Terug naar zoekresultaten
Deze job wordt niet langer aangeboden.

Andere jobs via Stad Kortrijk

Alle jobs Muziek, dans & theater

Populaire jobs in Muziek, dans & theater:

Interessante jobs elke week in je mailbox? Vervolledig je CV op Mijn Jobat en schrijf je in voor Jobat Express.

Stad Kortrijk

Directeur Stedelijk Conservatorium

Stad Kortrijk | Kortrijk | Onbepaalde duur, Voltijds

Kortrijk is een grote werkgever. Meer dan 1800 medewerkers van stad, OCMW, ZORG Kortrijk, AGB SOK en AGB Parko zetten zich elke dag in voor een zeer gevarieerde dienstverlening. Dat aanbod qua dienstverlening is zeer divers, denk maar aan sport, cultuur, burgerzaken, kinderopvang, thuiszorg, sociale tewerkstelling, onderwijs, integratie, stadsontwikkeling, huisvuilophaling, groen, parkeerbeleid, armoedebestrijding, schuldhulpverlening, evenementen, economie, wegenwerken, woonzorgcentra, ... De uitdagingen voor de diensten en de medewerkers zijn groot en evolueren voortdurend. Samen zorgen we ervoor dat het aanbod afgestemd is op de wensen en behoeften van de inwoners van stad Kortrijk.

Directeur Stedelijk Conservatorium

Functieomschrijving

DOEL VAN DE FUNCTIE

 • Je neemt op efficiënte en doelgericht wijze leiding in het Conservatorium Je staat in voor de optimale werking ervan en bewaakt de kwaliteit met het oog op het behalen van de doelstellingen conform het pedagogisch project/artistiek pedagogisch project/agogisch project, de leerplannen, het schoolwerkplan.
  Je voert de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling uit. Je volgt het budget op om de werkingsmiddelen optimaal te kunnen besteden. Je draagt zorg voor een adequate interne organisatie en bewaakt deze ook. Het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het stedelijk onderwijsbeleid voor wat betreft het kunstonderwijs behoort tot jouw kerntaken. Je coacht, inspireert, stimuleert en motiveert alle teamleden van het Conservatorium.
   
 • De werking van het conservatorium is gehuisvest in het Muziekcentrum Track en vormt samen  met andere opleidingen de muziek-educatieve werking die op de site ontplooid wordt. Het is de ambitie van de stad om één straf muziekcentrum te realiseren waarin educatie en programmatie elkaar voortdurend ontmoeten en voeden. In overleg met de partners van het muziekcentrum wordt dit educatief programma, de programmatie en de efficiënte exploitatie van het centrum verder geoptimaliseerd.

 

Verantwoordelijkheden

 • Beleidsvoorbereiding en advisering
  • Beleidsondersteunend en voorbereidend onderzoekswerk verrichten met betrekking tot het deeltijds kunstonderwijs
  • Opvolgen, analyseren en signaleren van relevante evoluties die verband houden met het deeltijds kunstonderwijs en/of werking van het Conservatorium
  • Voorbereiden, opmaken en coördineren van beleidsadviezen en beleidsvoorstellen aan het college/gemeenteraad op vraag van het stedelijk beleid of op eigen initiatief
  • Opmaken van voorstellen van strategische beleidsnota’s aan het college/gemeenteraad
  • De termijnplanning en programmatie met betrekking tot de onderwijsinstelling zowel inhoudelijk als financieel voorbereiden
  • Actief en constructief deelnemen aan beleidsvoorbereidend overleg
  • In samenspraak met het beleid constructief als deskundige deelnemen aan de syndicale overleg- en onderhandelingsstructuren onderwijs
  • Op gemotiveerde wijze een oplossing voorstellen voor betwiste en/of complexe dossiers
  • Aanwending van het lestijdenpakket voorbereide
  • Ontwikkelen van het schoolwerkplan en het artistiek-pedagogisch project

 

 • Planning en organisatie
  • Coördineren van de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling : plannen, taakafspraken en taakverdeling, opvolging en bijsturing
  • Organiseren en coördineren van initiatieven en projecten : plannen, uitvoeren, opvolgen en evalueren en dit binnen de toepassing van interne of externe reglementering of wetgeving en met inachtneming van de beschikbare budgetten
  • De doelstellingen van de onderwijsinstelling bewaken, evalueren en actualiseren conform het pedagogisch project/artistiek pedagogisch project/agogisch project
  • Creatieve en efficiënte oplossingsstrategieën aanbrengen voor structurele problemen
  • Planmatig maar flexibel te werk gaan en hierbij zelf de juiste prioriteiten stellen
  • Efficiënte werkmodellen en werkprocedures uitwerken
  • Toezien op het welzijn, veiligheid en gezondheid op het werk
  • Organiseren van interne schoolanalyse/zelfevaluatie op prioriteiten te kunnen bepalen
  • Organiseren en plannen van interne en externe overlegmomenten
  • Ontwikkelen van lokale samenwerkingsverbanden

 

 • Leidinggeven aan het personeelsteam
  • Uitvoeren van het personeelsbeleid van de onderwijsinstelling onder de eindverantwoordelijkheid van de inrichtende macht en met inachtneming van de beschikbare budgetten, de bestaande regelgeving en de lokale beleidsbeslissingen
  • Efficiënt en doelgericht leiden, motiveren en bijsturen van de personeelsleden van de onderwijsinstelling zowel in teamverband als individueel en dit in alle vestigingsplaatsen/lesplaatsen
  • Op een objectieve, eenvormige en menselijke wijze als eerste evaluator fungeren voor de personeelsleden van de onderwijsinstelling volgens de algemene afspraken vastgelegd door de inrichtende macht en binnen de bepalingen hieromtrent opgenomen in de regelgeving
  • Het personeelsteam stimuleren om vernieuwing door te voeren en hun competenties op peil te houden
  • Een goede samenwerking binnen het personeelsteam bevorderen
  • Conflicten en klachten binnen het personeelsteam behandelen
  • Op regelmatige basis lesbezoeken brengen
  • Een gepast onthaalbeleid voor nieuwe personeelsleden voeren
  • Indien mogelijk de onderwijsinstelling organiseren rekening houdend met de interesses en kwaliteiten van de personeelslede
  • Efficiënt en gestructureerd overleg organiseren inzake werkplanning en organisatie binnen de onderwijsinstelling (personeelsvergaderingen, coördinatievergaderingen, vakvergaderingen, filiaalvergaderingen, secretariaatsvergaderingen, …)

 

 • Financieel en administratief beheer
  • Een financieel behoefteplan opmaken
  • Begrotingsvoorstellen opmaken, bespreken en motiveren
  • Opvolgen, bewaken en respecteren van de beschikbare budgetten binnen het werkterrein
  • Zorg dragen voor een adequate financiële administratie
  • Helpen bij het plaatsen en opvolgen van bestellingen
  • Een adequaat aankoopbeleid voeren voor boeken, partituren, instrumenten, …
  • Met leveranciers onderhandelen in verband met aankopen
  • Financiële verrichtingen uitvoeren waarvoor volmacht vanwege het college van burgemeester en schepenen werd toegekend
  • Toezien op een correcte uitvoering van de administratie die verband houdt met de onderwijsinstelling
  • De nodige maatregelen nemen met het oog op een efficiënt en ordelijk schoolarchief en klassement binnen de onderwijsinstelling

 

 • Leerlingenbegeleiding/Cursistenbegeleiding
  • De leerlingenbegeleiding organiseren en opvolgen
  • Zorg dragen voor een aangenaam leef- en leerklimaat
  • Een termijnvisie met betrekking tot leerlingenbegeleiding ontwikkelen
  • Opmerkzaam zijn voor en reageren op ongewoon gedrag van leerlingen
  • Zorg dragen voor en onderhouden van goed omgangsvormen met de leerlingen

 

 • Communicatie en vertegenwoordiging
  • Zowel intern als extern als aanspreekpunt van de onderwijsinstelling fungeren
  • Zorgen voor een optimale informatie doorstroming met het oog op de te bereiken doelstellingen en dit met :
   • Het personeelsteam van de onderwijsinstelling
   • De gemeentelijke beleidsverantwoordelijken
   • De gemeentelijke diensten
   • Leerlingen en ouders
  • Informatie uitwisselen met en uitbouwen en onderhouden van goede contacten met “externe” personen, organisaties en besturen (waaronder culturele verenigingen, ministerie van onderwijs en vorming, inspectie, OVSG, samenwerkingspartners, gemeentebesturen van filialen, …) en hierbij de belangen van de onderwijsinstelling en het bestuur loyaal behartigen
  • Deelnemen aan samenwerkingsverbanden conform beleidsbeslissingen
  • Vertegenwoordigen van de onderwijsinstelling in intern en extern overleg en structuren (commissies, adviesraden, werkgroepen, …) en fungeren als gespreksleider en informant
  • In samenspraak met de bevoegde beleidsverantwoordelijken de doelstellingen, het beleid en de diensten van de onderwijsinstelling uitdragen en daartoe actief publiciteitsbeleid voeren, contacten met de pers onderhouden en voorlichting , lezingen, …houden
  • Indien nodig problemen met ouders bespreken en samen naar oplossingen zoeken
  • Discreet met persoonlijk en vertrouwelijke gegevens omgaan
  • Correcte en respectvolle omgangsvormen hanteren
  • Een consequente houding aannemen en hier naar handelen
  • Defecten, tekorten en structurele problemen inventariseren, signaleren en indien mogelijk zelf oplossen

 

 • Instellingsgebonden opdrachten en wijze van uitvoeren
  • Coördineren en actief meewerken aan schoolgebonden activiteiten, inclusief voorbereiding, uitvoering en nazorg
  • Klasoverstijgende extra-muros activiteiten mee helpen organiseren en coördineren
  • Organiseren, coördineren en actief meewerken aan activiteiten die door de onderwijsinstelling worden georganiseerd of waarbij ze betrokken is
  • Een positief leer- en leefklimaat in het conservatorium creëren en stimuleren in overeenstemming met het pedagogisch project/artistiek pedagogisch project/agogisch project
  • Het schoolreglement, arbeidsreglement en nascholingsreglement correct naleven en laten naleven

    
 • Rechten en plichten inzake permanente vorming en nascholing
  • Op de hoogte blijven van relevante veranderingen in wetgeving, van ontwikkelingen binnen het Vlaams onderwijsbeleid
  • Doornemen van relevante literatuur
  • Bijwonen van relevante studiedagen
  • De artistieke, didactische, pedagogische, vaktechnische en organisatorische competenties in het kader van de ze functiebeschrijving op peil houden
  • Recente pedagogische ontwikkelingen opvolgen
  • Reflecteren over het eigen professioneel functioneren en waar nodig bijsturen
  • Nascholing volgen over recente ontwikkelingen binnen de kunstwereld en het artistiek-pedagogisch vakgebied
  • Relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van kunst en cultuur opvolgen
  • Opvolgen van de artistieke projecten van de leerkracht-kunstenaar


PROFIEL

 • Kennis
  • Goede kennis van de wetgeving en regelgeving van het DKO
  • Een sterke pedagogische kennis en affiniteit met de sector DKO
  • Goede kennis van onderwijswetgeving en personeelsbeleid
  • Bronnen met betrekking tot onderwijsregelgeving kunnen raadplegen
 • Vaardigheden
  • Sterke hedendaagse managementcapaciteiten (organisatievermogen, visieontwikkeling, people skills, omgaan met verandering …)
  • Een sterk pedagogisch, artistiek, personeels- en financieel beleid voeren
  • Aan kwaliteitsbewaking kunnen doen
  • Sterke netwerk- en communicatievaardigheden (gezien onze specifieke situatie van 3 filialen)
  • Organisatorische en administratieve bekwaamheid
  • Visie hebben om een academie voor Muziek en Woord te leiden binnen een breed kader i.s.m. met vrijetijd en dagscholen
  • Prioriteiten bepalen en delegeren
 • Houding
  • Sterke verantwoordelijkheidszin en professionaliteit
  • Zin voor initiatief, ontwikkeling en innovatie
  • Maatschappelijke betrokkenheid

 

Profiel

AANWERVINGSVOORWAARDEN

 • De betrekking van voltijds (20/20) directeur Deeltijds Kunstonderwijs voor het Stedelijk Conservatorium is bij wijze van aanwerving vacant.
 • Het personeelslid moet op het moment van de aanstelling (zowel bij vaste benoeming als bij tijdelijke aanstelling) in het ambt van directeur voldoen aan de minimale wettelijke voorwaarden en eventueel aan de aanvullende voorwaarden die door het college werden vastgelegd
 • De volgende minimale aanwervingsvoorwaarden : 
  Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991 (artikels 19, 40 en 41§1) :
  • Houder zijn van het vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs vastgesteld voor dit specifieke selectie- of bevorderingsambt, organiek of bij overgangsmaatregel
  • Als laatste evaluatie geen evaluatie met de eindconclusie “onvoldoende” hebben verkregen in het desbetreffende selectie- of bevorderingsambt bij de inrichtende macht waar de vacante betrekking zich situeert … Als het personeelslid niet werd geëvalueerd wordt deze voorwaarde geacht voldaan te zijn
  • Voldoen aan de algemene aanwervingsvoorwaarden :
   • Voldoen aan de taalvereisten
   • Van onberispelijk gedrag zijn (uittreksel strafregister “Model 2”)
   • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie
   • De burgerlijke en politieke rechten genieten
   • In een gezondheidstoestand verkeren die de gezondheid van de leerlingen of cursisten niet in gevaar brengt
  • Bijzondere aanwervingsvoorwaarden
   • Houder zijn van een diploma hoger kunstonderwijs van de tweede graad + bewijs van pedagogische bekwaamheid
    Of
    houder zijn van tenminste een master (incl. diploma hoger kunstonderwijs van de derde graad of daarmee gelijkgesteld) + bewijs van pedagogische bekwaamheid
   • Minstens vijf jaar nuttige professionele ervaring in een onderwijsomgeving kunnen aantonen
   • Een grote affiniteit hebben met de wereld van muziek, woord en dans en de kunstwereld in het algemeen
 • Bij vaste benoeming moet de betrekking in hoofdambt uitgeoefend worden (decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs, art. 41,§1)
 • Om in aanmerking te komen voor aanwerving moeten de kandidaten slagen voor de selectieprocedure (gemeentelijk rechtspositiebesluit artikel 11§1)

 

SELECTIEPROCEDURE

De procedure bestaat uit volgende onderdelen  - niet vergelijkende procedure

 • Deel 1 : Screening van de CV’s op basis van de vereiste aanwervingsvoorwaarden. Kandidaten worden daarna op de hoogte gebracht of ze kunnen deelnemen aan de procedure
 • Deel 2 : Geïntegreerde proef (thuisopdracht/case+ uitgebreide mondelinge proef) 
  • Thuisopdracht : case : op woensdag 11 december 2019 word je een case, via mail, toegestuurd. Je krijgt de tijd tot en met maandag 16 december 2019 om 23u59 om ons de case te bezorgen via mail
  • Uitgebreide mondelinge proef : vooropgestelde datum vrijdag 20 december 2019 (Onder voorbehoud van wijzigingen)
   • toelichting thuisopdracht
   • vraagstelling jury 
   • gedragsgericht interview (peilen naar de vakkennis, inzicht motivatie en communicatie tijdens het gedragsgericht interview
  • Resultaat : min. 50/100 behalen om uitgenodigd te worden tot het assessment - eliminerend
 • Deel 3 : ??????Assessment - De geslaagde kandidaten van de geïntegreerde proef worden uitgenodigd voor het assessment - vooropgestelde data 23 december 2019, 3 januari en 6 januari 2020 (na afspraak met het selectiebureau)

  Het assessment wordt uitgevoerd door een erkend selectiebureau. Screenen van een aantal competenties getest aan de hand van diverse selectietechnieken.
  • Resultaat : “geschikt” of “niet geschikt” voor de functie van “Directeur Stedelijk Conservatorium” Het assessment is  eliminerend
    

WERVINGSRESERVE

 • De geschikt bevonden kandidaten van het assessment worden opgenomen in de wervingsreserve die geldig blijft gedurende een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de eerste maand, volgend op de datum van het proces-verbaal van de afsluiting van de selectie. De wervingsreserve kan – bij beslissing van burgemeester en schepenen  - verlengd worden tot maximaal 5 jaar.


PROEFTIJD

 • De aanstelling gebeurt op proef. Uiterlijk op het einde van het tweede volledige schooljaar wordt de directeur na een positieve eindevaluatie in vast verband benoemd.

Aanbod

 • Voltijdse aanstelling (20/20) op proef in het ambt van directeur en na maximaal 2 volledige schooljaren en een positieve eindevaluatie benoeming in vast dienstverband.
 • Verloning conform de geldende barema’s van het Ministerie van Onderwijs ; afhankelijk van jouw diploma in de loonschaal 511 ( bruto maandsalaris tussen 4.074,06 euro en 6.531,08 euro) of in de loonschaal 546 (bruto maandsalaris tussen 3.656,49 euro en 6.022,80 euro)
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, fietsvergoeding
 • Werfreserve voor een periode van 3 jaar die verlengd kan worden tot maximaal 5 jaar


De uiterste inschrijvingsdatum voor deze vacature is 08/12/2019

Interesse?

Kortrijk
Personeelsdienst
Team Human Resources
Grote Markt 54
8500 Kortrijk


vacatures@kortrijk.be

Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 8 december 2019 enkel digitaal via https://www.jobsolutions.be/register/4690
Bereken je reistijd
Naar Stad Kortrijk | Kortrijk 8500

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

i Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.

Anderen bekeken ook

  Deze job wordt niet langer aangeboden

  Kenmerken

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Nederlands, Frans

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Kunst en cultuur' jobs in West-Vlaanderen meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.