Studentenjob
Vorige

1 van 74

Volgende

4 cruciale vragen over studentenjobs

Je hebt een student in de familie, je wilt zelf een studentenjob óf een student aanwerven? Wij overlopen, met hulp van enkele specialisten, vier kwesties rond wat mag en kan.
#

1. Wie mag werken als een student?

Je mag werken als student als je de eerste graad volledig hebt gevolgd, aan de voltijdse leerplicht voldaan hebt en minimaal 15 jaar bent. “Een maximumleeftijd is niet voorzien. Je moet wel rekening houden worden met het feit dat je als student geen ander statuut mag hebben”, vertelt Iris Tolpe, legal director bij Securex.

Elke studentenovereenkomst moet voor iedere student afzonderlijk schriftelijk worden vastgesteld, uiterlijk op het tijdstip waarop hij in dienst treedt en gesloten zijn voor een bepaalde duur die de twaalf maanden nooit overschrijdt. “De eerste drie werkdagen van de studentenovereenkomst worden door de wet automatisch als proefperiode beschouwd. Terwijl het proefbeding voor de gewone werknemers niet meer bestaat”, stelt Iris Tolpe.

2. Wanneer moet je als jobstudent belastingen betalen (of kindergeld afgeven)?

Je betaalt geen belastingen indien je belastbaar netto-inkomen lager ligt dan 10.141,01 euro. Dat is een brutobedrag, geldig vanaf 2016, na afhouding van de sociale bijdragen. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Je verliest als jobstudent je kinderbijslag (of die van je ouders) als je meer dan 240 uur werkt per kwartaal. Voor het derde kwartaal geldt er evenwel geen beperking indien je je studies voortzet. Je verliest ook je kinderbijslag indien je als schoolverlater meer dan 520,08 euro bruto verdient per maand.

3. Mag je als jobstudent overuren maken?

Je mag alleen overuren maken als er een wettelijke reden is, zoals een plotse of onverwachte toename van de hoeveelheid werk. In principe geldt er voor 18-jarigen een algemeen verbod voor het werken op zondag en ’s nachts, al zijn er uitzonderingen mogelijk, zoals horeca of toeristische centra. “Maar je mag slechts één op de twee zondagen werken. Jobstudenten jonger dan 18 jaar moeten een rustdag krijgen, direct na de zondag”, vertelt Katrien Van Esser, legal & payroll manager bij Accent Jobs.

Afwijkingen zijn mogelijk in bepaalde gevallen (bijvoorbeeld bij onvoorziene noodzakelijkheden) en moeten gemeld worden aan de sociale inspectie. “Maar zelfs in geval van afwijking mag je als 18-jarige niet meer dan één zondag op de twee werken, behalve met voorafgaande toelating van de arbeidsinspecteur”, benadrukt Van Esser.

4. Wat is het verschil tussen een jobstudent en een werkstudent?

Als jobstudent mag je maximaal vijftig dagen in een kalenderjaar werken. Een werkstudent kan in principe onbeperkt werken, al kan dit wel gevolgen hebben. “Het verliezen van kindergeld bijvoorbeeld indien je per kwartaal, het derde kwartaal uitgezonderd, meer dan 240 uur werkt”, aldus Katrien Van Esser. Als je te veel verdient (zie vraag 2), moet je belastingen betalen en ben je ook niet meer ten laste van je ouders.

Bij meer dan vijftig kalenderdagen, verandert een jobstudent naar een werkstudent. Dat is een ander regime. Als jobstudent betaal je 2,71 procent solidariteitsbijdrage. Een werkstudent betaalt sociale bijdragen zoals een gewone werknemer: 13,07 procent aan RSZ. Als werkstudent betaal je ook bedrijfsvoorheffing. Een jobstudent krijgt geen vakantiegeld, terwijl een werkstudent wel vakantiegeld ontvangt.

Blijf je als jobstudent fiscaal ten laste van je ouders?

Drie voorwaarden moeten hier vervuld zijn: de student moet deel uitmaken van het gezin, het door de student ontvangen loon mag geen beroepskost zijn voor zijn ouders én de nettobestaansmiddelen van de student mogen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Concreet:

  • Als je op 1 januari 2016 deel uitmaakt van het ouderlijke gezin, dan blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je netto-inkomsten van het voorgaande jaar (2015) niet méér bedragen dan 3.120 euro of 3.900 euro bruto.
  • Gaat het om een alleenstaande ouder, dan blijf je fiscaal ten laste als je netto-inkomsten 4.500 euro of bruto 5.625 euro zijn. Die bedragen worden telkens jaarlijks geïndexeerd.

Van dat brutobedrag worden de forfaitaire beroepskosten afgetrokken om zo het nettobedrag te verkrijgen. Voor het inkomstenjaar 2015 worden de eerste 2.600 euro niet meegeteld in de berekening of je al dan niet ten laste blijft van je ouders.


(wv) - Bron: MARK Magazine

13 juli 2016
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook