Jobhoppen
Vorige

1 van 43

Volgende

Ambtenaren jobhoppen tussen Vlaams en federaal

19 april 2011
Een statutair ambtenaar van de Vlaamse overheid kan sinds enkele jaren de overstap maken naar de federale overheid en omgekeerd. Hoewel werknemers in vele gevallen hun anciënniteit en functieniveau kunnen behouden, blijkt het systeem nog maar weinig gebruikt.
Jophopper ambtenaar

Binnen de Vlaamse overheid werd de mogelijkheid gecreëerd om vacatures open te stellen voor ambtenaren van de federale overheidsdienst, vertelt Karolien Geelen, Senior Relatiebeheerder bij Jobpunt Vlaanderen, het Vlaams agentschap dat personeel selecteert voor de Vlaamse overheid en lokale besturen. "Via de procedure van de verruimde interne arbeidsmarkt tussen verschillende overheden, kunnen zij overstappen van federaal naar Vlaams niveau. Ze moeten dan enkel nog deelnemen aan een functiespecifieke selectieprocedure. Wie daar als eerste uit de bus komt, komt in dienst van de Vlaamse overheid, zonder proeftijd, en met de garantie dat ze bij hun overstap minstens hun loon behouden."

Behoud van verworvenheden

"Wanneer medewerkers van de Vlaamse overheid overstappen naar federale diensten, behouden ze hun anciënniteit, loon en op te nemen verlof", vertelt Cindy Dewaele, business unit manager bij Selor. "Ook hier valt de proeftijd weg. Voor het bepalen van hun graad bestaan er tabellen die alle equivalenten vastleggen tussen bepaalde niveaus en barema’s. Het is in ieder geval geen drempel voor een overstap, hebben we gemerkt." Een voordeel van deze regeling is dat iemand die zonder hogeschooldiploma op een lager niveau is begonnen bij de Vlaamse overheid en doorheen de jaren bevorderd werd tot op een bachelor- of universitair niveau, die verworvenheden ook behoudt.

Wat kunnen mensen dan verliezen wanneer ze van de Vlaamse naar de federale overheid overgaan? Enkel de zaken die gekoppeld zijn aan de functie op zich, zegt Cindy Dewaele. "Wanneer je in je oude functie bijvoorbeeld een gevaarlijke taak had, was daar wellicht een gevarenpremie aan verbonden. Die is heel specifiek voor die bepaalde functie, en kan je dus niet meenemen naar je nieuwe job. Hetzelfde geldt voor eventuele premies voor weekend- of avondwerk."

Lokale overheden

Tot nog toe hadden de regels over deze mobiliteit enkel betrekking op Vlaams en federaal niveau, maar het aantal betrokken medewerkers wordt binnenkort fors uitgebreid. Er komt immers een regeling om mensen uit lokale besturen en provincies makkelijk te laten overstappen naar de diensten van de Vlaamse overheid en omgekeerd. Net als een regeling voor beweging tussen de verschillende lokale overheden en de provincies.

"Eens die nieuwe regeling voor mobiliteit naar de Vlaamse overheid erdoor komt, wordt er wel een proeftijd voorzien", zegt Karolien Geelen. "Vermits de federaal-Vlaamse mobiliteit in deze richtlijnen wordt meegenomen, betekent dit dat ook die ambtenaren in de toekomst mogelijk een proeftijd zullen krijgen. Maar dat zien we als een voordeel voor beiden, omdat zowel de kandidaten als hun werkgever nog een uitweg hebben in het geval van een verkeerde match tussen persoon en functie. Ik verwacht dat het systeem dan ook meer gebruikt zal worden."

Ook de salarisgarantie zal met de nieuwe regeling niet meer bestaan, geeft Karolien Geelen nog mee. Het salaris zal dan immers verbonden worden aan de graad van de vacante job, en niet aan het verleden van de overstappende werknemer. De rechten hebben te maken met het personeelsstatuut dat van toepassing is in de organisatie waar men naartoe gaat. "Wat wel blijft, is de overname van de geldelijke anciënniteit."

Zelden gebruikt

Op dit moment wordt het systeem nog maar zelden gebruikt. "De regeling bestaat dan ook nog maar enkele jaren, nog niet zo heel lang dus. Bovendien wordt er op dit ogenblik nog geen proeftijd voorzien", zegt Karolien Geelen. "Daarnaast liggen de Vlaamse overheid en de lokale overheden dichter bij elkaar, zowel qua afstemming tussen profielen, gevraagde competenties als over de manier waarop selecties worden uitgevoerd. Wat dat laatste betreft kan Jobpunt Vlaanderen, omwille van het feit dat wij zowel selecties uitvoeren voor de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen, er ook over waken dat selecties op een gelijke kwalitatieve basis worden uitgevoerd. De nieuwe regeling, waar de huidige interfederale mobiliteit in wordt opgenomen en die ook de mogelijkheid van een proeftijd zal inhouden, zal dus wellicht een sterkere mobiliteit op gang brengen."

Ook Cindy Dewaele merkt dat de regeling maar vrij minimaal gebruikt wordt. "Zowel de Vlaamse als federale overheid selecteren op basis van competenties. Tot één jaar terug nam Selor nog zelf de opdrachten voor de vaste aanwervingen bij de Vlaamse overheid op. Nu is er een protocol waarbij de Vlaamse overheid – Jobpunt Vlaanderen – dit autonoom, mits kwaliteitsgaranties, kan uitvoeren. Dus de eerste instroom bij de federale en Vlaamse overheid is vrij vergelijkbaar." Gelijkaardige protocols worden ook afgesproken met de andere regio’s en gewesten. Dewaele ziet een eerder structurele oorzaak voor het beperkte gebruik: "Voor een deel komt dat doordat de Vlaamse overheid te weinig deze carrièrepiste voor hun werknemers in de verf zet. Voor onze klanten binnen de federale overheid is het dan weer een nicheprocedure. Wanneer zij een openstaande job hebben, gaan ze die eerder voor een zo groot mogelijke kandidatenmarkt openstellen en niet alleen voor de mensen van de Vlaamse of federale overheid. Onze klanten zullen dus de klassieke weg van externe rekrutering volgen, waarbij de selectie openstaat voor iedereen, maar dat betekent voor de kandidaten van de Vlaamse overheid die solliciteren via deze weg dat zij niet kunnen genieten van de voordelen van de overstapregeling."

Besluit

Concreet komt het er dus op neer dat wanneer iemand van de Vlaamse overheid bij Selor solliciteert via de klassieke weg, hij of zij een aantal voordelen verliest. Het intussen bereikte niveau via bevordering vervalt, en er moet zelfs opnieuw een proefperiode worden gedaan. "Ofwel volgt een kandidaat de klassieke weg, en verliest die wat hij of zij jarenlang heeft opgebouwd, ofwel moet de overheidsdienst een reeks van verschillende procedures opstarten waarbij ze telkens maar een deel van de arbeidsmarkt bereikt. Daarom zouden we liever zien dat alle specifieke regels, ook voor medewerkers van het Waals of Brussels gewest of van autonome overheidsbedrijven, samengesmolten worden tot één globale aanpak, waar men na de selectieprocedure kijkt waar kandidaten vandaan komen en wat ze kunnen meenemen. Het idee om in plaats van een diploma de elders verworven competenties (evc) als basis te nemen, is iets waar we al lang voor pleiten, en zou in dit geval ook uitkomst bieden."

(bvdb)

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook