Terug naar zoekresultaten Vorige

2 van 8

Volgende
Hogeschool PXL

Opleidingshoofd Ergotherapie

Met een opdracht van 75% (+ uitbreiding naar 100%) - Vacaturenummer 070/1819

Hogeschool PXL | Hasselt | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 5 dagen op Jobat.be

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.
Hogeschool PXL heeft voor het departement Healthcare, een externe vacature (m/v/x) voor

Opleidingshoofd Ergotherapie

Functieomschrijving

FUNCTIECONTEXT
Het departement PXL-Healthcare streeft ernaar om studenten op te leiden tot kwaliteitsvolle profes-sionals en dit binnen een aangename leeromgeving met studiebegeleiding op diverse niveaus. Daarbij wordt het gebruik van communicatietechnologie en informatienetwerken hoog in het vaandel gedragen. Naast participatie aan onderzoeks- en dienstverleningsprojecten willen wij ons netwerk steeds verder uitbouwen omdat een goede afstemming met het werkveld noodzakelijk is om innovaties bin-nen de maatschappij en het brede domein van de gezondheids- en welzijnszorg in de curricula in te bedden. Het gehele onderwijs- en dienstverleningsproces krijgt vorm vanuit een democratische be-sluitvorming, een pluralistische mensvisie, een internationale onderwijscontext en met een optimale coaching van onze studenten in al zijn geledingen.

Het opleidingsaanbod binnen PXL-Healthcare omvat 3 professionele bacheloropleidingen (Verpleegkunde, Vroedkunde en Ergotherapie), 4 bachelor-na-bacheloropleiding, 10 postgraduaten. Het volle-dige opleidingsaanbod kan je raadplegen via https://www.pxl.be/Pub/Departementen/PXL-Healthcare.html
Kenmerkend voor de opleiding is probleemgestuurd onderwijs waarbij kennis en vaardigheden worden aangeleerd aan de hand van realistische situaties uit het dagelijks leven. Projectmatig en multidisciplinair werken wordt a.h.w. een tweede natuur.
Omdat we uiteraard ook verder kijken dan de eigen landsgrenzen, voldoet onze opleiding Ergotherapie helemaal aan de eisen beschreven door de World Federation of Occupational Therapists (WFOT). Bijkomende informatie over de opleiding Ergotherapie kan je vinden via https://www.pxl.be/ergotherapie

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Opleidingen binnen PXL-Healthcare worden over het onderwijsniveau heen geclusterd: verwante bachelor- en bachelor na bacheloropleidingen worden in 1 beleidsstructuur ondergebracht, geleid door het opleidingshoofd. De opleidingscluster Ergotherapie omvat de afstudeerrichting Ergotherapie en de Banaba opleiding Creatieve Therapie. 

Als opleidingshoofd ben je het aanspreekpunt en het gezicht van de opleidingscluster, zowel voor het beleid als voor externen. Het opleidingshoofd rapporteert aan het departementshoofd. Niet organiek worden er daarnaast per opleiding uit de cluster coördinatoren voorzien. Deze vormen samen met een aantal domeinverantwoordelijken (op vlak van studiebegeleiding, internationalisering, …) het opleidingsbureau, waarvan je voorzitter bent.

Als opleidingshoofd

 • neem je de dagelijkse leiding van de opleidingscluster op (overleg, informatiedoorstroming, plannen, coördineren, bijsturen, opvolgen en bijhorende administratie) en zorg je voor de no-dige cohesie tussen de verschillende opleidingen binnen jouw cluster;
 • vertaal je de visie en het beleid van de hogeschool en het departement naar het opleidingsbeleid en bewaak je de implementatie ervan;
 • neem je verantwoordelijkheid op voor de kwaliteit van de werking t.o.v. alle stakeholders (hogeschool, departement, studenten, werkveld, alumni);
 • coach je jouw opleidingsbureau als team;
 • ben je verantwoordelijk voor het goed functioneren van het personeel binnen jouw opleidingscluster en werk je samen met de coördinatoren van de graduaatopleidingen een voorstel van taakverdeling uit;
 • voer je selectiegesprekken met potentiële personeelsleden en plannings-, functionerings- en evaluatiegesprekken met jouw opleidingsteam i.s.m. de graduaatcoördinatoren;
 • lever je een actieve bijdrage bij het bepalen van onderwijsvisie, competentieprofielen en evo-luties binnen het hoger onderwijs en het werkveld. Je bewaakt hierbij ook de betrokkenheid van junior-collega’s en werkveld via studenten- en werkveldcommissie(s);
 • ben je contactpersoon voor (potentiële) studenten, personeel, ouders, alumni en werkveld;
 • informeer je jezelf over het wettelijk kader waarbinnen je werkt (met ondersteuning van onze centrale diensten).

Een meer gedetailleerde omschrijving van de functie kan je raadplegen via deze link: https://www.pxl.be/assets/Progreso/FunctieomschrijvingOpleidingshoofd.pdf

Profiel

Wat wij vragen : 

 • Je beschikt over een bachelordiploma (of hiermee gelijkgesteld) Ergotherapie met minstens 5 jaar relevante beroepservaring als ergotherapeut en/of domeindeskundigheid;
 • Beschikken over een masterdiploma (of hiermee gelijkgesteld) Ergotherapeutische wetenschappen of een andere master gerelateerd aan de gezondheidszorg is een meerwaarde
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Wat jij moet kunnen :

 • Je bezit vakinhoudelijke expertise m.b.t. het domein ergotherapie;
 • Je kan de rol van leider, manager en coach opnemen en samen met een team de visie voor de opleidingen in jouw cluster verder vormgeven.
 • Je kan vlot werken met diverse IT-toepassingen (Blackboard, Bamaflex…);
 • Actuele kennis van het beroepsspecifieke netwerk ergotherapie is een absolute must;
 • Je beschikt uit ervaring of studie over goede pedagogische en didactische kwaliteiten;
 • Je hebt inzicht in hoger onderwijs of bent bereid dit op korte termijn te verwerven.
 • Je bent – uit kennis en/of ervaring - vertrouwd met de principes van projectonderwijs, probleemgestuurd onderwijs
 • Je hebt ervaring met het Hasselt Occupational Performance Profile (H-OPP) in functie van ergotherapeutische handelingsdiagnose en interventies of je bent bereid deze methodiek op korte termijn aan te leren;
 • Je bent sterk communicatief, taalvaardig ook in het Frans en Engels en hebt een vlotte pen.

De persoon die wij zoeken:
De visie van de hogeschool is gebaseerd op het X-factor model van excellente professionals en excellente professionele organisaties. De X-factor is hierbij gebaseerd op 4 statements en is het kompas dat ons allen gidst. Voor de opleiding is het opleidingshoofd de verpersoonlijking van deze X-factor:

het opleidingshoofd heeft passie en empathie (empassie): Hij/zij

 • leert door een groot inlevingsvermogen collega’s, medewerkers en externen kennen, respecteren en helpen;
 • inspireert anderen en neemt verantwoordelijkheid op;
 • kan leiding geven en bouwt samen met een dynamisch team aan de groei van de opleiding;
 • handelt integer en deontologisch correct.

  
het opleidingshoofd is ondernemend en innovatief: Hij/zij

 • werkt projectmatig en systematisch, maar durft ook buiten de lijnen te kleuren om kansen op te zoeken;
 • combineert durf met creativiteit;
 • neemt initiatief, probeert de zaken soms op een andere manier aan te pakken, durft out-of-the-box te denken en moedigt hiertoe aan;
 • neemt, vanuit een sterke ‘ken-doe’-mentaliteit, doordachte beslissingen en berekende risico’s.

   
het opleidingshoofd werkt (internationaal) samen. Hij/zij

 • kan door samen te werken grenzen verleggen en doorbreken;
 • zet in op een sterke verwevenheid van onderwijs, onderzoek en beoefening van de kunsten om in co-creatie studenten en medewerkers te laten groeien.

het opleidingshoofd is disciplinair en multidisciplinair. Hij/zij

 • kent de verschillende inhoudelijke domeinen van de opleidingen van de cluster goed en is in staat ze te verbinden;
 • kan hierdoor goed samenwerken met andere professionals en met andere disciplines;
 • is vertrouwd met diverse didactische werkvormen en volgt de ontwikkelingen in het onderwijs aandachtig op.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talenten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uitstraalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, GSM, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.

Aanstelling
De aanstelling gebeurt in het ambt van (praktijk-)lector waaraan het mandaat van opleidingshoofd wordt gekoppeld.
Dit mandaat van opleidingshoofd wordt toegewezen met ingang van 1 september 2019 voor een periode van 4 jaar.

Aanstellingspercentage :
Het mandaat omvat voor elk opleidingshoofd een vaste sokkel van 60%. Daarnaast wordt er op basis van criteria als studentenaantallen, aantal in te richten bachelorjaren, ... een bijkomend opdrachtper-centage toegekend.  Voor het mandaat van opleidingshoofd Ergotherapie is het opdrachtpercentage vastgelegd op 75%. De opdracht kan worden uitgebreid tot 100% met een onderwijs- of onderzoeksopdracht in functie van het profiel van de kandidaat.

Salarisschaal
De inschaling gebeurt op het niveau van de overeenstemmende salarisschaal, verhoogt met de mandaatvergoeding. Hiervoor wordt volgende regelgeving gehanteerd :

Bachelor: salarisschaal 316 - meer informatie :
Voor meer informatie: https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=316&p=30#

Master: salarisschaal 502 - meer informatie :
Voor meer informatie:  https://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=502&p=30#

Mandaatvergoeding
De geïndexeerde mandaatvergoeding bedraagt 4298.91 (index 1,7069) euro op jaarbasis. 
Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken en na onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden.

Interesse?

UW KANDIDAATSTELLING
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 12/03/2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicitatietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen.
Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur

Selectieprocedure
Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectieproef. Deze selectieproef bestaat uit een (visie-)gesprek en vindt plaats op donderdag 21 maart. Een schriftelijke proef of assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be.

INFO
Voor extra info over de jobinhoud kan je contact opnemen met :
Roald Nelissen, Departementshoofd PXL-Healthcare
T 0032 492 27 13 22 - Email : roald.nelissen@pxl.be

Voor extra info over de selectieprocedure kan je contact opnemen met :
Geert Masuy, Directeur Personeel en Organisatie
PXL – Centrale Diensten
T 0032 11 77 57 21 - Email : geert.masuy@pxl.be

Hasselt

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 24 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Hoger onderwijs' jobs in Hasselt meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.