Sociale media
Vorige

1 van 182

Volgende

Je baas beledigd op Facebook. Mag hij je ontslaan?

28 maart 2011
Op Facebook heb ik verteld dat mijn baas ‘een vervelende vent’ is. Ik werd hiervoor ontslagen, terecht?
Facebook

De arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 geeft in algemene bewoordingen weer dat een werknemer enerzijds zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig zijn werk moet verrichten en anderzijds de werkgever erover moet waken dat de wetten van het zogenaamde fatsoen en de goede zeden worden geëerbiedigd.

Daarenboven zijn werkgever en werknemer tegenover elkaar eerbied en respect verschuldigd. De verplichtingen van de werknemer worden dus in algemene en eerder vage begrippen in de wet omschreven, met tot gevolg dat deze in de praktijk concreet moeten worden ingevuld.

Ontslag om dringende reden

Dezelfde arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat op elk ogenblik onmiddellijk een einde kan gemaakt worden aan de arbeidsrelatie om dringende reden, zonder opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding. De wetgever geeft enkel een algemene definitie van wat onder een dringende reden moet verstaan worden, zonder voorbeelden of een volledige lijst van feiten die een dringende reden kunnen zijn. Het gaat om ‘elke fout die het voortzetten van elke professionele samenwerking tussen werknemer en werkgever definitief en onmiddellijk onmogelijk maakt’.

Mondelinge verwijten aan het adres van de werkgever (die zijn gezag ondermijnen) kunnen tot een ontslag om dringende reden leiden. In dezelfde zin zou ook een werknemer die zich lasterlijk of denigrerend uitlaat over zijn werkgever, kunnen ontslaan worden om dringende reden, ook al vindt dat plaats tijdens een ‘levendige’ discussie.

Facebook is niet privé

Wat niet door de beugel kan als mondelinge - of schriftelijke - uitspraak door de werknemer op de werkvloer, mag alleszins ook niet via het internet. Facebook valt, in tegenstelling tot wat velen denken, niet binnen de privésfeer. Het is een sociaal netwerk dat wordt beschouwd als ‘publiek toegankelijk’ voor iedereen.

Lasterlijke en beledigende uitlatingen via Facebook kunnen in se dezelfde betekenis hebben als je baas mondeling uitschelden voor ‘vervelende vent’ in het bijzijn van anderen. Als dit mondeling verwijt een onmiddellijk ontslag om dringende reden kan rechtvaardigen, is dit ook zo als het verwijt gebeurt via Facebook.

Het is aan de werkgever om de dringende reden te bewijzen en aan te tonen dat deze belediging tot gevolg heeft dat elke verdere professionele samenwerking definitief onmogelijk is geworden. Het al dan niet bestaan van een dringende reden maakt dan ook vaak het voorwerp uit van discussies die finaal beslecht worden voor de rechtbank.

in samenwerking met Securex

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook