op maaltijdcheques ontvangt in principe één cheque per effectief gepresteerde werkdag. Indien de werkdag niet wordt gepresteerd, zoals bij ziekte, mag er dus geen maaltijdcheque worden toegekend.

Indien de maaltijdcheques toch nog zouden worden toegekend tijdens de ziekte, kunnen deze als verdoken loon worden beschouwd, zodat sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd zijn. Let hier dus mee op!

Checklist: Alle extralegale voordelen op een rij

(kv) - Bron: Partena

28 augustus 2016
Anderen bekeken ook