De impact van Michel I op je loon, werk én pensioen

De regering Michel I heeft de eed afgelegd en kan nu aan het werk gaan. Er staan heel wat maatregelen op stapel die impact zullen hebben op ons loon, onze loopbaan én pensioen.

14 oktober 2014

Delen

250 euro extra voor wie werkt

Wie werkt krijgt vanaf 2018 een belastingverlaging van 250 euro door een verhoging van de forfaitaire beroepskosten op de belastingbrief.

12 maanden extra tijdskrediet

Er komt een uitbreiding van het tijdskrediet met 12 maanden, specifiek voor mensen die voor hun kinderen (tot 8 jaar) willen zorgen, voor mensen die een ziek familielid verzorgen of voor palliatieve zorg.

De regering Michel engageert zich ertoe de bestaande thematische verloven, gemotiveerd tijdskrediet en loopbaanonderbreking (ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof ) te behouden. De controle op de motieven en de loopbaanvoorwaarden worden versterkt.

Tijdskrediet zonder motief wordt onbetaald

Daarnaast bestaat er nog het tijdskrediet zonder motief. Een werknemer heeft momenteel over z’n hele loopbaan het recht op maximaal 12 maanden tijdskrediet zonder motief. Om bijvoorbeeld te reizen, aan zijn huis te werken, vrijwilligerswerk te doen of een andere activiteit uit te proberen.

Dat tijdskrediet zonder motief zal nog wel kunnen, maar zal ‘onbetaald’ worden. Tot nu toe kregen werknemers die een bepaalde anciënniteit en beroepsverleden hadden, wel een vergoeding. Ook zullen de periodes van niet-gemotiveerd tijdskrediet niet langer meetellen voor de opbouw van pensioenrechten.

Pas vanaf 3e maand betaald door ziekenkas

Wanneer je ziek bent, zal je werkgever de eerste twee maanden je loon moeten blijven uitbetalen, vooraleer je op de 'ziekenkas', het RIZIV, valt. Tot nu was dat één maand voor bedienden en één week voor arbeiders, waarna het ziekenfonds een vervangingsinkomen uitbetaalde.

Eenmalige indexsprong: geen 2% loonsverhoging in 2015

De automatische indexering van de lonen, waarbij de lonen worden verhoogd wanneer het leven duurder wordt, blijft behouden. Dat automatisme zal wel één keer worden overgeslagen. Dat is vooral goed voor de bedrijven, die zo geen extra loon hoeven te betalen. De maatregel geldt niet voor de laagste inkomens en uitkeringen.

Die automatische loonindexering wordt eenmaal niet doorgevoerd, de zogenaamde indexsprong, wat neerkomt op een lastenverlaging van 2,5 miljard euro voor de bedrijven, geld dat de loonkostenhandicap moet helpen verkleinen.

Alle werknemers zullen die indexsprong van 2% voelen, maar het tempo waarin de maatregel wordt doorgevoerd, kan verschillen van sector tot sector.

Voor de ambtenarij en ongeveer veertig procent van de privésector is het duidelijk: daar worden de lonen met 2% geïndexeerd als de spilindex overschreden wordt. Dat zal waarschijnlijk in maart 2015 gebeuren. Een indexsprong betekent dat deze mensen een loonstijging van 2% aan hun neus zien voorbijgaan.

Maar in de privésector gelden nog tal van andere systemen waarbij jaarlijks, zesmaandelijks tot maandelijks de lonen worden geïndexeerd. Die indexeringen vertegenwoordigen volgend jaar ongetwijfeld veel minder dan twee procent. De inflatie is erg laag, momenteel is er zelfs sprake van een lichte deflatie.

Dat betekent niet dat werknemers in die sectoren minder getroffen zullen worden, alleen zal het langer duren alvorens de betrokken werknemers 2% loonsverhoging zijn misgelopen.

Meer flexibele loopbanen en afstappen van verloning in functie van anciënniteit

Na advies van de sociale partners wordt een nieuw loopbaanmodel ingevoerd dat de bedrijven meer soepelheid biedt bij de arbeidstijd en –organisatie enerzijds en de werknemers een beter evenwicht tussen werk en privéleven oplevert anderzijds.

In het nieuwe model zullen de werknemers een loon ontvangen dat meer overeenstemt met hun competenties en productiviteit, in plaats van een loutere lineaire toename in functie van leeftijd en anciënniteit.

De regering zal, na advies van de sociale partners, voorstellen doen om een “loopbaanrekening” in te voeren die de werknemers in staat stelt om tijd en/of een loon te accumuleren. Zij kunnen deze tijd en/of dit loon vervolgens gebruiken om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken, om de overgang tussen twee banen te overbruggen (als aanvulling bij hun werkloosheidsuitkering) of om hun wettelijk pensioen aan te vullen. In deze spaarrekening kunnen het tijdskrediet, de loopbaanonderbreking en alle soortgelijke stelsels worden geïntegreerd.

Het aantal toegestane overuren in de horeca wordt opgetrokken van 180 naar 360 uur per jaar.

Banenplan

Samen met de deelstaten wordt een banenplan opgesteld met aandacht voor lastenverlaging, levenslang leren, werkervaring, jeugdwerkloosheid, langere en meer gevarieerde loopbanen en kansengroepen.

Het banenplan dient bedrijven en werknemers ook meer flexibiliteit in de arbeidsorganisatie te bieden.

Landingsbaan pas vanaf 60 jaar

55-plussers met 20 jaar beroepservaring kunnen nu halftijds of vier vijfde tijdskrediet nemen met een hogere uitkering. De zogenaamde landingsbaan. De grens van 55 jaar wordt voor eerste aanvragen vanaf 1 januari 2015 op 60 jaar gebracht.

De uitzonderlijke landingsbanen tussen 50 en 54 jaar doven uit.

Pensioenleeftijd naar 67 jaar in 2030

De regering Michel streeft naar een geleidelijke verhoging van de effectieve loopbaanduur, stapsgewijs naar 45 jaar.

De wettelijke pensioenleeftijd gaat omhoog en dat in twee stappen. Tot 2024 blijft de pensioenleeftijd 65 jaar. In 2025 komt er een eerste verhoging, van 65 naar 66 jaar. In 2030 wordt dit dan 67 jaar. Er zijn wel overgangsmaatregelen en uitzonderingen.

Vervroegd pensioen vanaf 2030 pas vanaf 63 jaar

Vervroegd pensioen zal vanaf 2030 pas mogelijk zijn vanaf 63 jaar, na een loopbaan van 41 jaar.

Voor de pensioenregeling bij de politie worden er specifieke overgangsmaatregelen uitgewerkt. Het is een arrest van het Grondwettelijk Hof dat bepaalt dat iedereen binnen de politie tot de leeftijd van 62 jaar moet werken.

De actieve en passieve beschikbaarheid van werklozen voor werk wordt uitgebreid tot 65 jaar.

De anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen wordt afgeschaft voor de nieuwe instromers vanaf 1 januari 2015.

Gepensioneerden kunnen gemakkelijker bijverdienen

Zo zouden gepensioneerden onbeperkt mogen bijverdienen vanaf 65 of vroeger bij een loopbaan van 45 jaar.

Gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen

Werkloosheidsuitkeringen worden niet verder beperkt in de tijd.

Langdurig werklozen zullen wel twee halve dagen per week gemeenschapsdienst moeten verrichten. De laagste werkloosheidsuitkeringen zullen worden opgetrokken.

Enkel dopgeld schoolverlaters indien diploma

Nieuwe werkzoekenden die jonger zijn dan 21 zullen vanaf 2015 aan een minimale diplomavereiste moeten voldoen om recht te hebben op de inschakelingsvergoeding (dopgeld voor schoolverlaters). Men zal bv. kunnen vragen dat het middelbaar onderwijs afgewerkt werd.

De maximale leeftijd voor de inschakelingsuitkering wordt verlaagd van 30 naar 25 jaar.

Werkgeversbijdragen dalen naar 25%

De werkgeversbijdragen zullen in verschillende fases uiteindelijk dalen van 33 procent naar 25 procent.

Nieuwe belastingen

De accijnzen op tabak, diesel, sterke drank en koffie worden opgetrokken. De dieselprijs zal met 7 cent omhoog gaan, maar blijft goedkoper dan benzine. Er komt ook een hogere beurstaks, die de beleggers zullen voelen. Pensioensparen zal nu al belast worden, aan één procent gedurende vijf jaar. Vroeger gebeurde dat in één keer (tien procent) op de leeftijd van zestig jaar.

Een nieuwigheid is de 'doorkijktaks': een belasting op de vermogens die verstopt zitten achter ingewikkelde structuren zoals trusts. Er komt ook een hogere transactiekost, een belasting op de verhandeling van aandelen of andere effecten.

De btw wordt verhoogd op sommige diensten en producten. Er komt bijvoorbeeld een hogere btw op plastische chirurgie en internethandel. De verbouwing van een huis zal ook moeilijker aan 6 procent btw kunnen. In totaal worden voor 2,9 miljard aan nieuwe inkomsten gezocht, terwijl er een lastenverlaging komt voor in totaal 3,2 miljard euro.

Regering Michel I
De nieuwe regering Michel I. 

(mr) 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?

De job werd bewaard

Je kan je bewaarde jobs terugvinden onderaan deze pagina, maar ook op de homepage en in Mijn Jobat.

Wil je ze ook op andere toestellen kunnen bekijken? Meld je dan aan.