Terug naar zoekresultaten Vorige

2 van 4

Volgende
Hogeschool PXL

Opleidingshoofd Office & HR Management

met een opdracht van 70% (+ uitbreiding naar 100%) - Vacaturenummer 069/1819

Hogeschool PXL | Hasselt | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 7 dagen op Jobat.be

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 colle-ga’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrich-ten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.
Hogeschool PXL heeft voor het departement Business, een externe vacature (m/v/x) voor:

Opleidingshoofd Office & HR Management

Functieomschrijving

FUNCTIECONTEXT
Het departement PXL-Business situeert zich in het studiegebied Handelswetenschappen & bedrijfs-kunde.
Voor creatief en eigentijds businessonderwijs moet je bij PXL-Business zijn!  Onze studenten (junior-collega's) worden tijdens hun opleiding ondergedompeld in de echte bedrijfspraktijk. Onze bijzondere focus op ondernemen en ondernemerschap zorgt ervoor dat deze jonge talenten al tijdens hun stu-dies een eigen zaak kunnen opstarten met de hulp van het StudentStartUP-ecosysteem.

 

De gedrevenheid van een omvangrijk professioneel team (dat vaak zelf uit de praktijk komt), resul-teert in het afleveren van studenten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt en/of voor een succesvolle loopbaan als werknemer-junior manager, ondernemer-zelfstandige of bedrijfsopvolger.
Het opleidingsaanbod binnen PXL-Business omvat 3 professionele bacheloropleidingen (Bedrijfsma-nagement, Bedrijfsmanagement (allround) en Office Management), 7 graduaatopleidingen, 1 bache-lor na bacheloropleiding en 5 postgraduaten. Een volledige overzicht van het opleidingsaanbod kan je raadplegen via https://www.pxl.be/Pub/Departementen/PXL-Business.html

Een greep uit de troeven van PXL-Business:

 • een omvangrijk departement met meer dan 2000 studenten
 • een inhoudelijk en didactisch kwaliteitsvol studieaanbod, dat continu geactualiseerd wordt
 • een sterk uitgebouwde studentenbegeleiding
 • een ver doorgedreven gebruik van IT en de laptop in het onderwijs
 • dankzij het authentiek onderwijs en de nauwe samenwerking met het werkveld werk je mee aan echte casussen van bedrijven uit de regio.
 • praktijkgerichte opleidingen gekoppeld aan bedrijfsstage
 • een omvangrijk binnen- en buitenlandsnetwerk (VOKA, UNIZO, VKW, LRM, startups, bedrij-ven, overheden en andere (internationale) partnerorganisaties)
 • praktijkgericht onderzoek in samenwerking met PXL Innovatief Ondernemen en PXL LOGIC
 • StudentStartUP, ingebed in het brede Limburgse startupecosysteem en de incubatoren

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Opleidingen binnen PXL-Business worden over het onderwijsniveau heen geclusterd: verwante graduaat-, bachelor-, en bachelor na bacheloropleidingen worden in 1 opleidingscluster ondergebracht, geleid door het opleidingshoofd. De opleidingscluster Office & HR Management omvat de professio-nele bachelor office management met afstudeerrichtingen Business translation and interpretation, Business and languages (met keuzetrajecten eXecutive management assistant, Human Resources en Eventmanagement) en Healthcare management.

Als opleidingshoofd ben je het aanspreekpunt en het gezicht van een opleidingscluster, zowel voor het beleid als voor externen, en eindverantwoordelijke voor elke opleiding binnen de cluster. Je rap-porteert aan het departementshoofd. Zelf ben je coördinator voor de bacheloropleiding binnen de cluster. Niet organiek worden er daarnaast per opleiding uit de cluster coördinatoren voorzien. Deze vormen samen met een aantal domeinverantwoordelijken (op vlak van studentenbegeleiding, inter-nationalisering, …) het opleidingsbureau, waarvan je de voorzitter bent.

Als opleidingshoofd

 • neem je de dagelijkse leiding van de opleidingscluster op (overleg, informatiedoorstroming, plannen, coördineren, bijsturen, opvolgen en bijhorende administratie) en zorg je voor de nodige cohesie tussen de verschillende opleidingen binnen jouw cluster;
 • vertaal je de visie en het beleid van de hogeschool en het departement naar het opleidingsbeleid en bewaak je de implementatie ervan;
 • neem je verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de werking t.o.v. alle stakeholders (hogeschool, departement, studenten, werkveld, alumni);
 • coach je jouw opleidingsbureau als team;
 • ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van het personeel binnen jouw oplei-dingscluster en werk je samen met de coördinatoren van de graduaatopleidingen een voorstel van taakverdeling uit;
 • voer je selectiegesprekken met potentiële personeelsleden en plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met jouw opleidingsteam, i.s.m. de graduaatcoördinatoren;
 • lever je een actieve bijdrage bij het bepalen van onderwijsvisie, competentieprofielen en evo-luties binnen het hoger onderwijs en het werkveld. Je bewaakt hierbij ook de betrokkenheid van junior-collega’s en werkveld via studenten- en werkveldcommissie(s);
 • ben je contactpersoon voor (potentiële) studenten, personeel, ouders, alumni en werkveld;
 • informeer je jezelf over het wettelijk kader waarbinnen je werkt (met ondersteuning van onze centrale diensten).

Een meer gedetailleerde omschrijving van de functie kan je raadplegen via deze link: https://www.pxl.be/assets/Progreso/FunctieomschrijvingOpleidingshoofd.pdf

Profiel

Wat wij vragen : 

 • Je beschikt over een  masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur (Toegepaste) Economische wetenschappen of Handelswetenschappen.
 • OF je beschikt over een bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld), bij voorkeur uit het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde,  met minstens 5 jaar relevante beroepservaring en/of domeindeskundigheid.
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Wat jij moet kunnen :

 • Je bezit vakinhoudelijke expertise m.b.t. één of meerdere domeinen van de opleidingen uit de cluster waarin je het mandaat opneemt;
 • Je kan de rol van leider, manager en coach opnemen en samen met een team de visie voor de opleidingen in jouw cluster verder vormgeven.
 • Je kan vlot werken met diverse IT-toepassingen (Blackboard, e-platforms, …);
 • Actuele kennis van en inbedding in het beroepsspecifieke netwerk is een absolute must;
 • Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten;
 • Je hebt inzicht in hoger onderwijs of bent bereid dit op korte termijn te verwerven.
 • Je bent sterk communicatief, taalvaardig ook in het Frans en Engels en hebt een vlotte pen.
De persoon die wij zoeken:
De visie van de hogeschool is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excel-lente professionele organisaties. De X-factor is hierbij gebaseerd op 4 statements en is het kompas dat ons allen gidst. Voor de opleiding is het opleidingshoofd de verpersoonlijking van deze X-factor:
Het opleidingshoofd heeft passie en empathie (empassie). Hij/zij:
 • leert door een groot inlevingsvermogen collega’s, medewerkers en externen kennen, respecteren en helpen;
 • inspireert anderen en neemt verantwoordelijkheid op;
 • kan leiding geven en bouwt samen met een dynamisch team aan de groei van de op-leiding;
 • handelt integer en deontologisch correct.
  
Het opleidingshoofd is ondernemend en innovatief. Hij/zij:
 • werkt projectmatig en systematisch, maar durft ook buiten de lijnen te kleuren om kansen op te zoeken;
 • combineert durf met creativiteit;
 • neemt initiatief, probeert de zaken soms op een andere manier aan te pakken, durft out-of-the-box te denken en moedigt hiertoe aan;
 • neemt, vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit, doordachte beslissingen en bereken-de risico’s.
  
Het opleidingshoofd werkt (internationaal) samen. Hij/zij
 • kan door samen te werken grenzen verleggen en doorbreken;
 • zet in op een sterke verwevenheid van onderwijs, onderzoek en beoefening van de kunsten om in co-creatie studenten en medewerkers te laten groeien.

Het opleidingshoofd is disciplinair en multidisciplinair. Hij/zij:
 • kent de verschillende inhoudelijke domeinen van de opleidingen van de cluster goed en is in staat ze te verbinden;
 • kan hierdoor goed samenwerken met andere professionals en met andere disciplines;
 • is vertrouwd met diverse didactische werkvormen en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs aandachtig op.

 

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talen-ten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, GSM, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent. 

Aanstelling
De aanstelling gebeurt in het ambt van praktijklector of lector waaraan het mandaat van oplei-dingshoofd wordt gekoppeld.
Dit mandaat van opleidingshoofd wordt toegewezen met ingang van 1 september 2019 voor een periode van 4 jaar.

Aanstellingspercentage :
Het mandaat omvat voor elk opleidingshoofd een vaste sokkel van 60%. Daarnaast wordt er op basis van criteria als studentenaantallen, aantal in te richten bachelorjaren, ... een bijkomend opdrachtper-centage toegekend.  Voor het mandaat van opleidingshoofd Office & HR Management is het op-drachtpercentage vastgelegd op 70%. De opdracht kan worden uitgebreid tot 100% met een onder-wijs- of onderzoeksopdracht in functie van het profiel van de kandidaat.

Salarisschaal
De inschaling gebeurt op het niveau van de overeenstemmende salarisschaal, verhoogd met de man-daatvergoeding.
 • Bachelor: salarisschaal 316 - meer informatie : https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=30#
 • Master: salarisschaal 502 - meer informatie : https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=30#
Mandaatvergoeding
De mandaatvergoeding bedraagt 4214.54 (index 1.6734) euro op jaarbasis. 
Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepa-lingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

 

Interesse?

UW KANDIDAATSTELLING
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 13/3/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatie-tool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.

 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure
Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectie-proef. Deze selectieproef bestaat uit een (visie-)gesprek en vindt plaats op dinsdag 2 april. Een schriftelijke proef of assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be.

INFO
Voor extra info over de jobinhoud kan je contact opnemen met :
dr. Jean-Pierre Segers, Departementshoofd PXL-Business
T 0032 11 77 50 31 - Email : jean-pierre.segers@pxl.be

Voor extra info over de selectieprocedure kan je contact opnemen met :
Geert Masuy, Directeur Personeel en Organisatie PXL – Centrale Diensten
T 0032 11 77 57 21 - Email : geert.masuy@pxl.be
 


 

Hasselt

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 25 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Vereisten

 • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Opleidingsorganisator / supervisor' jobs in Hasselt meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.