Belastingen
Vorige

1 van 54

Volgende
Volgend artikel:

Welke beroepskosten kan ik aftrekken van de belastingen?

Hoeveel bedraagt de RSZ?

RSZ
Door van jouw brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te trekken, bekom je je belastbaar loon. Deze rsz bijdragen worden gebruikt om enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen. Voor de arbeiders moet de werkgever ook een bijdrage betalen voor de jaarlijkse vakantie. Maar hoeveel rsz moet je nu betalen?

De RSZ bijdragen verschillen naar gelang je in de privé- of publieke sector werkt. We moeten hierbij ook een onderscheid maken tussen de werknemersbijdrage en de werkgeversbijdrage. Voor arbeiders en kunstenaars is er nog een aparte regeling voor de rsz bijdragen.

Privé- versus publieke sector

Voor de rsz bijdragen moeten we een onderscheid maken tussen de werknemersbijdrage en de werkgeversbijdrage. Voor werknemers in de privésector is de RSZ bijdrage 13,07% van het brutoloon. Er bestaan ook bijdrageverminderingen, ook wel werkbonus genoemd, voor lage lonen. Door deze verminderingen houden werknemers met lage lonen op het einde van de maand netto meer over (zonder dat het brutoloon verhoogd is).

De werkgeverbijdrage ligt hoger, op ongeveer 32% van het brutoloon. Ook sommige werkgevers komen in aanmerking voor een bijdragevermindering. Het doel van een bijdragevermindering voor werkgevers is om zo de loonkosten te verminderen.

In de openbare sector liggen de RSZ bijdragen vaak veel lager. Dit komt omdat sommige sociale voordelen in die publieke sector niet door de sociale zekerheid gedragen worden, maar de werkgever zelf toch beslist om die aan zijn of haar personeelsleden toe kennen. Voorbeelden hiervan zijn o.a. kinderbijslag en uitbetaling van het loon bij ziekte of ongeval.

Arbeiders en kunstenaars

De socialezekerheidsbijdragen voor arbeiders en kunstenaars wordt berekend op hun brutoloon + 8%. Dat komt omdat arbeiders en kunstenaars hun enkel vakantiegeld van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie ontvangen en dus niet van de werkgever. Dat betekent dat zij dus ook geen sociale bijdragen betalen op hun enkel vakantiegeld, hetgeen bedienden wel doen. Om dit verschil te compenseren wordt de berekeningsbasis van de RSZ bijdragen voor arbeiders en kunstenaars dus met 8% verhoogd.

Loonberekening

De loonberekening kan schematisch als volgt worden voorgesteld:

 • Belastbaar loon = brutoloon min RSZ-bijdrage
 • Nettoloon = belastbaar loon min bedrijfsvoorheffing
Bereken: Hoeveel blijft er netto van jouw brutoloon over?

Enkele voorbeelden

Een arbeider die bij zijn ouders woont

Hij verdient volgens zijn CAO 8,68 euro per uur. Hij werkt per dag 7,5 uur en dit 22 dagen.

De RSZ bijdrage wordt voor arbeiders berekend op het brutoloon + 8%, of dus op 108% brutoloon. Toegepast op dit voorbeeld:

 • RSZ bijdrage = 1.432,2 euro x 108% = 1.546,78 euro dus 1.546,78 euro x 13,07 % = 202,16 euro.
 • Belastbaar loon = 1.432,2 euro - 202,16 euro = 1.230,04 euro
 • Bedrijfsvoorheffing: (schalen 2017) = 234,51 euro
 • Nettoloon: 1.230,04 euro - 234,51 euro = 995,53 euro

Een gehuwde bediende met twee kinderen

Verdient volgens de CAO 3.000 euro bruto.

 • Afhouding RSZ: 392,1 euro
 • Bruto belastbaar loon = 2607,9 euro
 • Bedrijfsvoorheffing = 344,52 euro
 • Bijzondere bijdrage sociale zekerheid = 27,51 euro
 • Nettoloon: 2.235,87 euro

(pm)

30 juli 2020
Anderen bekeken ook