Doktersbriefje verplicht om geen loon te verliezen?

18 juli 2016
Doktersbriefje
Het is niet bij wet verplicht om een doktersbriefje af te geven, dit is iets dat je werkgever zelf kiest.
Je bent ziek tijdens de werkweek… Wat nu? Snel naar de dokter voor een briefje. Het is niet wettelijk verplicht een doktersbriefje af te geven, maar doe je dit niet, dan kan je toch loon verliezen!

Wat zegt de wet?

Ben je ziek? Dan breng je een doktersbriefje binnen. In veel bedrijven en organisaties is deze regel van toepassing. Nochtans is het bezorgen van een doktersbriefje geen wettelijke verplichting, maar meestal verplicht de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement het wél.

Je werkgever kan je bij ziekte twee vaste verplichtingen opleggen, namelijk:

  • Je moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen als je afwezig bent door arbeidsongeschiktheid.
  • Er moet een geneeskundig getuigschrift (doktersbriefje) afgegeven worden wanneer dit in het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst vermeld staat, of, bij het ontbreken van een dergelijk voorschrift, moet je een doktersbriefje afgeven op verzoek van de werkgever.

Toch is het niet bij wet verplicht om een doktersbriefje af te geven, dit is iets dat je werkgever zelf kiest. Wél is het verplicht om, als er een doktersbriefje vereist is, het binnen te brengen of te verzenden binnen de twee werkdagen vanaf de dag van de ongeschiktheid, of vanaf de dag van de ontvangst van het verzoek door de werkgever, tenzij anders overeengekomen.

Wanneer beginnen de 2 dagen te lopen?

Over deze termijn bestaat soms wat verwarring, maar eigenlijk is het vrij simpel. Vanaf de dag van ongeschiktheid, betekent dat de eerste dag inbegrepen is in de termijn van twee werkdagen. De werkdag volgend op de werkdag dat een werknemer ziek wordt, is dus meteen de laatste dag om het doktersbriefje over te maken. Vat een werknemer zijn arbeidsdag aan, maar wordt hij in de loop van de dag ziek, dan is de volgende werkdag de laatste dag om zijn attest te verzenden.

Binnen deze twee dagen moet je het attest hebben binnengebracht, óf moet het attest verzonden zijn. De mogelijkheid “verzenden” betekent niet ontvangen, waardoor het niet van belang is of de werkgever het ook ontvangen heeft binnen deze twee dagen. Je mag het doktersbriefje ook per e-mail verzenden aan je werkgever, alleen ligt bij een aangetekend schrijven de bewijswaarde hoger.

En wat als je dit niet doet?

Artikel 31 van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de werknemer die nalaat om onmiddellijk zijn werkgever te verwittigen of het geneeskundig getuigschrift binnen de voorgeschreven termijn voor te leggen, het recht op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid ontzegd kan worden.

Wanneer je de twee verplichtingen hierboven vermeld niet uitvoert, kan je dus het recht op een gewaarborgd loon verliezen voor de periode van afwezigheid.

Je kan dus maar best je doktersbriefje de werkdag volgend op de werkdag waarop je voor het eerst arbeidsongeschikt wordt bezorgen of je gewaarborgd loon komt in het gedrang. Om elk risico te vermijden kan je dit best per aangetekende brief en per e-mail versturen. Zo is je werkgever meteen op de hoogte en kan er geen discussie bestaan over de datum van verzending.

Je ligt in het ziekenhuis, wat nu?

Wat als je écht niet op tijd kan zijn? Stel, je ligt zwaar ziek in het ziekenhuis en je bent echt niet in staat om van daaruit een doktersbriefje te laten afgeven of op te sturen… Mag je werkgever je dan nog steeds loon ontzeggen? Uiteraard is het antwoord hierop neen. De regel is enkel van toepassing als de werknemer echt een fout begaan heeft. Als je getuigschrift niet tijdig afgegeven of opgestuurd werd door overmacht, mag de werkgever geen loonsanctie treffen.

(mr) 

Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook