Terug naar zoekresultaten
Deze job wordt niet langer aangeboden.
Dullers Advies

Facilitair Diensthoofd bij VITAS

Dullers Advies | Limburg | Onbepaalde duur, Voltijds

VitaS is de overkoepelende organisatie voor seniorenzorg van de gemeenten Peer, Hechtel-Eksel, Oudsbergen en Leopoldsburg.
Zij beheert vier actieve woonzorgcentra: Sint-Antonius in Peer, Den Boogerd in Hechtel-Eksel, Kloosterhof in Oudsbergen en Reigersvliet in Leopoldsburg.
Door haar groei is VitaS een organisatie met heel wat mogelijkheden en heeft ze vacature voor de volgende functie:

Facilitair Diensthoofd bij VITAS

Functieomschrijving

De entiteit “directie en management” bewaakt de organisatiedoelen en stuurt de organisatie aan vanuit missie, visie en waarden, en voorziet - binnen het kader - de nodige middelen om voor de bewoners en gebruikers een warme thuis en voor de medewerkers een huis met mogelijkheden te bieden.

Werkt onder leiding van en rapporteert aan: algemeen directeur
Geeft leiding aan:
 • verantwoordelijke keuken
 • medewerkers Technische Dienst
 • verantwoordelijke ICT
 • verantwoordelijke preventie
Kernresultaten
Organisatie en personeelsbeleid van het departement
Doel:  het leiden en organiseren van het departement dat in staat voor de organisatie van de keukens, technische dienst, preventie- en veiligheidsbeleid en ICT teneinde een efficiënte en effectieve dienstverlening te garanderen. 
Dit omvat onder meer:
Neemt, volgens de bestaande procedures en na overleg met de dienstverantwoordelijken, directie en personeelsdienst beslissingen omtrent het personeelsbeleid van het departement (vb. aanwerving, ontslag, taakomschrijving);
Ondersteunt de dienstverantwoordelijken in de organisatie van hun diensten door het bewaken van de onderlinge samenwerking en communicatie, het stellen van prioriteiten en het toelichten van de genomen beslissingen;
Begeleidt, motiveert en stuurt teams door het stellen van doelstellingen en het voeren van functionerings- en evaluatiegesprekken;
Staat in voor de werkorganisatie in het departement en stuurt deze bij indien nodig;
Communiceert en stemt af met de andere departementen en diensten en vertegenwoordigt het departement in diverse interdisciplinaire of departement overschrijdende overlegorganen.

Organisatie keuken
Doel: als eindverantwoordelijke het waarborgen van een veilige en efficiënte werking van de keukens binnen de organisatie.
Dit omvat onder meer:
Het leiden, organiseren en optimaliseren van de facilitaire diensten, rekening houdende met de geldende reglementeringen en procedures, teneinde maaltijden die voldoen aan de hygiënische, nutritionele en HACCP normen te kunnen aanbieden.

Organisatie technische dienst
Doel: als eindverantwoordelijke het waarborgen van een veilige en efficiënte werking de technische dienst.
Dit omvat onder meer:
Het leiden, organiseren en optimaliseren van de facilitaire diensten, die instaan voor de opvolging van technische projecten en het onderhoud van technische installaties, apparatuur, materiaal en infrastructuur teneinde de goede staat van de installaties en de gebouwen te verzekeren.

Organisatie preventie- en veiligheidsbeleid
Doel: het waken over het preventie- en veiligheidsbeleid van het personeel en de bewoners en gebruikers van de organisatie teneinde een veilige en aangename omgeving te verzekeren en aan de vereisten van de wetgeving te voldoen.
Dit omvat onder meer:
Het leiden , organiseren en optimaliseren van de facilitaire diensten, die instaan in voor het preventie- en veiligheidsbeleid binnen de organisatie.

Organisatie ICT
Doel: als eindverantwoordelijke het waarborgen van een veilige en efficiënte werking van ICT conform de informatieveiligheidsvoorschriften.
Dit omvat onder meer:
Bepalen, uitwerken, evalueren en bijsturen van de beleidsdoelstellingen m.b.t. ICT (de volledige ICT- en telefonie-infrastructuur en soft- en hardware) en het leiden, organiseren en optimaliseren van de ICT-dienstverlening teneinde het goed functioneren van de systemen van de organisatie en hun technische ondersteuning te optimaliseren. Het bewaken van het informatieveiligheidsbeleid.

Projectbeheer en kwaliteit
Doel: als eindverantwoordelijke waarborgen van de coördinatie van alle facilitaire projecten en een kwaliteitsbeleid conform de van toepassing zijnde regelgeving.
Dit omvat onder meer:
Adviseert de directie over grote projecten m.b.t. vernieuwing of uitbreiding van infrastructuur en aankoop van technische installaties;
Coördineert alle facilitaire projecten in de organisatie in samenwerking met de andere departementsverantwoordelijken;
Organiseert technische projecten die met een onderaannemer verlopen:
Bespreekt, o.a. de verwachtingen van de organisatie, de technische haalbaarheid en de planning met externe medewerkers (vb. studiebureau, architect, leverancier, aannemer) en maakt met hen afspraken volgens de richtlijnen van de hiërarchisch verantwoordelijke;
Neemt deel aan projecten met externe en interne medewerkers;
Controleert de werkzaamheden uitgevoerd door de medewerkers van de leveranciers;
Volgt de projecten administratief op (vb. contact met stedenbouw voor de goedkeuring van een bouwproject);
Waakt over de veiligheid van de werven;
Leidt en stuurt diverse projectgroepen: bereidt vergaderingen voor, verstrekt informatie, volgt de genomen beslissingen op, delegeert taken en tracht tot een gemeenschappelijk besluit te komen;
Werkt het kwaliteitsbeleid op departementsniveau uit.

Overheidsopdrachten en budgetbeheer
Doel: als eindverantwoordelijke de overheidsopdracht correct en conform de wetgeving laten verlopen.
Dit omvat onder meer:
Organiseren en coördineren van de centrale aankoop van alle (gegroepeerde) bestellingen en contracten;
Overheidsopdrachtendossiers opmaken en procedures opvolgen;
Overheidsopdrachten correct en conform de afspraken laten geschieden;
Stelt, in samenwerking met de financiële dienst, een voorstel van exploitatie- en investeringsbudget op, realiseert het, volgt het op, en stelt verbeterings- en besparingsmaatregelen op;
Uitgaven en aankopen realiseren binnen het toegekende budgethouderschap;
Zorgen dat uitgaven en aankopen op een vlotte manier kunnen gebeuren.
 

Profiel

Functieprofiel
De definities en gradaties van de technische en gedragscompetenties worden ter beschikking gesteld in de competentiegids. Per competentie worden 3 gradaties onderscheiden.  Een hogere gradatie impliceert steeds dat de lagere gradatie ook is verworven.
Technische competenties

Technische Competenties
Technische competenties zijn te omschrijven als kennis en kunde.  De technische competenties zijn de technische vaardigheden, kennis of inzichten die men moet hebben om de functie naar behoren uit te oefenen.
Gradatie 1 - elementaire kennis:
Het personeelslid kent de basisprincipes en kan ze toepassen (basiskennis)
Gradatie 2 - voldoende kennis:
Meer gedetailleerde kennis van principes in het specifieke domein, waardoor het personeelslid deze maximaal kan toepassen (professionele kennis)
Gradatie 3 – grondige kennis:
Het personeelslid is thuis in het vakdomein, op een hoog niveau, zodanig dat hij volledig zelfstandig kan functioneren en collega's kan ondersteunen in deze materie

Gedragscompetenties
Gedragscompetenties zijn te omschrijven als gedragsvaardigheden en houdingen die onderscheidend bijdragen tot succesvol functioneren en daarmee aan het realiseren van de organisatiedoelen. De motivatie en waarden van medewerkers zijn van invloed op de gedragscompetenties.
Naarmate een functie hoger in de organisatie staat en de beslissingen van de functiehouder meer impact hebben op de organisatie als geheel, is ander gedrag vereist m.b.t. de competentie.
Gradatie 1:
Basisgedrag vertonen binnen een afgebakende context als de situatie of omgeving daartoe directe aanleiding geeft.
Gradatie 2:
Zelfstandig en op eigen initiatief het effectieve gedrag vertonen zowel in eenvoudige als eerder complexe situaties.
Gradatie 3:
Anderen binnen de eigen werkomgeving en de gehele organisatie tot effectief gedrag stimuleren of inspireren door het scheppen van randvoorwaarden en het vertonen van voorbeeldgedrag.

Aanbod

ONZE TROEVEN:
boeiende en afwisselende job, maaltijdcheques, gunstige en fl exibele verlofregeling, ruime mogelijkheden voor vorming en bijscholing, hospitalisatieverzekering, GSD-V, …

Interesse?

Heb je INTERESSE om te solliciteren?
Wil je meer informatie over de functies, taakinhoud of diplomavereisten?
Surf dan snel naar www.vitas.be!
 

Anderen bekeken ook

  Deze job wordt niet langer aangeboden

  Kenmerken

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Ontvang nieuwe jobs via e-mail

  Ontvang nieuwe 'Sociaal, cultureel & sport' jobs meteen in je mailbox.

  We sturen je geen reclame.