Wie mag waar als vrijwilliger aan de slag?

Wie?

Ben je ouder dan 15 jaar of word je dit jaar nog 16, dan mag je als vrijwilliger aan de slag. Wie een uitkering krijgt van de RVA, moet eerst schriftelijk een aanvraag indienen via de uitbetalingsinstelling. Het gaat hier om uitkeringsgerechtigde werklozen, bruggepensioneerden en werknemers in loopbaanonderbreking. Chronisch zieken met een vervangingsinkomen hebben dan weer toestemming nodig van de adviserende geneesheer alvorens ze vrijwilligerswerk mogen doen.

Waar?

Vrijwilligers in spe kunnen aankloppen bij vzw’s en feitelijke verenigingen. Die laatste hebben geen juridische grond, maar ontstaan wanneer een aantal personen in onderling overleg activiteiten organiseren met een onbaatzuchtige doelstelling. Besluit je bijvoorbeeld met een aantal vriendinnen elke dinsdag onbetaald bejaarden gezelschap te houden, dan vormen jullie een feitelijke vereniging.

Meer info over Vrijwilligerswerk

23/04/2009