Ontslagen worden
Vorige

1 van 193

Volgende
Volgend artikel:

Fast quitting: als je die job snel beu raakt

Kan elke persoon hoger in rang mij ontslaan?

Niet elke persoon hoger in rang kan een ontslagbrief ondertekenen. Integendeel, het aantal personen binnen een bedrijf dat werknemers kan ontslaan, is doorgaans zeer beperkt.
#

Een ontslag kan enkel worden gegeven door de werkgever zelf. Is de werkgever een vennootschap dan treedt zij op via haar vennootschapsrechtelijke organen. De bevoegde organen verschillen naargelang de vennootschapsvorm. Voor een naamloze vennootschap (een nv) en een vereniging zonder winstoogmerk (een vzw) is dat de raad van bestuur. Voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (een bvba) zijn de zaakvoerders bevoegd.

Dagelijks bestuur

De statuten van de vennootschap bepalen of deze organen worden vertegenwoordigd door één of twee bestuurders (of, in voorkomend geval, zaakvoerders) zodat het niet noodzakelijk is dat de ontslagbrief de handtekening draagt van alle leden van de raad van bestuur of zaakvoerders.

Het is ook mogelijk dat deze organen een deel van hun bevoegdheden voor onbepaalde duur delegeren aan één van hen of aan een ander persoon. Vaak wordt bijvoorbeeld het ‘dagelijkse bestuur’ toevertrouwd aan één van de bestuurders die in de praktijk dagelijks bestuurder of ceo wordt genoemd. Specifiek in personeelsaangelegenheden worden vaak de nodige bevoegdheden overgedragen aan de personeelsdirecteur die meestal zelf geen bestuurder of zaakvoerder is.

Ontslag negeren

In specifieke noodgevallen, bijvoorbeeld wanneer een ontslag om dringende reden moet plaatsvinden terwijl alle voor ontslag bevoegde personen afwezig zijn, kan een bijzondere tijdelijke volmacht worden gegeven. Deze draagwijdte van de volmacht moet duidelijk omschreven worden en ondertekend door de normaal voor ontslag bevoegde personen. De persoon met de bijzondere volmacht handelt dan in naam en voor rekening van de werkgever die gebonden is door de ontslaghandeling.

In principe kan niemand anders de beslissing tot ontslag nemen. Indien een onbevoegd persoon toch een werknemer ontslaat, is de werkgever niet door deze beslissing gebonden. Hij licht de betrokken werknemer in en kan deze gewoon in dienst houden. Toch zal deze beslissing volledige uitwerking hebben wanneer ze wordt bekrachtigd door de werkgever. Dit kan zowel schriftelijk als stilzwijgend zodra de werkgever van de beslissing kennisneemt.

Een ontslagen werknemer die twijfelt aan het mandaat van de persoon die hem ontslaat, heeft het recht de overlegging van een volmacht te eisen. Indien hij vaststelt dat de persoon niet bevoegd was, kan hij de ontslaghandeling negeren en terug aan de slag gaan. Hij kan er ook voor opteren niet naar de volmacht te vragen en zich te gedragen alsof hij rechtsgeldig werd ontslagen. Uiteraard kan hij dan achteraf niet meer zijn bevoegdheid ter discussie stellen.

Met dank aan Stijn Demeestere, advocaat bij Lydian. 

3 november 2011
Anderen bekeken ook