Brugpensioen
Vorige

1 van 16

Volgende

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen

Sinds 1 januari 2012 werd het brugpensioenstelsel omgedoopt tot het 'stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT), om er de nadruk op te leggen dat het om een werkloosheidsstelsel en niet om een pensioenstelsel gaat. Tegelijkertijd werden de voorwaarden om tot het stelsel toe te treden stapsgewijs verstrengd.
#

Aan de algemene principes van het stelsel werd niet geraakt: SWT blijft slechts mogelijk indien de werknemer ontslagen werd (niet om dringende reden), voldoet aan de leeftijds- en loopbaanvereisten opgenomen in een CAO en gerechtigd is op werkloosheidsuitkeringen.

De algemene stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar en vanaf 58 jaar

Sinds 1 januari 2012 zijn de leeftijds- en loopbaanvereisten stelselmatig verhoogd. Het SWT vanaf 60 jaar op basis van CAO nr. 17 is vanaf 1 januari 2015 enkel nog mogelijk indien de werknemer een loopbaan van 40 jaar kan bewijzen (voor vrouwen is er een geleidelijke stijging voorzien).

SWT vanaf 58 jaar op basis van een lopende CAO is niet meer mogelijk na 2014. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de mogelijkheid om tot een SWT toe te treden op 58 jaar mits het aantonen van een lange loopbaan immers afgeschaft. Opgelet, het SWT op 58 jaar mits het aantonen van een zwaar beroep blijft wel nog mogelijk.

Kan een werknemer nog een SWT opnemen op de leeftijd van 56 jaar?

Het SWT op 56 jaar mits een beroepsverleden van 33 jaar voor de werknemer die minstens 20 jaar gewerkt heeft in een stelsel met nachtarbeid, alsook voor de arbeidsongeschikte werknemer in de bouwsector is momenteel nog mogelijk. Het stelsel werd immers door de Nationale Arbeidsraad verlengd tot eind 2014.

Daarnaast werd het SWT op 56 jaar voor de werknemer die een loopbaan van minstens 40 jaar heeft, via wet verlengd tot eind 2015. De voorwaarde om hiervoor 78 dagen arbeidsprestaties vóór de leeftijd van 17 jaar te bewijzen, werd afgeschaft.

SWT in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering?

Ondernemingen kunnen onder bepaalde voorwaarden bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg een aanvraag indienen om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering.

Naargelang de reden van de erkenning kan de minimumleeftijd waarop werknemers een SWT kunnen opnemen, verlaagd worden.

De absolute minimumleeftijd voor ondernemingen in moeilijkheden bedraagt vanaf 1 januari 2015 53,5 jaar en wordt geleidelijk aan verhoogd tot 55 jaar in 2018. Voor ondernemingen in herstructurering bedraagt de leeftijd nu reeds 55 jaar (onder bepaalde voorwaarden kan deze leeftijd wel nog verlaagd worden tot 53,5 jaar).

Wat is de kostprijs van een SWT voor de werkgever?

De SWT-er ontvangt enerzijds werkloosheidsuitkeringen ten laste van de RVA en anderzijds een bedrijfstoeslag ten laste van de werkgever of een Fonds. Op deze bedrijfstoeslag zijn socialezekerheidsbijdragen verschuldigd en deze werden op 1 april 2012 fors verhoogd.

Is halftijds brugpensioen nog mogelijk?

Neen. De regeling van halftijds brugpensioen werd met ingang van 1 januari 2012 afgeschaft. Werknemers die reeds in halftijds brugpensioen waren, kunnen het stelsel verderzetten tot hun voltijdse werkhervatting of tot het einde van de lopende arbeidsovereenkomst.

(Laatste update: 06/10/2014)

In samenwerking met Securex  6 oktober 2014
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook