Solliciteer nu
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Attaché - Adviseur geestelijke gezondheid

Directie Gezondheid en Bijstand aan Personen
Nog 2 dagen om te solliciteren

Attaché - Adviseur geestelijke gezondheid

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

Concreet zetten de DVC zich meer specifiek in voor:
 
 • Iedereen die gebruik maakt van de diensten van de instellingen voor gezondheid en bijstand aan personen op het Brusselse grondgebied (sociale bijstand, nieuwkomers, jeugdbescherming, ouderen, enz.);
 • Alle sporters die deelnemen aan evenementen in Brussel of deel uitmaken van de Brusselse "doelgroep" in het kader van de dopingbestrijding;
 • Personen die (mogelijk) besmet zijn met een infectieziekte;
 • De eerstelijnszorg (huisartsen, enz.) en honderden tweetalige instellingen en diensten (ziekenhuizen, OCMW's, zorgdiensten, opvangcentra, enz.) die actief zijn op het vlak van gezondheid en bijstand aan personen in het Brusselse Gewest.

De DVC zijn een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

De Diensten van het Verenigd College van de GGC bestaan uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:
 
 • 'Gezondheid en Bijstand aan Personen';
 • 'Controle': controleert de door de GGC erkende of gesubsidieerde instellingen administratief en financieel;
 • 'Coördinatie en Procedures': levert transversale diensten om de andere directies te ondersteunen (HRM, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • 'Begroting en Financiën': controleert de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het 'Observatorium voor Gezondheid en Welzijn': een studiedienst.

De directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' omvat uiteenlopende beroepsprofielen: juristen, artsen, verpleegkundigen, gezondheidsspecialisten, enz. werken er naast elkaar.  Haar strategische opdracht is streven naar een kwalitatief en voor iedereen toegankelijk systeem voor gezondheid en bijstand aan personen in Brussel.

Deze directie bestaat uit twee diensten, die verder zijn onderverdeeld naargelang de behandelde sectoren:
 
 • Gezondheid: deze dienst is samengesteld uit drie cellen:
  • Zorginstellingen (ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen);
  • Eerstelijns- en ambulante zorg;
  • Preventieve geneeskunde (dopingbestrijding, vaccinatie, enz.) en overdraagbare ziekten.
 • Bijstand aan Personen: deze dienst beheert uiteenlopende aangelegenheden, zoals:
  • Dakloosheid;
  • Opvang van personen van buitenlandse afkomst en het integratietraject;
  • Sociale bijstand, re-integratie van gedetineerden, jeugdhulpverlening, filmcontrole, enz. 

De attaché zal nauw samenwerken met de directeur' Gezondheid en Bijstand aan Personen' en met de eerste attaché-deskundige - coördinator van de cellen 'Zorginstellingen, Bijstand aan Personen en Dopingbestrijding en Restbevoegdheden'.

Functieomschrijving

De attaché bij de directie 'Gezondheid en Bijstand aan Personen' zal tot taak hebben om, met de steun van een multidisciplinair team, op autonome en proactieve wijze actief bij te dragen tot de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid inzake geestelijke gezondheid in het Brusselse Gewest.

Profiel

Als adviseur geestelijke gezondheid vereist de functie:
 
 • De beleidslijnen van het Verenigd College uitvoeren;
 • Operationeel beleid inzake geestelijke gezondheid voorstellen, uitwerken en uitvoeren;
 • Nauwe contacten onderhouden met de actoren op het terrein;
 • De subsidiedossiers beheren voor projecten inzake geestelijke gezondheid;
 • De erkenningsdossiers beheren van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (IBW's, PVT's, DGG's);
 • Contact opnemen en samenwerken met gewestelijke, gemeenschaps- en federale overheden die te maken hebben met geestelijke gezondheid en het gezondheidsbeleid in het algemeen;
 • Actief deelnemen aan de verschillende werkgroepen over deze materie;
 • Binnen de directie samenwerken met de verschillende cellen, met name de cellen Zorginstellingen en Bijstand aan Personen;
 • Opstellen, of deelnemen aan het opstellen, van wet- en regelgeving met betrekking tot de door de cel/de directie behandelde materies.

Als deskundig adviseur vereist de functie:
 
 • Studierapporten, technische adviezen en aanbevelingen opstellen op basis van beargumenteerd en objectief onderzoek;
 • Bijdragen aan de uitwerking en voortdurende verbetering van procedures in verband met het eigen expertisedomein;
 • De aanverwante wetgeving of de wetgeving van andere entiteiten opvolgen, alsook de initiatieven die op andere beleidsniveaus worden genomen;
 • Deelnemen of bijdragen aan opdrachten van informatie, controle en evaluatie van de competenties en vergaderingen;
 • Kennis delen en collega's passend opleiden en informeren;
 • Het aanspreekpunt zijn voor interne en externe vragen die een hoog expertiseniveau vereisen.

Als informatiebeheerder vereist de functie:
 
 • Kennis vergaren, verwerven en op peil houden door de ontwikkelingen van de regelgeving en de organisatie te volgen, de eigen deskundigheid en die van de collega's uitbreiden, met name door de eigen kennis te delen, alsook technische wijzigingen en aanpassingen aan de regelgeving;
 • Bijdragen aan de uitwerking en voortdurende verbetering van werkinstrumenten (met name databanken);
 • De uitwisseling van ideeën en informatie organiseren bij de directie, de DVC of met externe leden; 
 • Schriftelijke en mondelinge verslagen over de eigen opdracht en dossiers voorbereiden.Als projectleider of projectmedewerker vereist de functie:
 
 • Projectmethodes en -planningen opstellen of voorstellen om te voldoen aan de resultaten die behaald moeten worden;
 • Projecten tot een goed einde brengen of aan projecten deelnemen door samen te werken en zijn rol op te nemen in het team;
 • Voorstellen doen voor of deelnemen aan projecten om nieuwe beheersinstrumenten in te voeren bij de directie of om bestaande systemen te verbeteren;
 • De planning, de tussentijdse resultaten en de eindresultaten opvolgen en daarbij de risico's beheersen en het budget naleven.

Als dossierbeheerder vereist de functie:
 
 • De manier waarop de dossiers behandeld worden organiseren en controleren door de informatie te coördineren, de documenten in orde te brengen, informatie van het dossier te analyseren en op te zoeken (vragen om aanvullende informatie of verduidelijkingen, documenten, enz.);
 • De grondige behandeling van de dossiers van nabij opvolgen, zodat fouten kunnen worden opgespoord en rechtgezet en de behandeling kan worden verbeterd.

Als vertegenwoordiger vereist de functie:
 
 • De hiërarchische meerdere bijstaan en/of vervangen in de relaties met interne en externe partners om de visie en de waarden van de DVC en van de dienst door te geven;
 • Bereikbaar zijn als contactpersoon voor de dienst;
 • Een netwerk van contactpersonen ontwikkelen en goede relaties met partners onderhouden.

Aanbod

Diploma en/of ervaring


Kandidaten voor een functie als attaché binnen de directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ moeten in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type, bij voorkeur in de psychologie, economie of volksgezondheid.
 
 • Kennis van de sector geestelijke gezondheidszorg is essentieel.
 • Kennis van de vraagstukken en uitdagingen in verband met de organisatie van de gezondheidssystemen en ervaring in een gezondheidssector of met gezondheidsactoren is een troef.
 • Ervaring in een overheidsadministratie of kennis van de overheidsadministratie is een troef.
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een troef.

Wat bieden wij voor deze functie
 
 • Loonschaal A101 [min. 42.104,96 € ; max. 74.957,13 €] geïndexeerd overeenkomstig de geldende verhogingscoëfficiënt (1,8476 op 01/04/2022);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! abonnement;
 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.
Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.
Elke kandidaatstelling moet verzonden worden naar srhdhr@ggc.brussels voor 24/05/2022 voor 18u. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Dhr. Piset Nuon Neava, Attaché - Dienst HR Toon nummer of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR Toon nummer.
Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 02/06/2022 tot 15/06/2022, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.
Aanwervingsprocedure
De kandidaten zullen een schriftelijke voorafgaande casus moeten afleggen om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten. Het selectiegesprek vindt daarna plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de casus ingezien en doorgenomen heeft. Het is de bedoeling de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de baan, alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein. Het selectiegesprek zal ongeveer 45 minuten duren.
Het is nodige om een halve dag te voorzien voor de selectieprocedure.
Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 24/05/2022 contact opnemen met mevrouw Tiffany Pauwels, hetzij per e-mail tpauwels@ggc.brussels, hetzij per telefoon Toon nummer.
De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. De DVC van de GGC zullen deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ggc.brussels.
Anderen bekeken ook
  Voeg je CV toe
  Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

  Nog 2 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Vereisten

  • Master (Licentiaat; Universiteit of Hoger Onderwijs Lange Type)
  • Nederlands, Frans

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
  • Maaltijdcheques
  • Laptop
  • Individuele hospitalisatieverzekering
  • Hospitalisatieverzekering voor familie
  • Tussenkomst openbaar vervoer

  Solliciteer voor

  • 24 mei

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Overheid' jobs in Brussel meteen in je mailbox.