Solliciteer nu
Woluwe1150
Woluwe1150

Gemeenteontvanger/Financieel directeur (M/V/X)

Gemeenteontvanger/Financieel directeur (M/V/X)
Staat 30 dagen op Jobat.be

Gemeenteontvanger/Financieel directeur (M/V/X)

Het gemeentebestuur verbindt er zich toe de maatregelen ter bestrijding van discriminatie te eerbiedigen en een politiek van diversiteit te bevorderen.

Sint-Pieters-Woluwe, een gemeente met meer dan 41.000 inwoners, wil een ambitieuze pionier zijn van de wereld van morgen. De uitzonderlijke leefomgeving en de kwaliteit van de omgeving maken het een ideale proeftuin voor innovatie en oplossingen voor de vele uitdagingen die typisch zijn voor onze tijd en de stedelijke omgeving. Op alle gebieden: burgerdiensten, netheid, scholen, administratieve stappen, veiligheid, cultuur, stedenbouw, groene ruimten, sport, trottoirs en wegen, openbare verlichting... verkennen we de mogelijkheden om een duurzamere wereld te bouwen die verbindingen tot stand brengt.
Om deze projecten uit te voeren werven we regelmatig bevoegde, dynamische en enthousiaste medewerkers aan. Deelt u ons gevoel voor dienstverlening en algemeen belang? Wilt u een positieve invloed hebben op de samenleving via een organisatie die zo dicht mogelijk bij de burger staat? Kom ons personeel versterken!

Functieomschrijving

Opdracht

Overeenkomstig het charter van de "Opdracht, Visie, Waarden" van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Woluwe verwezenlijkt de Gemeenteontvanger de keuzes van het college en van de gemeenteraad en waakt over de belangen van de gemeente door de regelmatigheid van de aanwending van de openbare middelen en de toegepaste financiële procedures te controleren. Hij geeft advies over financiële en beheersvraagstukken om de gemeentelijke beleidsmakers bij hun keuze te helpen.

Hij wordt, alleen en onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid, belast met de uitvoering van de ontvangsten en uitgaven van de gemeente op basis van regelmatige bevelschriften en binnen de grenzen van de begrotingskredieten.

Aansprakelijkheden

 1. Wettelijke opdrachten voorzien door de Nieuwe Gemeentewet

De gemeenteontvanger treedt op als financieel en budgettair adviseur van de gemeente. Hij wordt alleen en onder zijn verantwoordelijkheid belast met:

 1. het bijhouden van de Gemeentelijke boekhouding:
  • a) de centralisatie van de vastleggingen;
  • b) de boeking van de uitgaven;
  • c) het opstellen van de jaarrekeningen;
 2. de inning van de ontvangsten en van de regelmatige schuldvorderingen.
  Met het oog op de invordering van belastingschulden gaat de ontvanger over tot gedwongen invordering in toepassing van de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vaststelling, de invordering en de geschillenregeling inzake gemeentelijke belastingen;
 3. de betaling van de uitgaven tegen regelmatige bevelschriften;
 4. het beheer van de gemeentelijke thesaurie:
  • a) het beheer van de rekeningen geopend namens de gemeente waarvan hij de enige gevolmachtigde is;
  • b) het beleggen op korte termijn van de thesauriemiddelen;
  • c) de vraag naar kasvoorschotten op korte termijn en de eventuele omzetting daarvan in een lening op vaste termijn met een looptijd van ten hoogste één jaar;
  • d) het actieve beheer van de schuld;
 5. het verstrekken van financieel advies: de ontvanger brengt een voorafgaandelijk advies uit over elk project met financiële implicaties;
 6. onverminderd de bevoegdheid van de gemeentesecretaris met betrekking tot het intern controlesysteem, zoals bedoeld in titel VIbis, kan het college aan de gemeenteontvanger om het even welke andere opdracht toevertrouwen die verband houdt met zijn bevoegdheden, onder meer inzake financieel beheer. In het kader van de uitoefening van zijn opdrachten staat de ontvanger onder het gezag van het college.

.

 1. Transversale activiteiten:

 • Lid van het directiecomité

De ontvanger is ook financieel directeur. Hij neemt actief deel aan de vergaderingen van het Directiecomité om, in samenwerking met de Gemeentesecretaris en de andere leden van het Directiecomité, bij te dragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van het Bestuur (sturen van projecten, adviseren van het gemeentebestuur, doorgeven van alle informatie van financiële aard, meewerken aan de invoering van een intern controlesysteem, ...).

.

 • Teammanagement

De activiteiten van de diensten plannen, organiseren, coördineren en superviseren overeenkomstig de termijnen en zorgen voor de continuïteit van de taken en de veelzijdigheid van de teamleden.

De door de autoriteiten uitgevaardigde richtlijnen aan de personeelsleden van de diensten mededelen en toezien op de tenuitvoerlegging ervan.

--------

 1. Activiteiten die met de functie verband houden:

----------

 • Boekhouder: met het College van Burgemeester en Schepenen en onder diens gezag, is de ontvanger als enige verantwoordelijk voor de boekhouding en de opstelling van de jaarrekeningen, teneinde de lokale overheden betrouwbare informatie te verschaffen over de financiële situatie van de gemeente en zich ervan te vergewissen dat de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen correct werden toegepast.
 • Betaler: Hij plant, organiseert en coördineert, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, de activiteiten in verband met de betaling van toegestane uitgaven, op basis van regelmatige bevelschriften, om ervoor te zorgen dat deze legaal en tijdig worden uitgevoerd.
 • Inning, invordering van ontvangsten: Hij plant, organiseert en coördineert activiteiten met betrekking tot de invordering van schulden, met inbegrip van fiscale ontvangsten, om ervoor te zorgen dat deze wettelijk en tijdig worden geïnd.
 • Controle: Hij controleert de rechtsgeldigheid en de regelmaat van de documenten die betrekking hebben op de ontvangsten, maar ook en vooral van de facturen, documenten en bewijsstukken met betrekking tot de uitgaven.
 • Verantwoordelijk voor het kasgeld: niet enkel voor de kas, maar voor alle beschikbare of op minder dan één jaar geïnvesteerde fondsen en waarden.
 • Beheerder van de thesaurie:

Hij organiseert en coördineert alle gemeentelijke kasmiddelen, die onder zijn rechtstreekse verantwoordelijkheid vallen, zodat het gemeentebestuur te allen tijde kan beschikken over betrouwbare informatie over het beheer en het vermogen van de gemeente.

 • Beheerder van de schuld: onder leiding van het College van Burgemeester en Schepenen beheert hij de schuld van het gemeentebestuur op proactieve wijze, teneinde de last ervan te verlichten.
 • Budgettair en financieel adviseur: Hij treedt op verzoek van het College of op eigen initiatief op als adviseur in alle aangelegenheden met budgettaire of financiële implicaties, zodat het College met kennis van zaken besluiten kan nemen.
 • Het College bijstaan bij de opstelling van beheersplannen
 • Een met redenen omkleed advies geven over de ontwerpbegroting
 • Opstellen en presenteren van financiële analyses op occasionele basis
 • Het College adviseren over actief schuldbeheer.

Profiel

Vaardigheden:

 • Sleutelvaardigheden
 • Resultaatgericht/klantgericht werken
 • Communiceren/samenwerken
 • Zorgvuldigheid vertonen/Werken met inachtneming van de processen/kwaliteitsvolle werk leveren

-

 • Gedragscompetenties

 • Een visie ontwikkelen
 • Professioneel en integer handelen
 • Zich zelfstandig ontwikkelen
 • Verandering aansturen
 • Het werk van de medewerkers organiseren

 • Technische vaardigheden:
 • Grondige kennis van financieel beheer in het algemeen en van beheer van overheidsfinanciën (lokaal)
 • Een onberispelijk gedrag hebben en alle politieke en burgerrechten genieten;
 • In het bezit zijn van het Selor-attest; schriftelijke of computertests betreffende de basiskennis (art. 8) en de voldoende kennis (art. 11) van de tweede taal, alsook het mondeling examen betreffende de voldoende kennis van de tweede taal (art. 9§1 voldoende of 9§2 voldoende).
 • Beschikken over zeer goede managementvaardigheden en leiderschapsvaardigheden;

Toelatingsvoorwaarden

  • Belg of EU-onderdaan zijn;
  • minstens 30 jaar oud zijn;
  • ten minste 6 jaar relevante ervaring in de functie hebben;
  • in het bezit zijn van één van de volgende diploma's:
 • Diploma’s van licentiaat/master erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies minstens vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of één van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies;
 • getuigschriften uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van licentiaat.

Worden ook toegestaan:

 • eerder behaalde diploma's die overeenkomen met de bovengenoemde diploma's;
 • in het buitenland behaalde diploma's en getuigschriften die krachtens internationale verdragen of overeenkomsten dan wel krachtens wet of decreet gelijkwaardig zijn verklaard aan een van de hierboven genoemde diploma's.

Aanbod

Departement Financiën

Teambeheer ja

Budgettaire verantwoordelijkheid ja

Contract COD Voltijdse betrekking - De rang wordt toegekend op grond van een mandaat van 8 jaar (hernieuwbaar overeenkomstig de bepalingen van de nieuwe gemeentewet)

Niveau A10 = loon in lijn met de schalen van de Brusselse openbare diensten

Andere voordelen vakantiegeld, eindejaarspremie, taalpremie, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, tegemoetkoming in de kosten van de woon-werkverplaatsingen met het openbaar vervoer of met de fiets, voordelig verlofstelsel, diverse opleidingsmogelijkheden, flexibele werkuren

-

Selectieprocedure

 • slagen voor een examen bestaande uit :
 1. Samenvatting en kritiek van een voordracht over een algemeen onderwerp.

Deze proef heeft als doel om de synthese en kritische geest van de kandidaten aan te tonen.

Zij zorgt voor de vaststelling van de bekwaamheid om samen te vatten en te discussiëren over een algemeen onderwerp.

Het af te leveren werk omvat twee duidelijk afzonderlijke delen :

a) een samenvatting in doorlopende tekst waarin de hoofdideeën ontwikkeld worden ;

b) een opstel die opmerkingen, persoonlijke aanmerkingen, eventuele bedenkingen evenals opportuun geachte kritieken omvat

De beoordeling voor elk afzonderlijk deel zal betrekking hebben op inhoud, vorm en spelling.

Tijdens de lezing van de tekst of zijn terbeschikkingstelling, mogen de kandidaten geen nota's nemen.

(50 punten)

 1. Schriftelijke proef over de kennis van onderwerpen die direct verband houden met de functie :
 • Grondige kennis van de gemeentelijke financiën
 • Begrotingsrecht en gemeentelijke boekhouding
 • Financiële verrichtingen
 • Nieuwe gemeentewet
 • Wetgeving betreffende de overheidsopdrachten

(100 punten)

 1. Mondelinge proef die het mogelijk maakt om de synthese geest, het analytische en denkvermogen, het kritisch gevoel, het gedrag, de maturiteit, de motivatie, de interesse en de affiniteit voor het werkveld, het verantwoordelijkheidsgevoel, de communicatie en de teamleiderschapsvaardigheden te beoordelen. Daartoe zal de kandidaat een strategische visienota voor de te vervullen functie indienen en aan de examencommissie voorleggen.

(100 punten)

 1. Een of meer persoonlijkheids- en leiderschapstests. Deze tests zullen de vorm aannemen van assessments die worden georganiseerd door een externe firma dat wordt aangesteld in het kader van een overheidsopdracht. Het doel van het assessment is het beoordelen van de persoonlijkheid en leiderschapsvaardigheden die van een gemeenteontvanger worden verwacht (bijv. situationeel leiderschap, prioriteitsmanagement, verandermanagement, beïnvloedbaarheid, interne servicegerichtheid, conflictmanagement, gesprekstechnieken, etc.).

Voorwaarden voor het slagen

50% van de punten voorzien voor elke proef en 60% voor het geheel van de proeven behalen. Het in punt 4 bedoelde assessment is geen eliminatietest. Het is een advies van een externe deskundige.

-

Indiening van de kandidaturen

Na ontvangst van uw sollicitatie zal een preselectie worden gemaakt op basis van de aanwervingsvoorwaarden. Kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, zullen worden uitgenodigd voor de hierboven vermelde aanwervingstesten.

Sollicitaties (een motivatiebrief van maximaal 2 bladzijden A4, een curriculum vitae, een kopie van uw diploma, alsook een kopie van de vereiste talenkennis) moeten uiterlijk tegen 24/10/2021 via de website www.woluwe1150.be, rubriek jobs, worden verzonden.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer Xavier van Outryve, Directeur Human Resources (xvanoutryve@woluwe1150.be).

De gemeente Sint-Pieters-Woluwe selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit. We moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren.

Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel bij de aanwervingsprocedure als bij de integratie binnen het gemeentebestuur.

Bereken je reistijd
Naar
Woluwe1150 | Sint-Pieters-Woluwe 1150

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.
Anderen bekeken ook
  Voeg je CV toe
  Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 26 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Vereisten

  • Bachelor na Bachelor
  • Minstens 5 jaar ervaring
  • Nederlands, Frans

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds

  Solliciteer voor

  • 15 november

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Financieel management' jobs in Brussel meteen in je mailbox.