Word ik betaald als ik in een assisenjury zetel?

jury d'assises

Ben je opgeroepen om te zetelen als jurylid in een assisenproces? Jobat zocht uit hoe het zit met het loon dat je dan betaald krijgt ...

Er is één hof van assisen per provincie en één voor het administratieve arrondissement van Brussel-Hoofdstad. Het hof van assisen is geen permanente rechtbank, maar wordt voor elke zaak opnieuw samengesteld. Het moet oordelen over de zwaarste misdrijven in het strafwetboek.

12 juryleden

Het hof van assisen bestaat uit een voorzitter en twee bijzitters. Deze personen zijn allemaal beroepsmagistraten.

De jury bestaat uit twaalf gezworenen en een of meer plaatsvervangers. Zij worden bij loting aangewezen. Om de vier jaar stelt iedere gemeente een lijst van gezworenen op. Die worden geloot onder de kiezers die aan bepaalde voorwaarden voldoen: ze moeten bijvoorbeeld de taal spreken waarin het proces zal gevoerd worden, politici en artsen worden geweerd van deze lijst.

Hoe zit het met het loon van een jurylid?

HR-dienstverlener Securex zette de regels op een rij.

De eerste 5 dagen 

  • De eerste 5 dagen dat iemand zetelt in de jury worden als klein verlet beschouwd. De werkgever betaalt het loon van zijn werknemer gewoon door.

Vanaf de 6e dag 

  • De werkgever kan na dag vijf het loon van zijn werknemer doorbetalen, maar dat is niet verplicht. Doet hij dit wel, dan ontvangt het bedrijf zelf een vergoeding: het betaalde brutodagloon verhoogd met de socialezekerheidsbijdragen (de extralegale voordelen van de werknemer worden niet in rekening gebracht).
  • Betaalt de werkgever het loon van zijn werknemer niet door, dan zal de staat het brutoloon van het jurylid uitbetalen.

Extra vergoedingen 

Elk jurylid dat ingaat op de oproeping heeft recht op een vergoeding van zijn verplaatsingskosten aan 0,5036 euro per kilometer.

Daarnaast krijgt iedereen die wordt opgeroepen:

  • 42,19 euro per dag als hij effectief of als plaatsvervanger moet zetelen
  • 10,40 euro als hij niet moet zetelen

Deze vergoedingen moeten aangevraagd worden bij de voorzitter van het hof van assisen.

(mr) - Update 19.02.2013 

Meer info over Het loon van...

19/02/2013