Loonbrief
Vorige

1 van 88

Volgende
Volgend artikel:

Meer loon en extralegale voordelen, maar toch is Belg minder tevreden over loonpakket

Wat staat er allemaal op je loonfiche en hoe moet je alles interpreteren?

loonbrief met details
Je loonfiche begrijpen is cruciaal. De loonfiche is voor de werknemer immers het controlemiddel bij uitstek om na te gaan of het loon overeenstemt met de verrichte werkzaamheden, of de afwezigheden correct zijn doorgerekend, of de sociale en fiscale afhoudingen juist zijn enz. Eén keer per jaar worden al deze elementen op een zogenaamde fiscale fiche geplaatst, een document dat helpt om de fiscale aangifte in te vullen. Maar wat staat er nog allemaal op je loonfiche?

Een loonfiche bestaat uit verschillende elementen. Naast je brutoloon vind je er ook je belastbaar loon en RSZ bijdrage op terug. Om uiteindelijk tot je nettoloon te komen moet je ook nog eens met de bedrijfsvoorheffing rekening houden. We lichten hieronder de belangrijkste elementen van je loonfiche toe.

Brutoloon

De vertrekbasis voor de loonberekening is het totale brutoloon.  Dat is de som van alle loonelementen vóór sociale en fiscale inhoudingen.  De loonbrief onderscheidt alle onderdelen van het brutoloon: loon voor normale prestaties, loon voor betaalde afwezigheden (vakantie,  feestdagen,  inhaalrustdagen, ziekte, arbeidsongeval, …),  maar ook toeslagen voor overuren, voordelen in natura, premies of bonussen, commissieloon, verbrekingsvergoeding bij ontslag. 

Bijdrage voor sociale zekerheid

Op je loonfiche vind je ook je RSZ-bijdrage. Door van het brutoloon RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)-bijdragen af te houden, bekom je het belastbaar loon. Deze afhoudingen worden gebruikt om enerzijds arbeiders en bedienden die niet werken een vervangingsinkomen te verschaffen (ziekte, werkloosheid, pensioen, beroepsziekte) en anderzijds voor kinderbijslagen en verzekering gezondheidszorgen. Voor arbeiders moet de werkgever ook een bijdrage betalen voor de jaarlijkse vakantie. De RSZ-bijdrage van de werknemers is 13,07% van het brutoloon. Hierop zijn een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld voor bepaalde jobstudenten en lage lonen. De RSZ-afhouding van arbeiders wordt berekend op 108% van het brutoloon (dit als compensatie, omdat er geen RSZ wordt afgehouden op het enkel vakantiegeld).

Belastbaar loon

Het brutoloon verminderd met de RSZ-bijdrage, wordt aangevuld met eventuele loonelementen vrij van RSZ, om het totale belastbaar loon te bekomen.

Ook op andere voordelen zoals bv. eindejaarspremies, toeslag voor overuren, gewaarborgd loon bij ziekte, opzegvergoedingen, ..., zijn bijdragen verschuldigd. Voordelen die niet in geld maar in natura worden toegekend (bv. gratis huisvesting), zijn eveneens loon. Normaal betaalt de werkgever het loon. In sommige gevallen wordt een gedeelte van het loon (bv. een eindejaarspremie) betaald door een fonds opgericht binnen een sector. Ook op dat loon zijn bijdragen verschuldigd.

Bedrijfsvoorheffing

Je loonfiche toont ook de bedrijfsvoorheffing. Op jouw totaal belastbare loon wordt deze bedrijfsvoorheffing ingehouden. Variabelen zoals hoogte van het loon, burgerlijke staat en gezinssituatie bepalen het bedrag van de bedrijfsvoorheffing. Op normale periodieke loonelementen wordt een lager tarief  toegepast dan op exceptionele niet-periodieke loonelementen zoals een eindejaarspremie of vakantiegeld.  Bijkomende verminderingen in de bedrijfsvoorheffing zijn ook mogelijk door bijvoorbeeld overwerk met overwerktoeslag, persoonlijke bijdrage groepsverzekering, verhoogde belastingvrije som voor lagere inkomens (belastbare maandbezoldiging van maximum 2.170,28 euro) en de recente belastingvermindering voor werknemers met een laag loon die genieten van een werkbonus.

De loonfiche vermeldt dus het ingehouden bedrag aan bedrijfsvoorheffing.  Twee werknemers met een vergelijkbaar loon betalen niet noodzakelijk dezelfde voorheffing. Let wel op, debedrijfsvoorheffing is slechts een voorschot op de belasting die je uiteindelijk verschuldigd bent.  De definitieve afrekening gebeurt later op basis van je belastingaangifte. Een teveel of tekort aan voorheffing wordt door de fiscus bij de eindbelasting verrekend.

Nettoloon

Het bedrag dat overblijft na aftrek van de RSZ-bijdrage en de bedrijfsvoorheffing is in principe het  nettoloon. Dit nettoloon kan nog verhogen door bedragen die niet aan RSZ en bedrijfsvoorheffing onderworpen zijn, zoals de tussenkomst sociaal abonnement (gedeelte onder 370 euro per jaar) of kosten terugbetaald door de werkgever. Je loonbrief vermeldt die bedragen apart.

Het nettobedrag dat je ‘effectief’ uitbetaald krijgt zal wel lager liggen. Dat komt door nog een aantal verplichte inhoudingen en mogelijke verrekeningen die je werkgever moet doen. We geven enkele voorbeelden:

  • Elke werknemer betaalt een ‘bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid’ in functie van zijn  belastbaar gezinsinkomen.  Een voorschot daarop wordt maandelijks op het netto ingehouden.
  • Je kan eventueel een eigen bijdrage betalen voor een groepsverzekering, bedrijfswagen, ….
  • Maaltijdchecks vrij van RSZ en belastingen vereisen een eigen minimumbijdrage van  1,09 euro per ontvangen cheque.
  • Voordelen die je in natura geniet zoals een PC, GSM, bedrijfswagen die je werkgever ter beschikking stelt voor privégebruik worden in mindering gebracht van het in geld uitbetaalde loon.
  • Voorschotten, inhoudingen in het kader van loonbeslag of loonoverdracht worden verrekend op het nettoloon.
Bereken: Hoeveel blijft er netto van jouw brutoloon over?

Loonberekening

De loonberekening kan schematisch als volgt worden voorgesteld:

  • Belastbaar loon = brutoloon - RSZ
  • Nettoloon = belastbaar loon - bedrijfsvoorheffing
Check: Bekijk een voorbeeld van een loonbrief

(pv)

2 augustus 2020
Anderen bekeken ook