Terug naar zoekresultaten Vorige

3 van 3

Hogeschool PXL

Docent beeldende kunsten

80% - Vacaturenummer 075/1920

Hogeschool PXL | Hasselt | Onbepaalde duur, Voltijds

Staat 18 dagen op Jobat.be

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 colle-ga’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrich-ten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool  PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt.

Hogeschool PXL heeft voor de PXL-MAD School of Arts, een externe vacature voor een op-dracht, voor (m/v/x) :

Docent beeldende kunsten

Functieomschrijving

FUNCTIECONTEXT
PXL-MAD School of Arts is op zoek naar een docent Beeldende Kunsten die zowel onderwijs en onderzoek als de begeleiding van onderzoeksartikelen in de Master als opdracht heeft. Deze functie biedt groeimogelijkheden voor de toekomst.

De opleiding beeldende kunsten van PXL-MAD School of Arts is een academische opleiding die zowel bachelor- als masterdiploma’s aflevert. Binnen deze opleiding onderscheiden zich 3 afstudeerrichtin-gen: Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp & Edelsmeedkunst en Vrije Kunsten (Keramiek, Sculptuur en Installatie, Schilderkunst, Vrije Grafiek en Open Lab).

De uitbouw van het onderzoek in de kunsten heeft de opleiding duidelijk aanwijsbaar in een nieuwe dynamiek gebracht waarin de ontwikkeling van onderzoek in de kunsten boeiende discussies op gang bracht. Het onderzoekskader wordt gevormd door de onderzoeksgroep PXL-MAD-Research in sa-menwerking met de faculteit Architectuur en Kunst van de Universiteit Hasselt.

Daarnaast staat een team van professioneel actieve kunstenaars/ontwerpers garant voor de imple-mentatie van het beroepsspecifieke, artistieke luik van de opleiding die daardoor is ingebed in het Vlaamse en internationale landschap. De intense samenwerking met kunstencentra en andere hoge-scholen is hierbij van strategisch belang. 
De combinatie van dit alles zorgt voor een goede voedingsbodem, waarin studenten worden opgeleid tot niet-wereldvreemde kunstenaars/ontwerpers. 

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Onderwijsopdracht
Je zal onderwijs verzorgen in de opleiding Beeldende Kunsten van de PXL-MAD School of Arts.
De onderwijsopdracht situeert zich in het theoretisch gedeelte van de Bachelors en Masters Beeldende Kunsten en kan gekozen worden uit de onderstaande opleidingsonderdelen en in functie van je aan-toonbare expertise:
Kunstgeschiedenis 1: Oudheid & Middeleeuwen
Kunstactualiteit 1 en 2, inclusief jaarlijkse studiereis naar London
Kunstactualiteit 3, inclusief tweejaarlijkse studiereis naar de biënnale van Venetië
Kunstfilosofie 2 en 3
Bachelorproef
Zakelijke context van de kunst- en ontwerppraktijk
Onderzoeksartikel Master
Meer informatie over deze opleidingsonderdelen kan u hier terugvinden in de studiegids: https://studiegids.pxl.be/?acadjaar=2018-19

Je dient over een competentiegerichte onderwijsvisie te beschikken die aansluit bij de bestaande visie en engagement en je zal mee instaan voor de continue verbetering van het onderwijs in de betrokken op-leiding. De visie en missie van PXL-MAD School of Arts vind je terug op onze website: https://www.pxl-mad.be/missie-visie

Hogeschool PXL heeft als principe dat de volledige onderwijsopdracht door het volledige onderwijsteam wordt gedragen en verwacht de nodige collegialiteit, actieve bijdrage en flexibiliteit van haar medewer-kers.

Je draagt in team bij tot:
 • de uitwerking en uitvoering van het opleidingsconcept en – curriculum;
 • de realisatie van de specifieke doelstellingen van de opleiding en de hogeschool;
 • het deelnemen aan overleg met betrekking tot de leerlijn kunstactualiteit;
 • het deelnemen aan overleg met betrekking tot de leerlijn onderzoek (Bachelorproef);
 • het betrekken van studenten bij het onderzoek om de verwevenheid onderzoek onderwijs te faciliteren;
 • het organiseren van studiereizen naar London en Venetië;
 • het verstrekken van informatie aan kandidaat-studenten op de voorziene info-momenten.
Onderzoeksopdracht
De onderzoeksopdracht omvat 50%.
Je ontwikkelt in de opleiding beeldende kunsten van PXL-MAD School of Arts eigen onderzoek binnen het domein van de kunsten en in relatie met één of meerdere onderzoeksgroepen van MAD-Research. Gezien de onderwijsopdracht ligt de klemtoon op beeldende kunsten, maar ook beeldend onderzoek is mogelijk. Je coördineert en stimuleert de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs, geeft er inter-nationale betekenis aan en coördineert de disseminatie van de output (o.a. via studiedagen, publicaties ...).

Je maakt deel uit van de onderzoeksgroep MAD-Research in PXL-MAD School of Arts en zal gevraagd worden om tijdens het selectiegesprek een onderzoeksvoorstel te presenteren dat aansluit bij het artistiek onderzoek in FRAME en MANUFrACTURE en/of READSEARCH. Meer informatie hierover vind je op https://pxl-mad.be/mad-research.

De functie omvat o.a.
 • Het uitvoeren van een individueel onderzoek dat
 1.  aansluit bij het artistiek onderzoek in FRAME en MANUFrACTURE en/of READSEARCH;
 2.  verbanden zoekt tussen artistieke (ver)beeldings- en vormgevingsprocessen enerzijds en           bredere cultuurhistorische betekenisprocessen anderzijds;
 3. een cultuurkritische en maatschappelijke relevante inzet heeft.
    Dit onderzoek dient uit te monden in hoogstaande nationale en internationale wetenschappelijke publicaties. Er wordt verder van jou verwacht meerdere doctoraatsbeurzen te verwerven en doctoraatsstudenten te begeleiden.
 • Het ontwikkelen van onderzoeksprojecten (ook extern gefinancierd) en valorisatietrajecten.
 • Het deelnemen aan en organiseren van internationale symposia/evenementen met oog voor publiekswerking.
 • Het meewerken aan gezamenlijke projecten van de onderzoeksdomeinen FRAME, MANUFrACTURE en/of READSEARCH waaronder projecten in het kader van wetenschapscommunicatie.
 • Het dissemineren van onderzoeksresultaten via deelname wetenschappelijke congressen, publica-ties, betrokkenheid in internationale onderzoeksnetwerken, …
 • Het deelnemen aan overleg in werkgroepen en vakgroepen.

Profiel

Wat wij vragen
 • Je bent in het bezit van een diploma van Doctor op proefschrift in een cultuurwetenschappelijke richting (geschiedenis, letterkunde, kunstgeschiedenis, filosofie) of met een inhoudelijke verwant-schap met beeldende kunsten. 
 • Je behaalde een aggregaatsdiploma of getuigschrift van pedagogische bekwaamheid.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in het doceren in het hoger academisch kunst- en ontwerponder-wijs 
 • Je hebt ervaring in kunstgerelateerd onderzoek.
 • Je beschikt over een internationaal netwerk in de kunstwereld, wat kan aangetoond worden door publicaties.
 • Interdisciplinariteit en een brede interesse in verschillende artistieke media strekken tot 
 •     aanbeveling.
 • Je voldoet aan de wettelijke taalvereisten voor de kennis van de doceertaal (Nederlands of Engels) waarin je het opleidingsonderdeel zal doceren. 
 • Je voldoet aan de algemene voorwaarden voor de toegang tot een ambt van de hogeschool (cfr. artikel V. 106 van de Codex Hoger Onderwijs; http://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14650)

Wat jij moet kunnen  
 • Je hebt vakinhoudelijk expertise m.b.t. domeinen kunst en de context van kunst.
 • Je hebt kennis van de actuele kunstscène.
 • Je hebt kennis van onderzoeksmethoden en bent vaardig in het toepassen ervan.
 • Je hebt expertise op vlak van het schrijven van artikels, zowel voor een gespecialiseerd als voor een breed publiek.
 • Je hebt ervaring met wetenschapspopularisatie en leverde reeds aantoonbare bijdragen aan het maatschappelijk debat. 
 • Je hebt expertise op vlak van het schrijven van artikels, zowel voor een gespecialiseerd als voor een breed publiek.
 • Je kan vlot werken met diverse relevante ICT-tools als word, excel, internet, e-mail … 
 • Je bent vertrouwd met de principes van projectonderwijs,  competentie- en talentgericht onder-wijs.
 • Je hebt een zeer goede kennis van de Engelse taal (minstens niveau B1) en bezit hiervoor het ver-eiste attest.

De man of vrouw die wij zoeken
Ben jij een ondernemend en dynamisch professional die open staat voor vernieuwing en ga je zelf actief op zoek naar nieuwe inzichten, werkwijzen en oplossingen?
Beschik jij over goede communicatieve vaardigheden en heb je de passie en empathie om met stu-denten op een heldere en gestructureerde wijze te communiceren en te presenteren en maak je hierbij gebruik van didactische en visuele hulpmiddelen?
Ben jij een professional die ondernemend is, gemakkelijk een netwerk kan uitbouwen en de uitdaging wil opnemen om actief mee te werken aan projectmatig onderzoek?
Kan je met je enthousiasme een groep studenten alias “junior-collega’s” op creatieve wijze coachen ?

Dan bezit je de “X-factor” en nodigen wij je graag uit om te solliciteren.

Aanbod

Hogeschool PXL, centraal gelegen in het hart van Limburg. Roots in de regio, met blik op de wereld.  Je mag rekenen op een uitdagende functie met ruimte voor het opnemen van verantwoordelijkheden en met oog voor de mogelijkheden om uw talen-ten verder te ontwikkelen. Je komt terecht in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die hartelijkheid en ernst uit-straalt. Je mag je verwachten aan een aantrekkelijk statuut en vakantieregeling. Terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer, een fietsvergoeding, laptop, aantrekkelijke cateringvoorwaarden en tal van andere voordelen zijn inherent.  
De aanstelling biedt de mogelijkheid om in een latere fase op basis van een voldoende sterk portfolio een ZAP-opdracht voor een beperkt percentage aan de Universiteit Hasselt op te nemen.

Aanstelling
De statutaire aanstelling gebeurt met ingang van 16 september 2019 tot eind academiejaar 2019-2020. Heraanstelling en latere benoeming in vast verband zijn mogelijk. 
    
Salarisschaal
De inschaling gebeurt op het niveau van de salarisschaal 528
Voor meer informatie: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=528&p=26

Naast anciënniteit in de openbare sector kan ook relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige worden toegekend, conform het hogescholendecreet. De maximum toegekende anciënniteit voor deze functie bedraagt 10 jaar, tenzij de automatisch toegekende beroepservaring deze termijn overschrijdt. Deze nuttige beroepservaring kan worden toegekend mits het voorleggen van de noodzakelijke bewijsstukken binnen de maand na indiensttreding en onderzoek van het volledige dossier. De anciënniteitsbepalingen voor interne kandidaten zoals eerder verworven, blijven behouden. 

Interesse?

UW KANDIDAATSTELLING
Solliciteren voor deze functie kan tot uiterlijk 28 april 2019 en uitsluitend via ons elektronische sollicita-tietool SES : http://ses.pxl.be. Je kan ons via deze weg je cv, diploma’s, motivatiebrief, … bezorgen. 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur. 

Selectieprocedure
 • Preselectie op basis van CV en motivatiebrief is mogelijk en afhankelijk van het aantal kandidaten.
 • Weerhouden kandidaten uit de preselectie worden uitgenodigd voor deelname aan de selectie-proef. De sollicitatiegesprekken worden begin mei  gepland. Kandidaten die weerhouden worden na het sollicitatiegesprek, worden uitgenodigd voor een presentatieopdracht. 
Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.
Je vindt alle informatie over de aangeboden betrekking en de selectieprocedure op de website van de PXL: www.pxl.be/jobs. 

INFO
Voor extra info over de onderzoeksopdracht kan je contact opnemen met :
Bert Willems 
Hoofd onderzoek
Hogeschool PXL / PXL-MAD School of Arts
T 0032 11 77 50 50
E-mail: bert.willems&@pxl.be 

Voor extra info over de onderwijsopdracht kan je contact opnemen met :
Erica Cselotei 
Opleidingshoofd 
Hogeschool PXL / PXL-MAD School of Arts
T 0032 11 77 50 50
E-mail: erica.cselotei@pxl.be 

Voor extra info over de selectieprocedure kan je contact opnemen met : 
Petra Konix
Stafmedewerker HRM
Hogeschool PXL – Centrale diensten
T 0032 11 77 57 24
Email: petra.konix@pxl.be
Hasselt

Anderen bekeken ook

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.

Solliciteer nu Solliciteer nu

Nog 27 dagen om te solliciteren

Kenmerken

Vereisten

 • Minstens 5 jaar ervaring
 • Nederlands, Engels

Aanbod

 • Onbepaalde duur
 • Voltijds

Solliciteer voor

Ontvang nieuwe jobs via e-mail

Ontvang nieuwe 'Hoger onderwijs' jobs in Hasselt meteen in je mailbox.

We sturen je geen reclame.