Studentenjob
Vorige

1 van 82

Volgende
Volgend artikel:

Het loon van een Skillz-monitor jobstudent: tot 15 euro per uur

Hoeveel verdien je met een vakantiejob?

Hoeveel verdien je met een vakantiejob?
Hoera, je kan deze zomer weer een vakantiejob zoeken. Maar wat als je dit jaar al als jobstudent gewerkt hebt? Mag je dan nog steeds een studentenovereenkomst tekenen? En hoeveel verdien je als jobstudent? Astrid Mertens van SD Worx klaart het voor je uit.

1. Wie kan een studentenovereenkomst afsluiten?

Eerst en vooral: een studentenovereenkomst kan enkel worden afgesloten door studenten. Het begrip student is niet door de wetgever gedefinieerd. Toch mag het ruim geïnterpreteerd worden. Niet alleen studenten die dagonderwijs volgen komen in aanmerking, maar ook vrije leerlingen en zij die examens voorbereiden voor de centrale examencommissie.

Toch kan niet elke student zomaar een studentenovereenkomst afsluiten. Het gaat enkel om studenten die een bepaalde leeftijd bereikt hebben:

 • studenten van 18 jaar en ouder
 • studenten van 15 jaar en ouder, die niet meer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht en die onderwijs met volledig leerplan volgen (je bent niet meer onderworpen aan de voltijdse leerplicht als je 16 jaar bent of als je 15 jaar bent en de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs met volledig leerplan hebt gevolgd)
 • minderjarigen van 15 jaar en ouder, die enkel deeltijds onderwijs volgen of een deeltijdse vorming genieten en die geen overbruggingsuitkering krijgen (zij kunnen enkel in de schoolvakanties een studentenovereenkomst sluiten)

Dit betekent dus dat je in volgende gevallen géén studentenovereenkomst mag afsluiten:

 • studenten die avondonderwijs of onderwijs met beperkt leerplan (onderwijs van minder dan 15 lesuren per week) volgen
 • studenten die als stage onbezoldigde arbeid verrichten in het kader van hun studieprogramma; zij kunnen evt. wel een studentenovereenkomst sluiten voor een tewerkstelling buiten hun studies
 • studenten die minstens sedert 12 maanden werken (studenten die bijvoorbeeld tijdens het jaar al gewerkt hebben moeten opletten: als je tijdens een ononderbroken periode van 12 maanden bij een werkgever hebt gewerkt, val je niet meer onder de regels van de studentenarbeid, maar ben je een gewone werknemer)
Extra: Hoe beëindig je een studentenovereenkomst?

2. Het loon als jobstudent

Als algemeen principe geldt dat een jobstudent aanspraak maakt op hetzelfde loon als andere werknemers in de onderneming die tot dezelfde categorie behoren, rekening houdend met de beroepskwalificatie en leeftijd.

 1. Om het loon van de student te bepalen, moet men nagaan of een loon is vastgelegd bij CAO in de sector waar de student werkt of in de bedrijfsbarema's. Sommige sectoren of bedrijfsbarema's voorzien een specifiek minimumloon voor studenten of jongeren. Andere sectoren voorzien dan weer in een degressiviteitspercentage dat moet worden toegepast op het baremaloon van de sector.
 2. Indien deze niet bepaald zijn, maar de sector een gewaarborgd minimum maandinkomen voor 21-jarigen (GMMI) voorziet, moet dit GMMI ook voor jobstudenten van 21 jaar en ouder toegepast worden. Voor studenten jonger dan 21 jaar dient men op het GMMI degressieve percentages toe te passen.

GMMI voor werknemers van 18 jaar en ouder

Het GMMI bedraagt 1.806,16 euro voor werknemers van 18 jaar en ouder die werden aangeworven met een gewone arbeidsovereenkomst (sinds 1 april 2022).

GMMI voor werknemers/studenten tussen 16 en 20 jaar

Voor jonge werknemers onder de 18 jaar die via een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld zijn, of jobstudenten die tussen 16 en 20 jaar oud zijn, wordt het GMMI niet in een bedrag uitgedrukt, maar in een percentage. Dat percentage is degressief, dus hoe jonger je bent, hoe lager het percentage.

 • werknemers van 16 jaar en jonger: 67% van het GMMI = 1.210,13 euro
 • werknemers van 17 jaar: 73% van het GMMI = 1.318,50 euro
 • studenten van 18 jaar: 79% van het GMMI = 1.426,87 euro
 • studenten van 19 jaar: 85% van het GMMI = 1.535,24 euro
 • studenten van 20 jaar: 90% van het GMMI = 1.625,54 euro

Wat de deeltijdse werknemers betreft, voorziet de CAO 35 in een gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen dat wordt berekend naar rata van hun arbeidsduur in de onderneming en van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen van de voltijdse werknemers.

Lees ook: Hoeveel kan en mag een student verdienen?

3. Aantal dagen versus aantal uren

Vroeger mochten studenten slechts 50 dagen werken in een fiscaal gunstig statuut. Of je toen 3 uur of 8 uur werkte, maakte niet uit: het werd als een volledige werkdag beschouwd. Sinds begin 2017 wordt er met uren gerekend en is het – fiscaal gunstige –­ maximum 475 uur.

Ontdek: Hoelang mag je als jobstudent werken?

4. Betere regeling voor studenten met leercontract

Sinds 1 juli 2017 kunnen ook de 10.000 Vlaamse studenten met een leercontract een vakantiejob doen tegen fiscaal gunstige voorwaarden. Voor studenten die in een opleidingssysteem zitten waarbij ze afwisselend les volgen en een opleiding op de werkvloer krijgen – het zogenoemde alternerend leren – was het tot nu niet interessant om een vakantiejob te doen. Als ze naast hun studie wilden werken, moesten ze dat doen met een gewone arbeidsovereenkomst. Daardoor liepen ze de voordelige fiscale regeling voor studentenarbeid mis.

5. Tewerkstelling op een feestdag

Een werknemer heeft recht om gedurende de 10 wettelijke feestdagen per jaar van het werk afwezig te blijven. Hij ontvangt dan zijn gewoon loon voor deze dag.

België heeft de volgende 10 wettelijke feestdagen:

Nieuwjaarsdag 1 januari
Paasmaandag veranderlijk
Feest van de Arbeid 1 mei
Hemelvaartsdag veranderlijk
Pinkstermaandag veranderlijk
Nationale feestdag 21 juli
Maria-Hemelvaart 15 augustus
Allerheiligen 1 november
Wapenstilstand 11 november
Kerstmis 25 december

Als de feestdag valt tijdens de periode dat je je vakantiejob uitoefent, dan mag jouw werkgever je niet tewerkstellen. Op dit algemeen verbod op tewerkstelling op feestdagen zijn echter een paar uitzonderingen.

In het geval dat je werkgever je toch op een feestdag mag tewerkstellen, moet hij je het normale loon in verhouding tot je prestaties uitbetalen. Je werkgever moet je dan binnen de 6 weken betaalde rust toekennen (inhaalrust). Heeft de werkgever je deze inhaalrustdag niet toegekend voor de beëindiging van je studentenovereenkomst, dan moet hij in de plaats loon uitbetalen.

5bis. Wat als de feestdag op een zondag valt of op een dag dat de onderneming gesloten is?

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of met een andere dag waarop geen activiteiten in de onderneming uitgevoerd worden (meestal een zaterdag), dan moet die feestdag vervangen worden door een dag waarop er normaal wel gewerkt wordt en dit binnen hetzelfde kalenderjaar. Hierdoor blijft in de onderneming het recht op 10 feestdagen gewaarborgd.

De vervangende feestdag of vervangingsdag neemt het karakter van de oorspronkelijke feestdag over. Valt deze vervangende feestdag na de beëindiging van je studentenovereenkomst, dan heb je in principe geen recht meer op de betaling van loon. Ook hierop zijn weer uitzonderingen (zie hierna).

Voorbeeld
De onderneming vervangt de feestdag van 21 juli door 26 december. In plaats van 21 juli krijgt dus 26 december het karakter van feestdag. Wordt jouw studentenovereenkomst beëindigd op 31 juli, dan maak je geen aanspraak op deze feestdag.

CHECK: 4 cruciale vragen over studentenjobs

(pm) - i.s.m. SD Worx. Bron: ACLVB

1 april 2022
Anderen bekeken ook