Bereken zelf Vorige

1 van 18

Volgende

Ambtenaar, bereken hier je opzegtermijn

Omdat de berekening van de opzegtermijn in vergelijking met die voor arbeiders en bedienden nogal verschilt voor ambtenaren, vind je hieronder een aparte berekeningstool.

30 juli 2012

Delen

Werk je niet voor de overheid?
>> Bereken dan hier je opzegtermijn.
 

Je bent ambtenaar en hebt ontslag genomen?

Als federaal statutaire ambtenaar (vastbenoemd of in stage om vastbenoemd te worden) moet je een opzegtermijn van minstens 30 dagen respecteren, die begint op de datum van de verzending van de aangetekende brief. De opzegtermijn kan na onderling akkoord verkort worden.

Voor federaal contractuele ambtenaren gelden de volgende bepalingen:

  • Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kan je na de proefperiode niet eenzijdig beëindigen. De werkgever en de werknemer kunnen evenwel in onderling akkoord vrij en op elk ogenblik een einde maken aan de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden van de beëindiging vastleggen.
  • Je kunt je arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur eenzijdig beëindigen mits betekening van een opzeggingstermijn. Je moet je opzeg per aangetekende brief betekenen aan je werkgever (de persoon die je arbeidsovereenkomst ondertekend heeft) en dan gaat de beëindiging in op de derde werkdag na de verzending, of bij gerechtsdeurwaarderexploot. Je kunt je opzeg ook geven door je werkgever een geschreven opzegging in tweevoud te overhandigen. De werkgever ondertekent het dubbel voor ontvangst.

Je opzegtermijn is afhankelijk van je statuut, je loon en je anciënniteit:

 

De opzeg begint telkens op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzeg betekend werd. Voor meer info kan je hier terecht. 

Opgelet: mandaathouders
De uitoefening van de management- en staffuncties wordt op een bijzondere wijze geregeld, omdat deze functies uitgeoefend worden in het kader van een mandaat, met andere woorden met een tijdelijke, hernieuwbare aanstelling. Als je houder bent van een management- of staffunctie kun je vragen om je mandaat te beëindigen. Je moet het akkoord verkrijgen van de persoon/personen die je aanvullend selectiegesprek gevoerd heeft/hebben en je moet een opzegtermijn van 6 maanden respecteren. De opzegtermijn kan echter na onderling akkoord verkort worden.

Je bent ambtenaar en hebt je ontslag gekregen?

Een federaal statutair ambtenaar verliest van ambtswege en zonder opzegging de hoedanigheid van rijksambtenaar en kan zijn functie dus niet langer uitoefenen als hij van ambtswege ontheven wordt uit zijn functie (1), wanneer bij zijn evaluatie beroepsongeschiktheid vastgesteld wordt (2) of omwille van tuchtredenen (3).

Voor meer info kan je hier terecht. Informatie omtrent nog andere, veleer zeldzame situaties kan je terugvinden in artikel 112 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel.

Werd je ontslagen door de overheid die je benoemd heeft? Dan ontvang je een beëindigingsvergoeding, gelijk aan:
 

Anciënniteit Vergoeding (Maandelijkse verloning X)
0 - 10 jaar 6
10 - 20 jaar 8
20 jaar en meer 12

De maandelijkse verloning omvat de wedde en/of geïndexeerde vergoeding(en) en de haard- of standplaatstoelage verschuldigd voor volledige prestaties.

Bij federaal contractuele ambtenaren wordt een onderscheid gemaakt in het type overeenkomst:

  • Heb je een overeenkomst van bepaalde duur?
    Behalve tijdens de proefperiode kan je werkgever dan geen einde stellen aan dit type arbeidsovereenkomst door middel van een opzegging. Meer info lees je hier. 
  • Heb je een overeenkomst van onbepaalde duur?
    Dan kan je werkgever je arbeidsovereenkomst op elk moment beëindigen, als hij een aantal welomschreven modaliteiten naleeft. Meer info lees je hier. 

De duur van de opzegtermijn hangt af van je statuut (arbeider/bediende), je loon en je anciënniteit:

 

De opzegging begint op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging betekend werd.

Is je brutojaarloon hoger dan € 28.580 (bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2008), dan worden de opzegtermijnen in een overeenkomst tussen je werkgever en jezelf vastgesteld. Deze overeenkomst wordt ten vroegste afgesloten op het ogenblik waarop het ontslag wordt gegeven. Wanneer het ontslag door de werkgever wordt gegeven, mag de opzegtermijn niet korter zijn dan de minimumtermijnen vermeld in bovenstaande berekeningstool.

Je arbeidsovereenkomst kan tenslotte ook om dringende reden, zonder opzegging en zonder vergoeding, verbroken worden.Elke zware fout die de professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, is een dringende reden die de beëindiging van het contract rechtvaardigt.

(mr) - i.s.m. Selor. 

Ontvang de nieuwste tips over werk en carrière

Meer dan 440.000 Jobat gebruikers zijn wekelijks op de hoogte

Aanbevolen jobs

Wij jij ook meer verdienen, leukere collega's of minder file ?