Variabel loon
Vorige

1 van 33

Volgende
Volgend artikel:

Kostenforfaits kunnen je loon aardig aandikken

Kostenforfaits kunnen je loon aardig aandikken

euro's
Ben je het beu om parkeertickets en andere rekeningetjes bij te houden, en maandelijks af te rekenen met je baas? Forfaitaire vergoedingen voor de gemaakte kosten zijn dan de ideale oplossing. Dat bespaart je heel wat tijd én administratieve rompslomp.

Parkeertickets, de carwash, maaltijden, kosten aan een auto of verblijfskosten, … Heel wat werknemers moeten zulke uitgaven doen tijdens hun werk.

“Als een werkgever die kosten terugbetaalt, zijn er op dit bedrag in principe geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd. Wanneer deze bedragen een terugbetaling zijn van kosten die ten laste vallen van de werkgever, beschouwt de RSZ deze immers niet als loon”, legt Veerle Michiels van HR-dienstverlener SD Worx uit.

Ontdek: Hoeveel bedraagt de RSZ?

Forfait

Soms kan een kost niet volgens de reële waarde worden terugbetaald. Dan werkt men met forfaits. Een forfaitaire onkostenvergoeding is een extralegaal voordeel. Je werkgever betaalt dan maandelijks een vast bedrag terug van de kosten die je maakt voor de uitvoering van je werk. Denk aan parkeerkosten die je betaalt voor een afspraak bij een klant, of kosten voor een lunch of overnachting tijdens een conferentie in het buitenland. 

Iedereen heeft standaard recht op forfaitair berekende kosten en die kosten moet je niet aantonen. Ze worden berekend volgens percentages die stijgen per inkomensschijf. Voor werknemers bedragen de forfaitaire beroepskosten 30% van het inkomen, met een maximum van 5.520 euro voor het inkomstenjaar 2023. 

Lees ook: Wat is een forfaitaire onkostenvergoeding?

Onkostentabel

De RSZ publiceert de verschillende posten waarvoor ze een forfaitaire raming aanvaardt. En dat zijn er behoorlijk wat. De RSZ aanvaardt de kwalificatie “kostenvergoeding” en bijhorende vrijstelling van bijdragen echter niet zonder meer.

Ondernemingen moeten hun systeem van kostenvergoedingen kunnen motiveren en bewijzen dat deze forfaits overeenstemmen met de reële gemaakte kosten. Bovendien kan niet elke werknemer zomaar aanspraak maken op een forfaitaire kostenvergoeding: bedrijven moeten kunnen aantonen dat die aannemelijk is voor een bepaalde werknemer, rekening houdend met zijn functieomschrijving en werkomstandigheden.

Type kosten  Bedragen  Voorwaarden 
Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen: auto 0,4259 euro/km 

Het voertuig mag geen eigendom zijn van de werkgever, noch door hem gefinancierd worden.

De forfaits zijn "all in": dus met inbegrip van onderhoudskosten, verzekering, brandstof, ... 

Woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen: fiets / speed pedelec 0,27 euro/km 

Voor beroepsverplaatsingen mag de vergoeding alleen toegekend worden als de fiets of de speed pedelec eigendom is van de werknemer.

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: afwezigheid van faciliteiten

10,00 euro/dag 

Niet-sedentair = werknemer is verplicht zich tijdens de werkdag te verplaatsen (min. 4 uur opeenvolgend).

De werknemer kan geen gebruik maken van de sanitaire en andere faciliteiten die voorhanden zijn in een onderneming, bijkantoor of op de meeste werven. 

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers: maaltijd  7,00 euro/dag 

Het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt slechts aanvaard als de werknemer geen andere mogelijkheid heeft dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken. 

Verblijfskosten in België  35,00 euro/nacht 

Toegekend als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is. Vergoeding dekt de kosten voor avondmaal, logies en ontbijt. 

Bureaukosten: werknemers die een deel van hun werk thuis doen 148,73 euro/maand 

Een werkgever kan aan werknemers die structureel en op regelmatige basis een substantieel deel van hun arbeidstijd aan thuiswerk doen een forfaitaire kantoorvergoeding toekennen. Onder structureel en regelmatig wordt verstaan het equivalent van 1 werkdag per week zowel voor deeltijdse als voor voltijdse werknemers. 

Internetverbinding (inclusief abonnement)  20 euro/maand   
Aankoop PC (inclusief randapparatuur en software)  20 euro/maand   
Bureaukosten: huisarbeiders 10 % 

10 % van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op de thuis geleverde prestaties.

Bureaukosten: telewerkers  10 % 

10 % van het brutoloon maar het brutoloon is beperkt tot het deel dat betrekking heeft op het telewerk.

Opgelet: sinds 1 juni 2022 kan deze vergoeding enkel nog verder toegekend worden aan de werknemers aan wie ze reeds voor deze datum werd toegekend, en voor zover het aandeel telewerk niet groter wordt. 

Arbeidsgereedschap  1,25 euro/dag 

De werknemer moet zijn eigen arbeidsgereedschap gebruiken. 

Aankoop van werkkledij  2,04 euro/dag 

Het betreft werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen …) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform ...).

Onderhoud van werkkledij  2,04 euro/dag 

Het betreft werkkledij in de strikte zin van het woord (overalls, veiligheidsschoenen …) of andere kledij die door de werkgever wordt opgelegd en die niet als gewone stads- of vrijetijdskledij kan worden gedragen (uniform ...).

Kledij van de werknemer (onderhoud en slijtage)  1,02 euro/dag 

Het betreft kledij (jeans, T-shirts ...) en onderkledij die veelvuldig gewassen moet worden wegens de vuile werkomstandigheden.

Kosten verbonden aan de auto: garage
 
50 euro/maand 

Het voertuig wordt hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Als de werkgever dit eist omwille van de veiligheid van het voertuig of de inhoud ervan. De verplichting om een voertuig veilig te stallen, mag alleen toegekend worden als dit wordt opgelegd aan alle werknemers die zich in dezelfde toestand bevinden. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer eigenaar is van de garage of niet.

Kosten verbonden aan de auto: parking
 
15,00 euro/maand 

Het voertuig wordt hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Als de werknemer regelmatig kleine parkeerbedragen moet betalen.

Kosten verbonden aan de auto: carwash
 
15,00 euro/maand  

Het voertuig wordt hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt.

Als de aard van functie een voertuig in onberispelijke staat vereist.

Extra: Voor welke vorm van vervoer krijg ik een onkostenvergoeding?

Maximumbedragen

De bedragen in bovenstaande tabel zijn maximumbedragen. Wanneer de werkgever meent dat zijn werknemers kosten maken die hoger liggen dan deze forfaits, mag hij uiteraard de reële kosten bewijzen en ze in functie daarvan terugbetalen.

Maar opgelet: voor eenzelfde type kosten mag men beide systemen (reële kosten en forfaits) niet samen gebruiken! Ook voor dubbele terugbetaling moet men zich hoeden: de forfaitaire kostenvergoedingen mogen geen kosten dekken waarvan de terugbetaling al op een andere wijze gebeurt. Ze mogen dus niet nog eens ingediend worden via een onkostennota.

Voorbeeld
Een handelsvertegenwoordiger die een baanvergoeding krijgt (met inbegrip van maaltijdkosten), kan voor diezelfde dag en maaltijd in principe geen terugbetaling krijgen van reële kosten die hij gemaakt heeft door te lunchen met een klant.

Vaak betalen werkgevers ook kostenforfaits voor andere dan hierboven vermelde uitgaven. De RSZ blijft deze praktijk tolereren, maar enkel op voorwaarde dat de werkgever deze forfaitaire terugbetalingen kan verduidelijken op een transparante manier. Zo moet hij onder meer kunnen bewijzen dat de gebruikte forfaitaire bedragen in verhouding staan tot de werkelijke omvang van de uitgavenposten. 

Gelukkig met wat jij verdient? Vergelijk je loon met dat van anderen dankzij het Jobat Salariskompas
(mr/lm) - Bronnen: FOD Financiën / Liantis  7 januari 2024
Anderen bekeken ook