Wat moet er anders in 2012?

Werkend België staat in 2012 voor grote uitdagingen: de crisis, de krapte, de mismatch op de arbeidsmarkt, het langer werken-verhaal enzovoort. We vroegen aan vier stakeholders wat zij dit jaar graag anders zouden zien.

6 januari 2012

Delen

Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB
'Er zijn voldoende jobperspectieven'

Met meer mensen langer en anders gaan werken, dat is volgens VDAB-topman Fons Leroy onze belangrijkste opdracht voor de komende jaren. 'Meer werkende mensen zorgen voor een beter draaiende economie en meer inkomsten voor de overheid, zodat men kan zorgen voor goed onderwijs, een aanpak van de ecologische problemen en armoedebestrijding.'

Leroy wijst erop dat er vandaag - in tegenstelling tot vroegere periodes van economische laagconjunctuur - voldoende jobperspectieven zijn. 'De uittrede van de babyboomgeneratie zorgt voor een blijvend grote vervangingsvraag. Professor Sels spreekt van 300.000 vervangingsvacatures tegen 2015. We hebben dus een sterker arbeidsmarktbeleid nodig.'

Sterkere activering 

Concreet denkt Leroy aan een versterking van het activeringsbeleid, waarbij bijvoorbeeld de leeftijd van de verplichte begeleiding in 2012 wordt opgetrokken van 55 naar 58 jaar. Mensen die in de tijdelijke werkloosheid terechtkomen - een crisismaatregel waar veel bedrijven gebruik van maakten in 2008-2009 - moeten voortaan de mogelijkheid krijgen een bijkomende opleiding te volgen, zodat ze hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt versterken.

Leroy pleit verder voor een snelle uitvoering van de staatshervormingsafspraken over het arbeidsmarktbeleid en voor een verdere uitbouw van de sociale economie. Tot slot blijft ook de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt een van de belangrijkste uitdagingen. 'Hoe kunnen we samen de hoge 'ongekwalificeerde' uitstroom uit het onderwijs terugdringen? We moeten meer inzetten op projecten die het drop out-fenomeen al vroeg detecteren en remediëren en werken aan een betere studiekeuzebegeleiding, waarbij ook de arbeidsmarkt in beeld wordt gebracht.'

Christine Mattheeuws

Christine Mattheeuws, voorzitster NSZ
'Vangnet mag geen hangnet zijn'

Voor Christine Mattheeuws, voorzitster van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen, staat de activering van werklozen bovenaan het prioriteitenlijstje. 'Kmo's hebben het nu al moeilijk om geschikt personeel te vinden, en door de vergrijzing zal de war for talent alleen maar heftiger worden.'

Mattheeuws pleit dan ook voor het beperken van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd en het afschaffen van het brugpensioen. 'Ons sociaal vangnet mag geen hangnet worden. Wat het pensioenbeleid betreft, zit minister Van Quickenborne op de goede weg, maar voor ons mag het nog wat kordater. We vragen geen verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd - zoals momenteel in verschillende landen gebeurt - maar we vragen wel dat iedereen effectief tot 65 jaar werkt en dat de mogelijkheid bestaat om langer te werken. Uiteraard kan er een uitzondering gemaakt worden voor mensen die harde fysieke arbeid hebben verricht.'

Duur brugpensioen 

Om vijftigplussers te activeren, vraagt het NSZ de afschaffing van specifieke beschermingsclausules op kosten van de werkgever. 'Niet zozeer het hoge loon schrikt werkgevers af om vijftigplussers aan te werven, wel het feit dat ze veel geld moeten ophoesten om oudere werknemers te ontslaan. Brugpensioen en outplacement zijn bijzonder duur voor de werkgever.'

Arbeid wordt bovendien veel te hoog belast in België, vindt Mattheeuws. 'Onze loonhandicap wordt alleen maar groter. De kost voor de werkgever ligt gemiddeld 2,5 keer hoger dan het nettoloon. De nettolonen zijn niet te hoog, maar de sociale lasten moeten dringend naar beneden.'

Het NSZ wenst verder een grondig debat over de thematische verloven, waarbij de nadruk opnieuw op werken komt te liggen. Flexibeler werken moet gemakkelijker worden en er moet ook een wettelijke regeling komen voor 'hulp van derden', waarbij vrienden en familieleden zelfstandigen te hulp schieten bij speciale evenementen.

Geert Van Hootegem

Geert Van Hootegem, arbeidssocioloog
'Meer nuance in het loopbaandebat'

Voor professor Geert Van Hootegem, arbeidssocioloog aan de K.U.Leuven, mag het loopbaandebat in 2012 met evenveel passie, maar met meer zin voor nuance gevoerd worden. 'De mensen die je het vaakst hoort in dit debat - politici, medewerkers van studiediensten en ook journalisten - hebben typisch een job die je wel wat langer kan volhouden. Het is een beetje te gemakkelijk om dan oudere mensen met de vinger te wijzen, terwijl zij mogelijk in weer en wind hebben gewerkt, of in andere moeilijke omstandigheden.'

Ook kijken naar intrede 

Van Hootegem hoopt dat er in de toekomst een sleutel wordt gevonden om de zwaarte van loopbanen te meten. 'Niet alleen leeftijd is van belang, ook de duur van de gerealiseerde loopbaan en de job die je hebt uitgevoerd.'

Het loopbaandebat is volgens de professor verzand in een eindeloopbaandebat. 'We moeten niet alleen kijken naar de uittrede, maar ook naar de intrede. Door de bama-hervormingen, de invoering van tweejarige masters en de vele schakelprogramma's tussen professionele bachelors en academische masters ontstaat een sluipende studieduurverlenging. Elk jaar dat je wint door mensen langer te laten werken, verlies je weer door mensen langer te laten studeren.'

Tot sluit wijst Van Hootegem op de stuitende verschillen die er nog steeds bestaan tussen het arbeiders- en bediendestatuut. 'Ik hoop echt dat er in 2012 een doorbraak komt in dit debat en dat er voor eens en voor altijd komaf wordt gemaakt met die discriminatie.'

Erwin De Deyn

Erwin De Deyn, voorzitter BBTK
'Mensen moeten de kans krijgen om langer te werken'

'Het komende jaar zal in het teken staan van de uitvoering van het regeerakkoord en dan vooral de pensioenhervorming', zo stelt Erwin De Deyn, voorzitter van de socialistische bediendevakbond BBTK. 'Iedereen zal langer moeten werken. Voor mensen die dat kunnen en willen, is er geen probleem. Maar de arbeidsomstandigheden moeten langer werken wel toelaten.'

De Deyn wijst erop dat werkgevers hun oudere werknemers in de eerste plaats de kans moeten geven om langer te werken. Ook opleiding speelt daarbij een rol. 'Wil je vijftigplussers op de arbeidsmarkt houden, dan moet je ze ook blijven motiveren. België loopt trouwens sterk achterop wat betreft opleidingsinvesteringen.'

Eenheidsstatuut 

Als voorzitter van een bediendevakbond hecht De Deyn veel belang aan het debat over de gelijkschakeling van het arbeiders- en bediendestatuut. 'We moeten niet voortbouwen op het overleg dat in het verleden is mislukt, maar op zoek gaan naar nieuwe invalshoeken. De kwestie moet opgelost zijn tegen juli 2013, dus ik hoop dat we dit jaar een doorbraak krijgen in het debat.'

'In een moeilijke economische context komt ook vaak de loonvorming onder druk te staan, en er zijn de afgelopen maanden stemmen opgegaan om iets te veranderen aan het indexsysteem', vervolgt De Deyn. 'Een afschaffing van de index zou catastrofaal zijn voor onze economie én voor de sociale vrede.'

Verder blijft de vermindering van de werkloosheid in 2012 een uitdaging. 'Snoeien in de uitkeringen is daarbij niet de oplossing. Er moeten jobs gecreëerd worden en werkzoekenden moeten via een passende opleiding naar die jobs worden toegeleid.'

Foto's: (ip / kb / bdw) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.