Solliciteer nu
FOD Binnenlandse Zaken

Administratief assistenten voor de Asiel -en Migratiediensten (M/V/X)

ANG21297
Nog 3 dagen om te solliciteren

Administratief assistenten voor de Asiel -en Migratiediensten (M/V/X)

Er zijn verschillende vacante plaatsen bij de Dienst Vreemdelingenzaken (Pachecolaan 44 te 1000 Brussel ) ,  het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (Victor Hortaplein 40 te 1000 Brussel) en bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Gaucheretstraat 92 -94, 1030 Brussel), van de FOD Binnenlandse Zaken. 

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) leiden de migratiestromen in goede banen en zijn nauw betrokken bij het vreemdelingenbeleid.

Zo staat DVZ in voor de registratie, het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen. DVZ stimuleert vrijwillige terugkeer, maar staat ook in voor een verplichte verwijdering van het grondgebied. In afwachting van de terugkeer, vangt DVZ vreemdelingen op in de gesloten centra of woonunits. Hier verlenen wij de bewoners opvang, psychologische, medische en sociale begeleiding met respect voor de fundamentele menselijke waarden zoals veiligheid, privacy, gezondheid, religieuze beleving en persoonlijke ontwikkeling.

Momenteel werken ongeveer duizend personeelsleden voor de centrale diensten in Brussel en nog eens een duizendtal personeelsleden zijn tewerkgesteld bij de gesloten centra te Brugge, Steenokkerzeel, Merksplas, Holsbeek en Vottem.

Het CGVS behandelt dossiers van vreemdelingen die vrezen voor vervolging of die een risico lopen op ernstige schade bij terugkeer naar hun land van herkomst. Zij oordelen over de vluchtelingenstatus of de subsidiaire beschermingsstatus. Het CGVS is een onafhankelijke dienst binnen FOD Binnenlandse Zaken en is sinds 2007 als enige instantie bevoegd voor het onderzoek van asielaanvragen. Daarnaast reikt ze ook documenten van burgerlijke stand uit aan erkende vluchtelingen en staatlozen.

Momenteel werken er meer dan 500 medewerkers bij het CGVS, waarvan de meerderheid de functie van protection officer uitoefent.

Vervolgens kan bij de RvV, een onafhankelijk rechtscollege, beroep aangetekend worden tegen de beslissing betreffende een weigering van een verzoek tot internationale bescherming (asielaanvraag) of beslissingen betreffende de weigering van toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. De RvV is als enige bevoegd om een uitspraak te doen. De taken van de RvV bestaan er o.a. in om een daadwerkelijke rechtsbescherming te bieden tegen het overheidsoptreden inzake vreemdelingenbetwistingen, alsook om te zorgen voor een kwalitatief hoogstaande jurisprudentie en het bevorderen van de eenheid in de rechtspraak.

Momenteel werken er 280 medewerkers bij de RvV.


FOD BINNENLANDSE ZAKEN 
Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer. 

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen. 

Onze FOD telt meer dan vijfduizend medewerkers verdeeld over de vijf algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie en Instellingen & Bevolking), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Functieomschrijving

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. En om die migratiestromen in goede banen te leiden zijn onze drie asiel- en migratiediensten, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV), een onafhankelijk administratief rechtscollege, op zoek naar sterke administratieve profielen.

DVZ neemt beslissingen over de toegang, het verblijf, de vestiging en terugkeer van vreemdelingen. Het CGVS neemt de beslissing over de toekenning of weigering van de internationale bescherming. En bij de RvV kan vervolgens beroep aangetekend worden tegen die beslissingen.

Jaarlijks behandelen onze diensten duizenden dossiers. En hier maak jij als administratief assistent het verschil. Zo verzamel, verwerk en klasseer jij tal van gegevens en bewijsstukken die het dossier staven.
Onze beslissing heeft een grote impact op het leven van vele mensen. Dus volg je de juridische regels van de kunst en heb je oog voor ontbrekende elementen. Bovendien ben jij het eerste aanspreekpunt, beantwoord jij eerstelijnsvragen en geef jij informatie over de laatste stand van zaken. Zo bouw je een breed netwerk uit van interne en externe partners.

Het is een job met pit en afwisseling. Bij ons kan je alle kanten op en jij kiest zelf welke richting je wilt inslaan.

Er zijn verschillende vacante functies bij de FOD Binnenlandse Zaken, specifiek verdeeld over de 3 Asiel-en Migratiediensten:

Als interviewer bij Dienst Vreemdelingenzaken
 • Neem jij de intakegesprekken van verzoekers tot internationale bescherming af, al dan niet in aanwezigheid van een tolk. Jij legt uit wat hen te wachten staat en wat jij van hen verwacht tijdens het interview.
 • Aan de hand van een vragenlijst wil je de ware identiteit achterhalen alsook de reisroute van de verzoeker. Je gaat dieper in op de vluchtmotieven en peilt of er nog andere familieleden in België verblijven. Zo verzamel jij de nodige informatie om te kunnen vaststellen of België verantwoordelijk is voor de asielaanvraag.
 • Op het einde van het interview neem je de bewijsstukken in ontvangst en maak je een verslag op zodat je een voorstel van een beslissing kan voorleggen aan jouw supervisor.
   
Als dossierbeheerder bij Dienst Vreemdelingenzaken
 • Behandel en bestudeer jij dossiers van vreemdelingen. Dit kan gaan om aanvragen voor verblijfsvergunningen van korte of lange duur, gezinshereniging, verzoeken om internationale bescherming, ...
 • Jij verzamelt de nodige documenten om de aanvraag te vervolledigen en stelt een synthesenota op zodat je een voorstel van een beslissing kan voorleggen aan jouw supervisor.
 • Jij staat telefonisch en schriftelijk voortdurend in contact met o.a. de gesloten centra, advocaten, gemeentelijke overheden, de diensten van de federale politie, ambassades of sociale diensten.  en verstrekt informatie over de stand van zaken in de behandeling van het dossier.
   
 Als secretariaatsmedewerker voor de gesloten centra van Dienst Vreemdelingenzaken 
 • Speel je een actieve rol in de voortgang en correcte opvolging van diverse projecten en dossiers afhankelijk van de dienst waar je terechtkomt.
 • Bij het bewonerssecretariaat sta jij in voor de in- en outtake van bewoners. Zo hou je de knip op bewonersaantallen en vrije plaatsen in het centrum. Jij wijst bezoekers en nieuwe inwoners de weg. Ook advocaten die het dossier van hun cliënt (bewoner) komen inkijken, geef jij een warm welkom. Daarnaast ben je bereid om op regelmatige basis, volgens een beurtrolsysteem, een permanentie tot minstens 18u te verzorgen om nieuwe bewoners in te schrijven.
 • Bij de personeelsadministratie sta jij in voor de opvolging van de verloven, prestaties, ziekte, … van het personeel. De personeelsbezetting en de planning neem jij voor jouw rekening. Jij boekt opleidingen in en zorgt voor de organisatie en praktische kant ervan. Daarnaast bewaak jij de voortgang van periodieke projecten zoals onder meer initiatieven in het kader van welzijn op het werk.
 • Bij de logistieke (en boekhoudkundige) administratie draag jij bij tot het ontwikkelen en onderhouden van ons informatiesysteem. Zo vraag je offertes op, werk je mee aan de voorbereiding van aankoopdossiers en volg je de contracten met die externe firma’s op. De beschikbare logistieke en financiële middelen hou jij mee in het oog en je beheert de stock van de personeelsuniformen.

  Als administratief assistent bij de griffie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Vorm je een belangrijke schakel in de administratieve beroepsprocedure: je staat in voor de ontvangst en registratie van een beroep, de verwerking van de administratieve stukken, de voorbereiding van de dossiers voor de magistraten naar aanloop van een terechtzitting, de notificatie van arresten en de verwerking van eventuele cassatieberoepen.
 • Je verzorgt de correspondentie met de partijen zoals o.a. de oproeping voor de terechtzitting. Doorheen de beroepsprocedure ben je een aanspreekpunt voor collega’s en klanten.
 • Na verloop van tijd kan je, naast de administratieve taken, ook een aantal inhoudelijke juridische taken opnemen in eenvoudige zaken zoals het voorbereiden van beschikkingen en arresten
   
Als polyvalent administratief medewerker bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen 
 • Kan je ingezet worden in één van de verschillende administratieve ondersteunende diensten.
 • Bied je administratieve ondersteuning aan de werkprocessen van het CGVS. Dit kan zijn zonder contacten met externe klanten, zoals bij de ondersteuning van de geografische secties, het secretariaat van de juridische dienst,... Dit kan ook zijn bij diensten met contacten met externen zoals de onthaaldienst of de dienst documenten.
 • Bij de eerste soort diensten volg je de inkomende en uitgaande correspondentie op. Je organiseert de planning van de interviews en verstuurt oproepingsbrieven naar personen die internationale bescherming aanvragen. Of je bereidt de dossiers voor van beslissingen die in beroep worden aangevochten bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen…
 • Bij de diensten die contacten hebben met externen onthaal jij de verzoekers voor internationale bescherming wanneer zij worden uitgenodigd voor een gehoor. Of je maakt documenten op voor de erkende vluchtelingen en staatlozen en overhandigt deze.

Profiel

Gedragsgerichte competenties
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Technische competenties
 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.
   
Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore! 

 
Deelnemingsvoorwaarden
1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:
 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan.
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs.
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden.
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
   
Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.
Hoe nog deelnemen qua diploma?
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.
 • Je kan deelnemen onder voorbehoud als je:
  • je diploma hebt behaald in een ander land dan België:
   • in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
   • in een land dat geen lidstaat is van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland? 
    Vraag zelf het gelijkwaardigheidsattest op (relatief lange procedure) bij de Vlaamse Overheid en bezorg het aan Selor.
  • je diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands:
   Afhankelijk van jouw situatie moet je misschien een taaltest afleggen bij Selor om je kennis van het Nederlands te bewijzen. Je moet je dan online inschrijven.
Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?
Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').


2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt de nodige opleiding voorzien. 3. Vereiste benoemingsbesluit en anciënniteit op de uiterste inschrijvingsdatum (enkel voor de federale ambtenaren)
Je bent een Nederlandstalig statutair ambtenaar en je werkt niet voor de rekruterende instelling. Om deel te nemen aan deze selectie moet je benoemd zijn bij: 
 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren)
De vacante functie is een functie van administratief assistent (niveau C). Je dient: 
 • tot het niveau C te behoren.
Federale ambtenaren die zich kandidaat stellen via mobiliteit moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

Als je geslaagd bent in het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je bent opgenomen in de lijst van geslaagden, kan je op basis van dit slagen deelnemen aan deze selectie. Neem hiervoor contact op met de selectieverantwoordelijke, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op niveau C (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in,  inclusief je huidige job. 

Als dit bewijs van benoeming (bij Werkervaring, Mijn huidige werksituatie) of van slagen (bij Diploma’s en certificaten) al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, moet je dit niet opnieuw doen.

4. Indien je Nederlandstalig beroepsmilitair bent. De functie is vacant in niveau C (administratief assistent). Je moet dus: 
 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het tabblad ‘Diploma’ in Mijn Selor.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘gegevens van de contactpersoon Selor’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen.
De beroepsmilitairen die zich kandidaat stellen moeten geen diplomavoorwaarden invullen.

5. Vereiste leeftijd: 

Je bent ten minste 18 jaar.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden
Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.
 

Loon
Minimum aanvangswedde:  25.347,77 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen 
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • mogelijkheid tot telewerk (ook na coronamaatregelen)
 • 26 dagen verlof per jaar + 12 compensatiedagen (via niet-priksysteem)
Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.
 
Aanstellingsvoorwaarden
Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum: 
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • voor de functie van interviewer bij DVZ moet je medisch geschikt zijn. Dit houdt in dat je zal onderzocht worden door een arbeidsgeneesheer. Je kan enkel in dienst treden als je medisch geschikt wordt verklaard.
   
Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld. Als je al ambtenaar bent op hetzelfde niveau als de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, moet je geen stage meer doen. Als je al ambtenaar bent en je neemt deel op basis van het slagen op een specifieke bevorderingsprocedure naar het niveau van de selectie en je werkt nog niet voor de rekruterende instelling, dan moet je ook geen stage meer doen.
Bereken je reistijd
Naar
FOD Binnenlandse Zaken | Brussel 1000

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.
Anderen bekeken ook
  Voeg je CV toe
  Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

  De job werd bewaard

  Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

  Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

  Nog 3 dagen om te solliciteren

  Kenmerken

  Vereisten

  • Secundair onderwijs

  Aanbod

  • Onbepaalde duur
  • Voltijds
  • Individuele hospitalisatieverzekering
  • Tussenkomst openbaar vervoer
  • Opleiding
  • Opvang kinderen
  • Extra-legale vakantiedagen
  • Thuiswerk

  Solliciteer voor

  • 23 oktober

  Ontvang per mail jobs op maat

  Ontvang nieuwe 'Administratief bediende' jobs in Brussel meteen in je mailbox.