Ziekte
Vorige

1 van 119

Volgende

Is een doktersbriefje bij afwezigheid door ziekte altijd verplicht?

19 oktober 2012
De wetgever legt een zieke werknemer drie verplichtingen op: de werkgever verwittigen, een medisch getuigschrift overmaken indien vereist en zich eventueel laten onderzoeken door een controlearts.
ziek

Een zieke werknemer moet zijn werkgever onmiddellijk van zijn arbeidsongeschiktheid op de hoogte brengen. Wettelijk is niet bepaald hoe de zieke werknemer dit moet doen of binnen welke termijn. Hoewel de wet geen termijn voorziet, wordt aangenomen dat dit moet gebeuren zodra de werknemer hiertoe in staat is, bij voorkeur bij de aanvang van de werkdag. De werknemer mag daarvoor elk middel gebruiken (telefoon, fax, e-mail...). Hij mag de werkgever zelf verwittigen of dit door iemand laten doen.

Wettelijk gezien is de werknemer niet verplicht om een medisch getuigschrift aan de werkgever te overhandigen. Hij moet dit wél doen als deze verplichting in het arbeidsreglement staat of in een cao of als de werkgever er uitdrukkelijk naar vraagt.

Geen loon

De werknemer moet het medisch getuigschrift in principe versturen binnen de twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van de arbeidsongeschiktheid, behalve indien bij cao of in het arbeidsreglement een andere termijn voorzien is. Wordt het getuigschrift te laat overhandigd, dan mag de werkgever weigeren om het gewaarborgd loon te betalen voor de dagen voordat het getuigschrift overhandigd werd. Deze sanctie wordt niet toegepast als de werknemer kan aantonen dat de vertraging aan overmacht te wijten is.

De werkgever heeft ook het recht om te controleren of de werknemer werkelijk arbeidsongeschikt is. Het meest aangewezen controlemiddel is het medisch onderzoek. De werknemer mag niet weigeren om een controlegeneesheer te ontvangen of om zich door hem te laten onderzoeken. Controleren of een werknemer ziek is, kan van zodra de werknemer laat weten dat hij arbeidsongeschikt is, ook voordat het eventuele medische getuigschrift toekomt en dit gedurende de ganse periode van ongeschiktheid (ook na de periode die door het gewaarborgd loon gedekt is). De controle is niet beperkt tot de werkuren van een normale werkdag voor de werknemer en kan alle dagen plaatsvinden, ook op zon- en feestdagen. Tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid kunnen meerdere controles plaatsvinden.

(it) 

in samenwerking met Securex
Aanbevolen jobs
Anderen bekeken ook