Vacatures Finance, Overheid in Brussel:   5 jobs

Jobs via e-mail:

Uit
Aan

Manager Landschapsarchitect·e (m/v/x) (ref.: 2022-A46)

Nog maar 1 dag online

Aanwervingsexamen - Financieel directeur

Nog maar 2 dagen online

Een directeur

 • Extralegale voordelen
  • Maaltijdcheques
  • Individuele hospitalisatieverzekering
  • Tussenkomst openbaar vervoer
  • Opleiding
  • Extra-legale vakantiedagen

DIRECTEUR GEBOUWEN EN PATRIMONIUM

 • VGC
 • Brussel
 • Onbepaalde duur

Financieel beheerder - Vlaamse Overheid

Anderen bekeken ook
Voeg je CV toe
Jobs voor jou zal je betere jobs suggereren gebaseerd op je opleiding, vaardigheden en werkervaring.

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Aanwervingsexamen - Financieel directeur

Onbepaalde duur, Voltijds
Nog 2 dagen om te solliciteren
Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Watermaal-Bosvoorde organiseert een aanwervingsexamen voor de functie van financieel directeur, voor zijn dienst Ontvangsten.

Aanwervingsexamen - Financieel directeur

Functieomschrijving

De Financieel directeur is onder zijn eigen verantwoordelijkheid o.a. belast met :

 

- het opmaken van de jaarrekeningen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn en de bijlagen die erbij behoren ;

- het innen van de regelmatige schuldvorderingen om zo de inkomstenbronnen te optimaliseren met het oog op rentabiliteit en risicobeheersing ;

- tegen regelmatige bevelschriften de betaalbaar gestelde uitgaven te doen ten belope hetzij van het bedrag bepaald in elk artikel van de begroting, hetzij van een bijzonder krediet of een voorlopig krediet of van het bedrag van de overgedragen kredieten ;

- het dynamisch beheer van de schuld en de algemene thesaurie van het Centrum onder de autoriteit van de Voorzitter van het Centrum ;

- De Financieel directeur dient alle handelingen tot stuiting van verjaring en verval te verrichten, tot alle beslagleggingen te doen overgaan, de inschrijving, herinschrijving of vernieuwing van elke titel die daarvoor vatbaar is ten kantore der hypotheken te vorderen, aan de leden van de Raad kennis te geven van het vervallen van de huurovereenkomsten, van de achterstallige betalingen en van elk feit dat de rechten van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn schaadt.

Zie Ordonnantie van 14 maart 2019 tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

Profiel

De kandidaten mogen aan het examen deelnemen als ze, op de afsluitingsdatum van de openbare oproep, aan de volgende voorwaarden voldoen :

 

a) niet ontzet zijn uit hun burgerlijke en politieke rechten

b) van onberispelijk gedrag zijn

c) aan de dienstplichtwetten voldaan hebben

d) de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten

e) voldoen aan de vereisten van de taalwetten;

f) voldoende schriftelijke of geïnformatiseerde en mondelinge kennis van de 2de taal gestaafd door Selor attest

g) voldoen aan de volgende graadvereisten

- De voorwaarden inzake diploma’s en getuigschriften die op zijn minst het bezit opleggen van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A in de diensten van het Rijk, de Gemeenschappen en de Gewesten.

- Deze diploma’s en getuigschriften moeten zijn uitgereikt door een Belgische universiteit, met inbegrip van de scholen die aan de universiteit verbonden zijn, of door een instelling die ermee gelijkgesteld is door de wet of het decreet of een examencommissie ingesteld door het Rijk of door een van de Gemeenschappen.

- Ook de diploma’s en getuigschriften verkregen op basis van een buitenlandse regeling die krachtens internationale verdragen of overeenkomsten of in toepassing van de procedure tot toekenning van de gelijkstelling van buitenlandse diploma’s engetuigschriften, gelijkgesteld zijn aan één van de voormelde diploma’s of getuigschriften, worden aanvaard.

- De Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan in het reglement voorzien in een gedeeltelijke of gehele vrijstelling van het aanwervingsexamen voor de kandidaat die sedert ten minste twee jaar in vast verband de functie uitoefent van secretaris ofontvanger van hetzelfde centrum of een ander openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

In dit laatste geval kan de vrijstelling slechts worden verleend indien beide openbare centra voor maatschappelijk welzijn tot dezelfde categorie behoren, zoals bepaald in artikel 6, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Aanbod

Wij bieden een statutaire post aan van Financieel Directeur.

 

Om voor aanwerving in aanmerking te komen, moeten de kandidaten geslaagd zijn voor het aanwervingsexamen voor de functie van Financieel directeur.

De maandelijkse bruto aanvangsbezoldiging wordt op 6.010,46 € minimum – 8.855,70 € maximum vastgesteld tegen het huidige uitbetalingspercentage van de wedden in de openbare diensten, door de reglementaire bijlagen en vergoedingen te verhogen (taalpremie 758,73 €).

Bereken je reistijd
Naar : Ocmw Watermaal-bosvoorde | Watermaal-Bosvoorde 1170

Dit adres kon niet gevonden worden.

Er kon geen route tussen de twee adressen gevonden worden.

Een exact adres is niet beschikbaar voor deze job. Daarom kan het zijn dat de berekende reistijd afwijkend is in werkelijkheid.