Eindejaarspremie
Vorige

1 van 20

Volgende

Hoe wordt jouw eindejaarspremie berekend?

13 november 2013
Aangezien er over de eindejaarspremie geen wetgeving bestaat op nationaal niveau, moet het bedrag of de berekening ervan teruggevonden worden in de rechtsbron die het recht op een eindejaarspremie toekent. In de meeste sectoren werd dit geregeld via een cao eindejaarspremie.
eindejaarspremie berekening

Door de verscheidenheid aan rechtsbronnen bestaat er ook een grote diversiteit in berekeningswijzen. Hieronder vindt u een overzichtstabel met enkele van de meest voorkomende berekeningswijzen op sectoraal niveau.

Principe Voorbeeld van paritair comité Cijfervoorbeeld
Het bedrag is gelijk aan het maandloon. 218 (het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden)

201 (Zelfstandige kleinhandel)
Maandloon bedraagt € 2.000.

De eindejaarspremie zal € 2.000 bedragen.
Een vast bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal werkelijk gepresteerde uren in het voorbije jaar. 110 (Textielverzorging) Het vast bedrag is gelijk aan € 0,8114. De arbeider heeft gedurende het jaar 2.000 uur gewerkt. Zijn eindejaarspremie zal 2.000 x 0,8114 of € 1.622,8 bedragen.
Het basisuurloon wordt vermenigvuldigd met een vaste coëfficiënt. 111.101 (Metaal-, machine- en elektrische bouw voor de provincie Antwerpen) Een arbeider verdient € 11,24 per uur. In een stelstel van 38 uur per week bedraagt de coëfficiënt 165. De eindejaarspremie is dus gelijk aan € 11,24 x 165 of € 1.854,6.
Een vast bedrag, bepaald in de CAO. 140.130 (Vervoer en de logistiek, subsector autocars) Voor 2012 werd een bedrag vastgesteld van € 1923,50.

Naast de sectorale CAO’s zijn er nog andere rechtsbronnen die een recht op een eindejaarspremie doen ontstaan.

Welke inhoudingen gelden voor de eindejaarspremie?

Net zoals op het gewone loon worden op de eindejaarspremie drie inhoudingen verricht. Het gaat hier om de socialezekerheidsbijdragen, de bedrijfsvoorheffing en de bijzondere bijdrage sociale zekerheid.

Aangezien de eindejaarspremie als loon beschouwd wordt, moeten er socialezekerheidsbijdragen op ingehouden worden. Dit is zelfs het geval wanneer de werknemer afziet van de betaling van zijn eindejaarspremie! De werknemer betaalt bijdragen ten belope van 13,07% van het bedrag van de eindejaarspremie.

De eindejaarspremie wordt voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing beschouwd als een uitzonderlijke uitkering. Dit betekent dat de eindejaarspremie zwaarder belast zal worden dan het gewone loon. Het percentage van de inhouding wordt bepaald aan de hand van het jaarbedrag van de normale bruto jaarbezoldiging en kan tot maximaal 53,50% bedragen. (Zie punt 2.9 van Bijlage III bij KB / WIB 92.) 

In de maand waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald, wordt de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (of solidariteitsbijdrage) berekend op het maandelijks basisloon vermeerderd met deze premie. Wanneer deze betaling plaatsvindt in de laatste maand van het trimester zal deze bijzondere bijdrage berekend worden op basis van de looncomponenten van het trimester en op basis van het trimestrieel barema. Praktisch gezien kan het tijdstip van de betaling van de eindejaarspremie een invloed hebben op het nettoloon van de maand ten opzichte van de vorige maand. De wijze van berekening is dezelfde als voor het gewone loon.

Voorbeeld

Een bediende krijgt een eindejaarspremie ten bedrage van € 2.000. Hij is vrijgezel en heeft geen kinderen ten laste.

Basis maandloon 2.000,00  
Bedrag eindejaarspremie 2.000,00  
RSZ-bijdrage - 261,40 (13,07% van 2.000)
Belastbaar 1.738,60  
BV - 754,73 (43,41% als alleenstaande)
Bijzondere bijdrage SZ - 4,15 (Wanneer de eindejaarspremie eerst betaald wordt. Dit geeft een voordeliger resultaat.)  
Netto 979,73  

De bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid op de eindejaarspremie zal € 57,09 of € 4,15 bedragen naargelang de premie betaald wordt vóór of na de bezoldiging. De premie zal dus netto € 979,73 of € 926,79 bedragen.

De gewoonlijke bruto jaarbezoldiging is gelijk aan € 1.766,42 x 12 = € 21.197,04.

>> Bereken hier jouw eindejaarspremie 

in samenwerking met Securex 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook